eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowskie Góry › "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych - Etap IPrzebudowa infrastruktury kolidującej z inwestycją (wycinka drzew)"Ogłoszenie z dnia 2019-04-03

Ogłoszenie nr 560064798-N-2019 z dnia 03-04-2019 r.

Tarnowskie Góry: "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych - Etap I: Przebudowa infrastruktury kolidującej z inwestycją (wycinka drzew)"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt pn. ,,Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 658244-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510014762-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Krajowy numer identyfikacyjny 00052721000000, ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 3933600, e-mail bzp@um.tgory.pl, faks 32 3933602.
Adres strony internetowej (url): http://bip.tarnowskiegory.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.tarnowskiegory.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych - Etap I: Przebudowa infrastruktury kolidującej z inwestycją (wycinka drzew)"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZP.271.63.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu robót obejmujących wycinkę drzew i czyszczenie terenu z podrostu, czyli przygotowanie terenu pod przyszłą inwestycję realizowaną w ramach projektu pn. "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych". Wycinka drzew obejmuje w szczególności: - mechaniczne ścięcie wszystkich drzew, - usunięcie gałęzi z pni, - pocięcie pni i gałęzi na kawałki, - ocena wyciętego drewna i kwalifikacja drewna na klasy, - ułożenie drewna w stosy wg klas celem dokonania obmiaru, - komisyjne sporządzanie wykazów odbiorczych drewna wg załącznika nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry nr 562/2013 z dnia 14 lutego 2013r., - mechaniczne karczowanie drzew, - zrębkowanie drobnych gałęzi o średnicy poniżej 5 cm wraz z ich wywozem, - uporządkowanie terenu po robotach (uprzątnięcie i wywóz odpadów, zasypanie dołów po usuniętych korzeniach drzew itp.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do niniejszej SIWZ tj. w przedmiarze robót, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji technicznej dla zamówienia oraz wzorze umowy (Załączniki nr 7 - 10 do SIWZ).


II.4) Główny kod CPV: 77.21.14.00 - Usługi wycinania drzew
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania robót określonych w §1 umowy ustala się na: 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy i upływa w dniu 22.03.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych - Etap I: Przebudowa infrastruktury kolidującej z inwestycją (wycinka drzew)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 21/01/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Bilpol Kużaj Sp. k. , , ul. Sokoła 1, 41-500, Chorzów, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 704306.11 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy - Zamawiający, w uznaniu wykonania robót przez Wykonawcę, w terminie i w sposób określony w umowie, zapłaci Wykonawcy przysługujące wynagrodzenie w kwocie 761 316,39 zł netto, gdzie należny podatek od towarów i usług wynosi 60 905,31 zł oraz kwota wynagrodzenia z należnym podatkiem od towarów i usług wynosi 822 221,70 zł brutto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie §7 pkt 3a umowy zachodzi konieczność wywiezienia większej ilości gałęzi niż wynika z przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego. Jednocześnie obmiar powykonawczy wskazuje na mniejszą, niż wynika z przedmiaru, ilość dłużyc. Zgodnie z §3 ust. 3 umowy obmiar robót został potwierdzony w kosztorysie powykonawczym i protokole konieczności.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.