eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzymin › Dowóz dzieci/uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin do placówek oświatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego w okresie od 2 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r.Ogłoszenie z dnia 2020-05-04

Ogłoszenie nr 560075738-N-2020 z dnia 04-05-2020 r.

Radzymin: Dowóz dzieci/uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin do placówek oświatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego w okresie od 2 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 568272-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510181370-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie, Krajowy numer identyfikacyjny 01632093300000, ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 786 5050, e-mail kwalkowiak@radzymin.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip.radzymin.pl/artykuly/421/zamowienia-publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowóz dzieci/uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin do placówek oświatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego w okresie od 2 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DAO.26.04.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przewóz pojazdami specjalistycznymi dzieci/uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego oraz z placówek oświatowych do miejsca zamieszkania. Przedmiot zamówienia polega na świadczeniu usługi w zakresie transportu i opieki podczas przewozu uczniów, którzy uczęszczają do przedszkola lub odbywają roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki realizują w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego.


II.4) Główny kod CPV: 60.13.00.00 - (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 2 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie Art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 410 z późn. zm.). Do § 7 umowy dodaje się pkt 6, w brzmieniu: "W przypadku całkowitego odwołania przez Zamawiającego dowozów w konkretne dni, wynikającego ze szczególnych lub nieprzewidzianych okoliczności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 20% zryczałtowanej stawki dziennej, za dany dzień".

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Aneks obowiązuje w okresie od 01.04.2020r. do dnia zakończenia realizacji nauki w placówkach oświatowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie dłużej niż do 26 czerwca 2020r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.