eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ząbkowice Śląskie › Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Ślaskie - wyposażenie w zieleń i małą architekturę podwórek - etap II ul. CiasnaOgłoszenie z dnia 2019-03-22

Ogłoszenie nr 560056477-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.

Ząbkowice Śląskie: Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Ślaskie - wyposażenie w zieleń i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt "Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie" w ramach Osi Priorytetowej nr 6 "Infrastruktura spójności społecznej" Działanie 6.3 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - konkursy horyzontalne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 647897-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500306045-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ząbkowice Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 52611000000000, ul. ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 8 165 300 lub 301, e-mail zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl, faks 748 155 445.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zabkowiceslaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Ślaskie - wyposażenie w zieleń i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.18.2018.EO

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Nazwa nadana zamówieniu: "REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - WYPOSAŻENIE W ZIELEŃ I MAŁĄ ARCHITEKTURĘ PODWÓREK - ETAP II UL. CIASNA.". 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków, 45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie na podstawie posiadanej przez Zamawiającego uproszczonej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich: utwardzenie terenów nawierzchnią z kostki betonowej szlachetnej o powierzchni 1167 m2 oraz zagospodarowanie terenów zielonych o powierzchni 1127,3 m2 w ramach zdania inwestycyjnego pod nazwą: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - wyposażenie w zieleń i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna.". Rewitalizacja przestrzeni będzie polegała na wykonaniu nawierzchni dróg, parkingów i chodników z kostki betonowej śrutowanej wraz z podbudową, ułożonej zgodnie z projektem koncepcyjnym oraz zagospodarowanie terenów zielonych przez zahumusowanie wraz z obsiewem, wykonaniem nasadzeń drzew i formowanych żywopłotów oraz montażem elementów małej architektury. UWAGA: W związku z negatywną opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dotyczącą nasadzeń przyjętych w dokumentacji projektowej należy zastosować gatunki drzew i krzewów przyjęte w przedmiarze robót. 2) Lokalizacja inwestycji: Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie Ząbkowickim, w miejscowości Ząbkowice Śląskie. Teren inwestycji znajduje się w rejonie skrzyżowania ulic Ciasnej i Krzywej w obrębie starych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Teren inwestycji znajduje się w obszarze obserwacji archeologicznej. Obszar figuruje jako zabytek archeologiczny, figuruje w wojewódzkiej ewidencji obszarów zabytkowych. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach będących własnością gminy Ząbkowice Śląskie nr 50/13 AM-12 obręb Centrum, jednostka ewidencyjna Ząbkowice Śląskie - Miasto 3) Stan istniejący: Działka nr 50/13 W miejscu projektowanej inwestycji obecnie przebiega droga, która stanowi dojazdy do istniejących garaży. Droga zakończona jest placem postojowym dla samochodów osobowych. Zjazd na teren odbywa się z ulicy Ciasnej. Szerokość istniejącego zjazdu wynosi 4 m. Droga posiada nawierzchnię gruntową i obramowana jest krawężnikiem betonowym 15*30. Na terenie działki zlokalizowano obrzeża betonowe, które stanowiły obramowania ścieżek obecnie w większości pokryte trawą. Dojście do kamienic wykonane jest z płytek betonowych 35*35 oraz z betonu na terenie znajduje się piaskownica wykonana z elementów betonowych. 4) Zakres przewidzianych robót: W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano drogę dojazdową do 10 miejsc postojowych wraz z ciągami pieszymi. Łączna powierzchnia utwardzona z kostki 1167 m2. Powierzchnia terenów zielonych 1127,3 m2 . Konstrukcję jezdni przyjęto jako KR-4. Parametry projektowanej drogi dojazdowej: ? szerokość jezdni- 5 m o spadku porzecznym jednostronnym 2% ? miejsca postojowe o wym. 9 szt.- 2,5*5m i 1 szt. - 3,6*5 m ? szerokość chodnika 1,5 m o spadku poprzecznym 1-2% Wykaz prac: a) roboty pomiarowe; b) roboty związane z wycinka drzew; c) roboty rozbiórkowe; d) roboty związane z wywozem gruzu i jego utylizacją; e) roboty związane z wykonaniem nawierzchni; ? roboty przygotowawcze- profilowanie podłoża; ? wzmocnienie podłoża za pomocą stabilizacji 2,5 MPa; ? ustawienie krawężników betonowych na ławie o wym. 15830, 15*22 z montażem krawężników łukowych o R1,R2,R4,R5; ? ustawienie obrzeży betonowych 8*30; ? wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31; f) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej śrutowanej (palazzo szara; sudecka antracyt; sudecka biała; sudecka szara); g) roboty związane z wykonaniem terenów zielonych; ? humusowanie terenów zielonych gr 15 cm wraz z obsiewem ( humus częściowo z odzysku, częściowo z dowozu); ? nasadzenia drzew w ilości 21 szt i krzewów w ilości 195 szt; h) roboty związane z wykonaniem elementów małej architektury (montaż ławek i koszy na śmieci); i) wykonanie odwodnienia przez montaż 3 kpl. wpustów wraz z przykanalikami; j) montaż znaków. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: a) przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ, b) projekt budowlano - wykonawczy - załącznik nr 10 do SIWZ, c) STWiORB - załącznik nr do 11 SIWZ, d) dokumentacja geotechniczna - załącznik nr 12 do SIWZ, e) Instrukcja nasadzeń, pielęgnacji i ochrony istniejących terenów zielonych, załącznik nr 13 do SIWZ. f) koncepcja układu kostki - załącznik nr 14 do SIWZ, g) Uzgodnienia z WUOZ w sprawie typu kostki oraz nasadzeń - załącznik nr 15 do SIWZ. 4. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo - finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiający planowane wykonanie robót z podziałem na ich etapy zgodnie z czasową organizacją ruchu i ich finansowanie. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo - finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji oraz koszty finansowe. 5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji: na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy. Okres udzielonej gwarancji zależy od Wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 6. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30, art. 7 ustawy Pzp., a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp., który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 7. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 1) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wskazuje, że dla czynności, polegających na: wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu konstrukcji dróg i chodników wykonaniu nawierzchni dróg i chodników, określa wymóg zatrudnienia osób wykonujących te czynności na umowę o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, 2) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych. 3) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności w zakresie wykonywanych czynności. 4) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący czynności wskazane w SIWZ będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 8. Sposób dokumentowania zatrudnienia, osób o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7 ppkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt 7 ppkt 1. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.)- RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń , zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.)- RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 2) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, , w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dowodów o których mowa w pkt 8 ppkt 1lit a-d w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 7 ppkt 1. 9. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania świadczenia. 2) W przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących określone czynności w pkt 7 ppkt 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami określonymi we wzorze umowy. 3) W przypadku nie dochowania któregokolwiek z terminów określonych przez Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi określonymi w umowie. 4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45110000-1,

