eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulmierzyce › Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-03-11

Ogłoszenie nr 560044673-N-2020 z dnia 11-03-2020 r.

Sulmierzyce: Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 532314-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510096072-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulmierzyce, Krajowy numer identyfikacyjny 59064818400000, ul. ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 846 056, e-mail sulmierzyce@gminyrp.pl, faks 446 846 057.
Adres strony internetowej (url): www.sulmierzyce.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZP.271.1.9.2019.AS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja części projektu pod nazwą "Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce". Zakres zamówienia obejmuje realizację w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadania obejmującego budowę budynku strzelnicy sportowej wraz z torem aktywności fizycznej w msc. Sulmierzyce zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno - użytkowym (dalej PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Strzelnica sportowa - zakres zamówienia obejmuje: 1. Budowę sześciostanowiskowego budynku strzelnicy ze stałą linią ognia 100m oraz zmienną linią ognia w zakresie 25-100m umożliwiającą strzelanie z każdego rodzaju broni. Jedno stanowisko strzelnicze winno zostać dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek składał się będzie z części strzelnicy i części gospodarczo-garażowej dla potrzeb Gminy Sulmierzyce. Obie części będą posiadały odrębne niezależne liczniki zużycia wody i prądu. Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez wyprofilowanie wejścia do budynku o pochyle do 6%, brak progów wewnętrznych oraz zastosowanie w jednym stanowisku strzelniczym uchwytów zabezpieczających wózek inwalidzki po oddaniu strzału. W części strzelnicy poza 6 torami strzelania będą pomieszczenia: magazynku broni i tarcz, wydawania broni, oczekiwania, obsługi, pomieszczenia biurowe oraz komunikacja i węzeł sanitarny z WC męskim, damskim oraz dla osób niepełnosprawnych. Proponowane rozmieszczenie pomieszczeń przedstawiono na załączniku graficznym. Przewidywana powierzchnia zabudowy budynku powyżej 2 tys m2, przewidywana kubatura budynku powyżej 8 tys m3. Szczegółowe wymagania dot. budynku zawarte zostały w Programie funkcjonalno - użytkowym. Do budynku winny zostać doprowadzone instalacje zasilające w szczególności instalacja elektryczna, instalacja gazowa (wraz z montażem zbiornika na gaz płynny o pojemności min. 2,7 m3 na płycie fundamentowej żelbetowej), instalacja wodociągowa (wymagane dwa odrębne zestawy wodomierzowe), instalacja kanalizacyjna odbiorcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Nowo powstały budynek winien zostać wyposażony w instalacje wewnętrzne w szczególności instalację elektryczną, instalację wentylacyjną nawiewnowywiewną z rekuperacją, instalację wodociągowo-kanalizacyjną w pomieszczeniach sanitarnych i garażowym oraz instalację ogrzewania. 2. Budowę miejsca parkingowego i utwardzenia o łącznej powierzchni 3751,70 m2 zgodnie z załącznikiem graficznym do PFU. Przewidziano 60 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Wokół utwardzenia obrzeża chodnikowe betonowe na fundamencie z betonu. 3. Nasadzenia drzew, krzewów i roślin żywicielskich takich jak: klon (5 szt.), dąb szypułkowy (4 szt.), grab pospolity (4 szt.). Wymagana wysokość wszystkich nasadzeń drzewiastych co najmniej 3,0m. 4. Budowa oświetlenia terenu - lampy oświetleniowe LED 8 szt. o mocy 80W każda w kolorze żółtym ciepłym na słupach stalowych. Zasilanie z istniejącego słupa oświetlenia ulicznego. Klosze w kształcie kuli z kołnierzem na jednoramiennym wysięgniku aluminiowym anodowanym na kolor czarny. Rozmieszczenie lamp zostało pokazane na załączniku graficznym. 