eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaski › Przebudowa budynku gospodarczego Szkółka MiranowoOgłoszenie z dnia 2020-03-31

Ogłoszenie nr 560056429-N-2020 z dnia 31-03-2020 r.

Piaski: Przebudowa budynku gospodarczego Szkółka Miranowo
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 622777-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510004286-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Piaski, Krajowy numer identyfikacyjny 41000826300000, ul. ul. Drzęczewska 1, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 739 080, e-mail piaski@poznan.lasy.gov.pl, faks 655 739 083.
Adres strony internetowej (url): http://www.piaski.poznan.lasy.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - PGL LP

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa budynku gospodarczego Szkółka Miranowo

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SA.270.24.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku gospodarczego na szkółce Miranowo, obejmująca roboty rozbiórkowe i demontażowe, remontowe i renowacyjne, roboty w zakresie zagospodarowania terenu, betonowanie, tynkowanie, roboty malarskie, budowlane wykończeniowe, roboty ciesielskie i pokrywcze.


II.4) Główny kod CPV: 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
03/01/2020 - 30/10/2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa budynku gospodarczego Szkółka Miranowo
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 24/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Michał Grygiel - Firma Ogólnobudowlana, , Ujazdowo 8, 64-140, Włoaszkowice, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1541.88 PL.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zwiększony zakres rzeczowy zadania o prace, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zwiększony zakres rzeczowy zadania o prace, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zwiększony zakres rzeczowy zadania o prace, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zwiększony zakres rzeczowy zadania o prace, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonanie otoku uziemiającego z bednarki zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.