45233253-7,

45232440-8,

45236290-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Zgodnie z par. 2 termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do 30 maja 2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
07/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, a w szczególności odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami terenowymi w szczególności istnieniem podziemnych urządzeń, istalacji lub obiektów infrastrukturalnych

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z protokołem konieczności podczas wykonywania robót ziemnych Wykonawca napotkał na podziemne zbiorniki bezodpływowe. Zbiorniki stanowią pozostałości po dawnym systemie kanalizacyjnym. Stan techniczny zbiorników nie gwarantuje stabilności konstrukcji dróg i chodników realizowanych w ramach umowy - zadania. Podjęto decyzję, że Wykonawca zdemontuje zbiorniki, a powstały po nich wykop zasypie gruntem z dowozu. Podczas wykonywania prac napotkano również na brak podłączonego do kanalizacji systemu rynnowego. Rynny odprowadzające wodę skierowane były w głąb terenu podmywając przyległy teren lub zalewając nieczynne zbiorniki. Podjęto decyzję, że Wykonawca wykona wpięcie istniejącego odwodnienia dachu kamienic do istniejącej kanalizacji. Napotkano również, podczas prac związanych z korytowaniem pod konstrukcje dróg i chodników, na zasypane pozostałości piwnic. W celu uniknięcia osiadania gruntu na tej powierzchni, po ustaleniach z inspektorem nadzoru podjęto decyzję o wykonaniu wymiany gruntu.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.