5. Budowę toru aktywności fizycznej - tor przeszkód utworzony jako ciąg elementów małej architektury. W całości tor będzie dostosowany dla wszystkich grup wiekowych. Dla dorosłych turystów i mieszkańców tor składać się winien z następujących przeszkód: o drabina linowa - 1 kpl. o podwójna belka - 1 kpl. o gumy na wysokości 0,55 m - 1 kpl. o płotek - 1 kpl. o dół głębokości 2m - 1 kpl. o poziome belki - 1 kpl. o pochyła ściana - 1 kpl. o równoważnia - 1 kpl. o cztery belki - 1 kpl. o ściana zaporowa - 1 kpl. o drabina - 1 kpl. o stół irlandzki - 1 kpl. o ściana zaporowa - 1 kpl. o belka równowagi - 1 kpl. o szykana - 1 kpl. Natomiast dla dzieci należy przewidzieć zestaw rozbudowanych lin, drabinek i linowych ścianek wspinaczkowych, wykończonych fantazyjną ścianką wspinaczkową. Tor aktywności dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami stopnia lekkiego. 5. Zakup wraz z montażem wyposażenia strzelnicy określonego w Programie funkcjonalno - użytkowym. 6. Zakup wraz z montażem elementów małej architektury: o Gablota wystawiennicza z podstawą 1 kpl. o Stojak metalowy na rowery 1 szt. o Zestaw stolik + dwie ławeczki 5 kpl. o Kosz na śmieci 5 szt. o Donice kwiatowe 4 szt. o Altana 1 szt. Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o informacje wynikające ze złożonych przez Wykonawców w poprzednio ogłoszonych postępowaniach zapytań dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj: Treść zapytań: "W związku z ogłoszonym przetargiem Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce" - cześć 2 zamówienia, prosimy o wyjaśnienie: 1. Prosimy o potwierdzenie żedo wentylowania pomieszczenia strzelnicy mają zostać zamontowane 2 centrale wentylacyjne o wydajności 9000m3 każda. Jedna z nawiewem przy wejściu do strzelnicy "za plecami" oraz wywiewem 3-5m przed linią ognia 0m oraz druga z nawiewem przed linią 75m oraz wywiewem na końcu strzelnicy. 2. Gdzie mają zostać zostać zmontowane centrale - na dachu, w przyziemiu czy należy przewidzieć wybudowanie dedykowanego pomieszczenia wentylatorowni ? 3. Jak mają zostać rozprowadzone kanały wentylacyjne - w pomieszczeniu hali strzelań, na dachu czy mogą zostać poprowadzone wzdłuż strzelnicy prze pomieszczenia techniczne? 4. Czy w centralach należy przewidzieć chłodnice powietrza? 5. Czy w układzie grzewczym należy przewidzieć glikol czy wodę? 6. Jaka broń i amunicja została przewidziana do stosowania na obiekcie? Proszę o określenie maksymalnej energii pocisków. Z zamieszonej dokumentacji wynika iż kulochwyt boczny ma zostać wykonany o wytrzymałości do 2400J a kulochwyt główny do 4000J. Czy pozostałe elementy - przesłony górne, osłony urządzeń oraz osłony drzwi mają zostać wykonane również o odporności do 4000J? 7. Tarcze elektroniczne przewidziane do strzelań na 25 oraz 50m oraz urządzenie do samoczynnej zmiany tarcz na 50m standardowo przeznaczone są tylko do strzelania z amunicji sportowej bocznego zapłonu - o niskiej energii pocisków. Czy urządzenia te przy strzelaniach z mocniejszej amunicji będą chowane do magazynu czy należy przewidzieć dodatkowe osłony aby można było strzelać z każdej dozwolonej do stosowania na obiekcie broni i amunicji? Dodatkowe osłony podwyższą koszt urządzeń." Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż: 1. Do wentylowania pomieszczenia strzelnicy mają zostać zamontowane 2 centrale o wydajności 9 000,00m3 każda. 2. Rekomenduje montaż centrali w przyziemiu. Rozprowadzenie ciągów głównych w przestrzeni pomiędzy stropem żelbetowym strzelnicy a dachem. 3. Zgodnie z poprzednią odpowiedzią. 4. Rekomenduje zastosowanie chłodnicy - przy tak dużej wydajności wentylacji bardzo szybko będzie nagrzewało się pomieszczenie w ciepłe dni. 5. Rekomenduje glikol + odpowiednie wymienniki. 