eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8, ul. Badestinusa 30 w ZabrzuOgłoszenie z dnia 2020-03-06

Ogłoszenie nr 560042183-N-2020 z dnia 06-03-2020 r.

Zabrze: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8, ul. Badestinusa 30 w Zabrzu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 594822-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500182687-N-2018, 500195150-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500255513-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Zabrze, Krajowy numer identyfikacyjny 27625552000000, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323733537, e-mail sekretariat_bzp@um.zabrze.pl, faks 323733516.
Adres strony internetowej (url): www.zabrze.magistrat.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8, ul. Badestinusa 30 w Zabrzu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZP.271.48.2018.MZ

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8, ul. Badestinusa 30 w Zabrzu - działka nr 786/98 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ oraz n/w dokumentacja projektowa: opracowana przez: ARCHIBIS Biuro Architektoniczno - Wykonawcze, 25-419 Kielce, ul. Rolna 8: 1. Projekt wykonawczy - branża architektoniczna 2. Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna 3. Projekt wykonawczy - branża elektryczna 4. Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych: wod. - kan, c.o. gazu, wentylacji mechanicznej 5. Projekt wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zmiany przyłącza wody 6. Projekt gospodarki zielenią 7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż 8. Przedmiary robót : a) przedmiar branża architektoniczna b) przedmiar branża elektryczna c) przedmiar instalacja wod.-kan. d) przedmiar instalacja CO i CT e) przedmiar wentylacja mechaniczna f) przedmiar technologia kotłowni g) przedmiar przyłącza kanalizacji sanitarnej h) przedmiar przyłącza kanalizacji deszczowej i) przedmiar zmiany przyłącza wody j) przedmiar przebudowa sieci cieplnej


II.4) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:

45262210-6,

45262300-4,

45262500-6,

45324000-4,

45430000-0,

45420000-7,

45261200-5,

45261000-4,

45321000-3,

45262100-2,

45233253-7,

45233252-0,

45112710-5,

45310000-3,

45311200-2,

45311100-1,

45332000-3,

45331200-8,

45331100-7,

45331110-0,

45333100-1,

45231300-8,

45231000-5,

45230000-8,

45232140-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wykonawca obowiązany jest zakończyć roboty i dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót do 30.04.2020r. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie pełnego zakresu robót objętego przedmiotem umowy i protokolarne przekazanie budynku do użytkowania do 30.06.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8, ul. Badestinusa 30 w Zabrzu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 15/10/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

