eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nysa › "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1668 O 1653 O, 1654 O (Goświnowice - Grądy) - zadanie nr 1 - wycinka 170 szt. drzew przy drodze powiatowej Nr 1668 O wraz z pozyskaniem drewna z wycinki, - zadanie nr 2 - karczowanie 170 szt. pni wraz z zasypaniem wyrwy po korzeniach, zagęszczeniem i wywozem pozostałości po karczowaniu do utylizacji"Ogłoszenie z dnia 2020-03-27

Ogłoszenie nr 560055230-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.

Nysa: "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1668 O 1653 O, 1654 O (Goświnowice - Grądy) - zadanie nr 1 - wycinka 170 szt. drzew przy drodze powiatowej Nr 1668 O wraz z pozyskaniem drewna z wycinki, - zadanie nr 2 - karczowanie 170 szt. pni wraz z zasypaniem wyrwy po korzeniach, zagęszczeniem i wywozem pozostałości po karczowaniu do utylizacji"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 504337-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510027472-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Nysie, Krajowy numer identyfikacyjny 53141222000000, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 085 065, e-mail zamowienia.publiczne@powiat.nysa.pl, faks 774 085 065.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1668 O 1653 O, 1654 O (Goświnowice - Grądy) - zadanie nr 1 - wycinka 170 szt. drzew przy drodze powiatowej Nr 1668 O wraz z pozyskaniem drewna z wycinki, - zadanie nr 2 - karczowanie 170 szt. pni wraz z zasypaniem wyrwy po korzeniach, zagęszczeniem i wywozem pozostałości po karczowaniu do utylizacji"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IP.272.2.1.2020.RM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie nr 1 - wycinka 170 szt. drzew przy drodze powiatowej Nr 1668 O w związku z realizowaną inwestycją wraz z pozyskaniem drewna z wycinki, Zadanie nr 2 - karczowanie 170 szt. pni wraz z zasypaniem wyrwy po korzeniach, zagęszczeniem i wywozem pozostałości po karczowaniu do utylizacji. Szczegółowe zestawienie wraz z numerem oraz obwodem drzewa przedstawione zostało w załączniku nr 1- wykaz istniejących drzew na odc. Goświnowice - Lipniki: drzewa nr 21-191. Wycinka drzew i karczowanie pni w terenie zabudowanym. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w terenie i uwzględnić roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w przedłożonym przedmiarze robót ( poprzedzając to procedurą zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych). I inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. § 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Przedmiar robót, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów. § 3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do: 1) zachowania przepisów BHP, 2) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 5 SIWZ, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 3) oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót/projekt organizacji ruchu wykonany w ramach inwestycji pn."Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1668 O, 1653 O 1654 O (Goświnowice - Grądy), 4) mechanicznej wycinki drzew, którą należy realizować zgodnie z technologią, przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Drzewa należy usuwać po kolei, w sposób nie wybiórczy w celu umożliwienia bezpośredniego wejścia Wykonawcy odpowiedzialnego za usunięcie (karczowanie) pni drzew, z którym zostanie zawarta odrębna umowa. 5) uprzątnięcia terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny konarów i gałęzi, 6) dokonania wszelkich uzgodnień z właścicielami działek przyległych do pasa drogowego oraz poniesienia wszelkich kosztów odłączenia linii napowietrznych na czas prowadzenia robót (jeżeli będzie taka konieczność), 7) posiadania przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas prowadzenia robót, 8) wycinkę należy przeprowadzić w porozumieniu z Głównym Wykonawcą robót zadania pn."Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1668 O, 1653 O, 1654 O (Goświnowice - Grądy) - PD "TRAKT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 46-200 Kluczbork, ul. Matejki 1. Osoba do kontaktu- Arkadiusz Stachurski nr telefonu 728-535-980 oraz Wykonawcą prac polegających na karczowaniu 170 szt. pni, z którym zostanie zawarta odrębna umowa, 9) Wykonawca całość robót wykonana przy użyciu własnego sprzętu oraz przy udziale osób przez niego zatrudnionych, 10) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie może powierzyć wykonania przedmiotowych prac podwykonawcom. 11) w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniami przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia na okres obowiązywania niniejszej umowy. 12) Roboty związane z przebudową dróg powiatowych : - prowadzone na podstawie Decyzji nr 1/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14 września 2017r., . 13) Wykonawca opracuje harmonogram robót, 14) Wykonawca jako wytwórca odpadów powstających w trakcie przebudowy drogi odpowiada za ich składowanie oraz w razie konieczności powinien uregulować stan formalno- prawny w zakresie gospodarki odpadami ( ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach Dz. U. z 2018r.poz. 992 z póź.zm.), 15) Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny, 16) Przed przystąpieniem do prac związanych z wycinką drzew lub karczowaniem pni Wykonawca winien zapoznać się z położeniem znaków geodezyjnych w obrębie obszaru inwestycyjnego w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno- Kartograficznym w Nysie i zabezpieczyć je przed zniszczeniem,


II.4) Główny kod CPV: 77211400-6
Dodatkowe kody CPV:

77211500-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
20 marca 2020r. Aneksem nr 1 przedłużono termin realizacji umowy Nr DR.I.4.2020 z dnia 11 lutego 2020r. do dnia 15 maja 2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wycinka 170 szt. drzew przy drodze powiatowej Nr 1668 O wraz z pozyskaniem drewna z wycinki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 11/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

F.H.U. Janusz Gładysz, janusz.gladysz@onet.pl, Kozielno 19, 48-370, Paczków, kraj/woj. opolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 39500.01 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie § 10 umowy oraz w związku z zawiadomieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu o konieczności wstrzymania prac i wywózki ściętych drzew z uwagi na możliwość występowania siedlisk gatunku chronionego - pachnicy dębowej, w umowie nr DR.I.4.2020 z dnia 11.02.2020r. wprowadza się następujące zmiany: 1)§ 5 umowy otrzymuje brzmienie: "§5.1. Płatności za wykonane prace będą dokonane na podstawie faktur Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego według następujących zasad: 1) fakturami wystawionymi nie częściej niż raz w miesiącu na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych prac, sporządzony przez Wykonawcę i sprawdzonym oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego ( wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości robót umownych) oraz fakturą końcową po wykonaniu całego zakresu robót; 2) po wykonaniu danej części prac objętych niniejszą umową Wykonawca zgłasza je do odbioru; 3) komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy,dokona odbioru wykonanych prac i sporządzi z tej czynności protokół. 2. Należność za wykonane prace regulowana będzie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy nr 20 1090 2213 0000 0001 4370 2224 w terminie do 30 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej, b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 01 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 5. Cena podana w ofercie Wykonawcy nie podlega waloryzacji w okresie realizacji niniejszej umowy. "; 2) § 6 umowy otrzymuje brzmienie: "§6. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy : rozpoczęcie : od dnia podpisania umowy tj. 11 lutego 2020r. zakończenie prac objętych niniejszą umową : 15 maj 2020r. "SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie § 10 umowy oraz w związku z zawiadomieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu o konieczności wstrzymania prac i wywózki ściętych drzew z uwagi na możliwość występowania siedlisk gatunku chronionego - pachnicy dębowej,

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.