6. Na strzelnicy będą się odbywać strzelania z broni bojowej centralnego zapłonu kalibru do 11,43 mm pociskami zwykłymi, półpłaszczowymi i płaszczowymi z rdzeniem z materiału miękkiego o energii początkowej nie przekraczającej 4000J. Możliwe będzie również strzelanie z innych broni z luf wkładkowych do amunicji sportowej małokalibrowej bocznego zapłonu o kal. 5,6mm lub pneumatycznej. Strzelania z pistoletów maszynowych będą mogli odbywać strzelcy, którzy przeszli przynajmniej przeszkolenie podstawowe z wynikiem pozytywnym. Możliwe będzie również strzelanie z broni gładkolufowej kal.12 pociskami typu Breneke oraz z broni długiej centralnego zapłonu pociskami o energii do 4000J przez przeszkolonych strzelców, którzy przejdą przynajmniej przeszkolenie podstawowe z wynikiem pozytywnym. Na strzelnicy będzie używana broń i amunicja j.n.: a. broń pneumatyczna - wszystkich kalibrów, rodzajów i wzorów; b. broń sportowa na amunicję bocznego zapłonu - wszystkich kalibrów, rodzajów i wzorów; c. broń krótka (pistolety i rewolwery) zasilana amunicją pistoletową lub rewolwerową - wszystkich kalibrów, rodzajów i wzorów. Naboje zwykłe płaszczowe i półpłaszczowe z pociskiem z rdzeniu z materiału miękkiego; d. pistolety maszynowe różnych kalibrów i typów zasilane amunicją pistoletową. Naboje zwykłe płaszczowe i półpłaszczowe z pociskiem z rdzeniu z materiału miękkiego; e. strzelby gładko-lufowej kal. 12 z wyłączeniem naboi chemicznych. f. broń długa wszystkich kalibrów, rodzajów i wzorów z wyłączeniem broni zasilanej amunicja wzmocnioną. Naboje zwykłe płaszczowe i półpłaszczowe z pociskiem z rdzeniu z materiału miękkiego nie przekraczające energii 4000J Zabrania się strzelania z broni i amunicji niebezpiecznej (rozporządzenie MSWiA Dz.U. z dnia 20 marca 2000r. nr 19 poz. 240) n/w: - z broni długiej wojskowej wszelkiego typu np: RKM oraz pistoletów sygnałowych - strzelania pociskami pancernymi i chemicznymi, - strzelania pociskami zapalającymi i smugowymi, - miotania granatami bojowymi 6. Tarcze elektroniczne na 25m oraz 50m będą użytkowane tylko z amunicją sportową bocznego zapłonu - w przypadku innych strzelań będą chowane do magazynu. Urządzenie do samoczynnej zmiany tarcz na 50m należy przewidzieć w wersji z dodatkową nakładką balistyczną umożliwiającą strzelanie z każdej dozwolonej do stosowania na obiekcie broni i amunicji. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia na etapie opracowywania projektu stosowania wytycznych wynikających w szczególności z poniższych publikacji: o Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 . o Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - Minister Infrastruktury i Rozwoju - maj 2015. o Przepisy prawa budowlanego - Art. 5 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze zm.): "1. Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 2. W przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych". Zarówno w obrębie działki, na której zlokalizowany zostanie budynek strzelnicy, jak i w jej sąsiedztwie nie ma istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest: o ogrodzić plac budowy, o oznakować teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze), o powiadomić właścicieli działek sąsiednich i ewentualne osoby przebywające na działkach sąsiednich o prowadzonych robotach, Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać wszystkie prace, które należy zrealizować w formule "zaprojektuj i wybuduj", zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności, by przedmiot, którego zakres został określony w programie funkcjonalno-użytkowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, osiągnął gotowość do użytkowania. Prace wymagane przez Zamawiającego, a nieobjęte PFU: 1) Opracowanie audytu energetycznego budynku, 2) Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 3) Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku, 4) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, 5) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w dwóch egzemplarzach w języku polskim z podziałem na branże (oprawionej w segregatory z szczegółowym spisem treści) zawierającej co najmniej: a) pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie do użytkowania do PINB przyjęte bez sprzeciwu, b) oryginał/kserokopię dziennika budowy, c) mapy geodezyjne powykonawcze z pieczątkami potwierdzającymi wniesienie do zasobu geodezyjnego