eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brochów › Przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w BrochowieOgłoszenie z dnia 2020-03-23

Ogłoszenie nr 560052071-N-2020 z dnia 23-03-2020 r.

Brochów: Przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI "Jakość życia" Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 552959-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500139217-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brochów, Krajowy numer identyfikacyjny 54966000000000, ul. Brochów 125, 05-088 Brochów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 257 051, e-mail gmina@brochow.ug.gov.pl, faks 227 257 051.
Adres strony internetowej (url): www.brochow.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.GN.271.5.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia na budynek usługowo-administracyjny Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych - siedziby Urzędu Gminy Brochów, GOPS, GZGK, Centrum Usług Wspólnych, Klubu Sportowego, organizacji i stowarzyszeń, z niezbędnymi przyłączami i ogrzewaniem, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót, 2) zabezpieczyć i oznakować teren budowy przez cały czas trwania realizacji zadania oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy przez cały czas trwania realizacji zadania oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, a po zakończeniu robót zewnętrznych uporządkować teren budowy. 3) zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie kontener/kontenery na składowanie odpadów, gruzu i śmieci z placu budowy i na własny koszt zapewnić jego wywóz. 4) zabezpieczyć pomieszczenia socjalne dla personelu Wykonawcy i podwykonawców. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określone zostały w Projekcie Umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:

45110000-1,

45111300-1,

45261000-4,

45400000-1,

45332200-5,

45331100-7,

45331221-1,

45231300-8,

45311100-1,

45311200-2,

45314320-0,

45312311-0,

45233124-4,

45233250-6,

45112710-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Przedmiot umowy ma być realizowany od dnia zawarcia umowy do nia 31.1.22019r. - termin realizacji robót budowlanych 28.02.2020r. - termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana wartości zamówienia do kwoty brutto 3859965,70

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Po zakończeniu budowy i zsumowaniu faktur wynikła różnica 1 grosza w wartości podatku VAT. System komputerowy do wystawienia faktur zaokrąglił kwotę VATu o 1 grosz więcej. W związku powyższym zwiększona została o 1 grosz kwot brutto przedmiotu umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.