eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie robót budowlanych w celu przywrócenia ciągłości ekologicznej rzeki Białej TarnowskiejOgłoszenie z dnia 2020-03-24

Ogłoszenie nr 560052575-N-2020 z dnia 24-03-2020 r.

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w celu przywrócenia ciągłości ekologicznej rzeki Białej Tarnowskiej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 526270-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500001465-N-2017,500002488-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500008953-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 (12) 62 84 130, e-mail Halina.Lukaszyk@wody.gov.pl, faks +48 (12) 42 32 153.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa osoba prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych w celu przywrócenia ciągłości ekologicznej rzeki Białej Tarnowskiej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

525/IR/2017/HŁ

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pt. "Wykonanie robót budowlanych w celu przywrócenia ciągłości ekologicznej rzeki Białej Tarnowskiej" składającego się z następujących przedsięwzięć. 1) Przebudowa istniejącego stopnia piętrzącego wodę dla ujęcia wody pitnej w km 58+700 rzeki Białej Tarnowskiej w obrębie Bobowa, gmina Bobowa, powiat gorlicki, województwo małopolskie. 2) Przebudowa istniejącego stopnia chroniącego przyczółki mostu drogowego w km 61+160 rzeki Białej Tarnowskiej w obrębie Jankowa, gmina Bobowa, powiat gorlicki województwo małopolskie. 3) Przebudowa istniejącego stopnia i ujęcia wody w km 69+105 rzeki Białej Tarnowskiej wraz z budową komory monitoringu migracji ryb w miejscowości Stróże, gmina Grybów, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. 4) Przebudowa stopnia w km 70+200 rzeki Białej Tarnowskiej w miejscowości Biała Niżna, gmina Grybów, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. 5) Przebudowa stopnia w km 70+887 rzeki Białej Tarnowskiej w miejscowości Biała Niżna gmina Grybów, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. 6) Przebudowa zabudowy progowej chroniącej przyczółki i filary mostu w km 72+050 - 72+365 rzeki Białej Tarnowskiej w miejscowości Grybów, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. 7) Przebudowa kaskady stopni Bieleckiego w km 72+750 - 72+910 rzeki Białej Tarnowskiej wraz z ujściowym odcinkiem potoku Pławianka w km 0+000 - 0+095 w obrębie Grybów, gmina Grybów, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. 8) Udrożnienie stopnia w km 79+013 rzeki Białej Tarnowskiej w miejscowości Kąclowa, gmina Grybów, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. 9) Przebudowa stopnia w km 82+200 i zapory przeciwrumowiskowej w km 82+422 rzeki Białej Tarnowskiej w obrębie Florynka, gmina Grybów, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. 10) Rozbiórka istniejących budowli hydrotechnicznych w km 84+004 rzeki Białej Tarnowskiej w miejscowości Florynka, gmina Grybów, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. 11) Udrożnienie kamienno-betonowych bystrzy na rzece Białej Tarnowskiej w km 92+680, 94+190 w obrębie Śnietnica i w km 95+850 w obrębie Banica, jednostka ewidencyjna Uście Gorlickie powiat gorlicki, województwo małopolskie.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111100-9,

45112210-0,

45233123-7,

45111200-0,

45112000-5,

45111230-9,

45111240-2,

45112700-2,

45246000-3,

45262330-3,

45262310-7,

45262311-4,

45262350-9,

45262330-3,

45223210-1,

45232452-5,

45231110-9,

45233200-1,

45223100-7,

45314000-1,

45262600-7,

45232100-3,

45262330-3,

45320000-6,

77211400-6,

77211600-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania umowy do 30.06.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wykonanie robót budowlanych w celu przywrócenia ciągłości ekologicznej rzeki Biała Tarnowska
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/08/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

WOLIMEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Eugeniusz Wojak , , ul. Tarnowska 33, 34-600, Limanowa, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 21394384.12 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zmiana harmonogramu realizacji robót budowlanych dla przedsięwzięć pn.: "Rozbiórka istniejących budowli hydrotechnicznych w km 84+004 rzeki Białej Tarnowskiej w miejscowości Florynka, gmina Grybów, powiat nowosądecki" i "Udrożnienie stopnia w km 79+013 rzeki Białej Tarnowskiej w miejscowości Kąclowa, gmina Grybów, powiat nowosądecki" Termin zakończenia realizacji umowy podstawowej nr 525/IR/2017 z dnia 3.08.2017 r. nie ulegnie zmianie.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W wyniku braku możliwości wejścia Wykonawcy robót budowlanych na teren budowy we Florynce ze względu na znajdujące się w rzece elementy żelbetowe będące pozostałością po budowanej przez prywatnego właściciela elektrowni wodnej podjęto decyzje o przesunięciu terminu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z IV kwartału 2019 na I kwartał 2020. Jednocześnie przyśpieszono realizacje przedsięwzięcia w m. Kąclowa. Wprowadzone zmiany nie zmieniają ogólnego charakteru umowy, wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wypłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia lub na wynik postępowania. Przedmiotowa zmiana nie wpłynęła na zmianę wartości umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.