przez Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej, d) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy: o o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, ostateczną decyzją Pozwolenia na budowę oraz ustawą Prawo budowlane, o o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków i/lub lokali, o o odpowiednim zagospodarowaniu Terenów przyległych do budowy umożliwiającym właściwą eksploatację wybudowanego obiektu. e) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, f) oryginał/kopię projektu budowlanego powykonawczego - podpisanego przez Kierownika Budowy/Kierowników Robót, g) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika Budowy, Kierownika Robót odpowiedniego do charakterystyki branży, której dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian, h) protokoły z badań wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych, i) wersję elektroniczną (w ilości zgodnej z wersją papierową) dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w formacie pdf.) na płycie CD/DVD, j) "Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu" wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych, k) wszelkie instrukcje obsługi oraz DTR urządzeń (w języku polskim), wraz z potwierdzeniem wykonania szkoleń w zakresie obsługi tych urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale V SIWZ - Program funkcjonalno - użytkowy. 3.2) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie czynności objęte opisem przedmiotu zamówienia zawartym w PFU oraz niniejszej SIWZ składające się na bezpośrednie wykonanie Robót lub usług i związane z wykonaniem tych Robót lub usług dla, których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na Terenie budowy t.j. wykonanie robót branży konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, wentylacyjnej, a także wykonanie robót wykończeniowych oraz montaż wyposażenia były wykonywane w oparciu o osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy, Podwykonawców Robót lub usług. Wymaganie nie dotyczy Projektantów, Geodety, Kierownika budowy oraz Kierowników Robót branżowych. Szczegółowe wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały w Rozdziale IV SIWZ - Wzór umowy.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

71320000-7,

77310000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w terminie od zawarcia umowy do dnia 20 marca 2020r. (zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do 5 miesięcy od zawarcia umowy).

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 16/05/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

HALBUD Sp. z o.o., biuro@halbud.net, ul. Balicka 123, 30-149, Kraków, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 9197745.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji umowy oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewidział zmiany umowy w następujących okolicznościach: 2)z powodu błędów w Dokumentacji składającej się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania Dokumentacji składającej się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty. Zgodnie z treścią PFU (załącznik do SIWZ) przewidziano dwie centrale o wydajności 9000 m3/h każda. Wykonawca w związku z koniecznością awaryjnej wymiany powietrza w strefie strzelań dynamicznych na poziomie 20 razy na godzinę, na co wskazuje tabela w pkt 5. opisu instalacji sanitarnych zaprojektował montaż central o łącznej mocy 24000 m3/h. Podstawą do określenia takiej wymiany są wymagania technologiczne. Kubatura strefy strzelań dynamicznych wynosi 1144,8 m3. Zmiana wydajności central wentylacyjnych pociąga za sobą konieczność zwiększenia mocy grzewczej (zmiana mocy kotłów gazowych). Inwestor zakwalifikował powyższe jako pochodną błędu w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w zakresie przyjętej wydajności central wentylacyjnych. Zwiększenie wydajności central bezpośrednio przekłada się na konieczność zwiększenia mocy kotłów gazowych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.