eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ŁomżyOgłoszenie z dnia 2019-04-09

Ogłoszenie nr 560069739-N-2019 z dnia 09-04-2019 r.

Łomża: Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: PRZEBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŁOMŻY

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 587266-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500063615-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Odpadami Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 36110292700000, ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 513 026 847, e-mail kontakt@zgo.lomza.eu, faks 86 218 56 22.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: spółka prawa handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

nr 3/ZGO.lomza/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest "przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej kotłowni na punkt poboru i magazyn odpadów niebezpiecznych na działce nr 23472/19 przy ul. Akademickiej w Łomży, a także wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania i przyłącza wodociągowego do budynku byłej kotłowni oraz przebudowa drogi manewrowej i placu postojowego na działce nr 23472/19.


II.4) Główny kod CPV: 45262100-2
Dodatkowe kody CPV:

45232140-5,

45232130-2,

45332000-3,

45331100-7,

45311000-3,

45233140-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
10 miesięcy - do 21.09.2018

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
17/07/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
roboty dodatkowe - niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia - o wartości ok. 6% zamówienia podstawowego

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Roboty dodatkowe, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia; zakres rzeczowy dodatkowych robót do wykonania: 1)wymurowanie części ścianek działowych w części socjalnej PSZOK z wykonaniem fundamentów betonowych; istniejące ścianki w części zaczęły się przewracać z uwagi na to, że nie miały ław fundamentowych; roboty nieujęte w dokumentacji projektowo-kosztorysowej; 2)wymiana istniejącej niesprawnej instalacji oświetlenia terenu PSZOK; likwidacja istniejącego złącza kablowego; 3)wykonanie ogrodzenia wg rysunku przekazanego Wykonawcy (ponad zakres 170 mb ujętych w ofercie przetargowej Wykonawcy) oraz bramy wjazdowej 2-skrzydłowej (2 x 3,50 m) oraz bramki wejściowej szer. 1,50 m; konieczna wymiana gruntu spoistego rozwodnionego pod podbudową dróg i placów w 3 miejscach ok. 180 m2 (potwierdzona przez projektanta robót drogowych).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.