RISER sp. z o.o., , ul. Inwalidów Wojennych 8, 43-603, Jaworzno, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 4196746.63 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana wynagrodzenia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
I. Zamawiający po dokonaniu wizji lokalnej na placu budowy oraz przeanalizowaniu dokumentacji technicznej, stwierdza potrzebę i konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych zgodnie z umową na roboty budowlane nr CRU/2283/2018 z dnia 15.10.2018 roku polegających na wykonaniu: II. 1. Dodatkowego oświetlenia zewnętrznego oraz awaryjnego, którego wykonania nie ujęto w dokumentacji projektowej oraz przetargowej 2. Opaski wokół budynku , której brak w dokumentacji projektowej. 3. Strefy wejściowej do starego budynku szkoły, której brak w dokumentacji projektowej 4. Zabudowy instalacji centralnego ogrzewania na Sali oraz przyłącza wody, której brak jest w dokumentacji projektowej, 5. Dodatkowych linii do gry w tenisa, których brak w dokumentacji projektowej, 6. Dodatkowej kurtyny powietrznej nad drzwiami zewnętrznymi , których brak w dokumentacji projektowej, 7. Zmiany w wentylacji dostosowujące jej przebieg do obowiązujących przepisów zgodnie z uwagami Sanepid-u, 8. Uzupełnienia do instalacji kotłowni , których brak w dokumentacji projektowej, 9. Dodatkowych piłkochwytów, których brak w dokumentacji projektowej, 10. Dodatkowych uchwytów dla niepełnosprawnych oraz wydzieleń kabin sanitarnych , których brak w dokumentacji projektowej, III. Uzasadnienie: Ad.1 W trakcie analizy dokumentacji stwierdzono brak oświetlenia zewnętrznego oraz awaryjnego, które jest niezbędne dla prawidłowego nadzoru obiektu oraz zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu (wartość 11 200 zł) Ad.2 W dokumentacji projektowej nie uwzględniono wykonania opaski wokół budynku. Z powodu iż większość ścian elewacji jest zaprojektowana w jasno szarym kolorze bez otoczenia z nawierzchni utwardzonych, niezbędne jest zabezpieczenie tych ścian przed skutkami zabrudzeń na styku z gruntem. Należy wykonać opaskę z płyt chodnikowych o szer.35cm wraz z wykonaniem obrzeża (wartość 28 000 zł) Ad.3 W dokumentacji projektowej pominięto całkowicie sposób połączenia nowopowstającego łącznika Sali z budynkiem istniejącej szkoły. Niezbędne jest obsadzenie nowego nadproża , wyrównanie poziomu posadzek oraz założenie wykładziny i malowanie po tych pracach. (wartość 10 000 zł) Ad.4 W dokumentacji projektowej nie wydano zabudowy instalacji centralnego ogrzewania na Sali, nagrzewnic (na ścianach szczytowych oraz na części kopuły dachowej) oraz zabudowy przyłącza wody w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci . Zabudowa rur instalacji CO oraz nagrzewnic jest niezbędna ze względu na możliwość jej uszkodzenia podczas zajęć sportowych. W przypadku przyłącza wody niezbędna jest jego osłona przed dostępem osób niepowołanych. (wartość 34 900 zł) Ad.5.W dokumentacji projektowej nie precyzyjnie wytyczono boiska do gier zespołowych; brak linii do prowadzenia zajęć tenisa. Stwierdzono konieczność uzupełnienia braków oraz konieczność osadzenia tulei w posadzce do mocowania siatek przy grze. (wartość 6 250 zł) Ad.6. Ze względu na zamontowanie dodatkowych drzwi wyjściowych z obiektu zaistniała konieczność wyposażenia ich w kurtynę nagrzewającą wraz z konieczną rozbudową niezbędnej instalacji. Montaż kurtyny powietrznej nad każdymi drzwiami zewnętrznymi regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 roku ( ze zmianami z 08.04.2019) w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . (wartość 3 100 zł) Ad.7. Ze względu na datę powstania projektu (rok 2011) zaistniała konieczność dostosowania wentylacji do obowiązującej normy PN-EN 15251:2012. Ze względu na brak w dokumentacji wentylacji w kabinach sanitarnych szatni zaistniała konieczność doprowadzenia do niej dodatkowych kanałów wentylacji mechanicznej z wykonanej już wentylacji Sali. (wartość 5 100 zł) Ad.8. W wyposażeniu kotłowni dla systemu Gazex nie przewidziano systemu podtrzymania pracy układu. Urządzenie dla zachowania ciągłości pracy musi być wyposażone w zasilacz i akumulator. Dla prawidłowej pracy kotłów centralnego wymagana jest stacja uzdatniania wody, której projektant nie ujął w dokumentacji projektowej. (wartość 3 200 zł). Ad.9. W sali gimnastycznej projektant nie przewidział zabezpieczeń dla okien w postaci piłkochwytów. Mimo iż na wszystkich ścianach zaprojektowano znaczne przeszklenia to nie zaprojektowano żadnego ich zabezpieczenia co jest niezbędne ze względu na możliwość uszkodzenia podczas zajęć sportowych (wartość 8400 zł). Ad.10. Brak stałego wydzielenia drzwiami kabin sanitarnych w szatniach (zaprojektowano kotary foliowe, co jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 roku ( ze zmianami z 08.04.2019) w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani). Konieczne jest wykonanie podziału wraz drzwiami z płyt HPL. Projekt nie przewiduje również uchwytów dla niepełnosprawnych . Korzystanie z łazienki przez osoby niepełnosprawne jest niemożliwe bez niezbędnego ich wyposażenia. Stwierdzono konieczność ich zamontowania. (wartość 8 200 zł). Wartość robót dodatkowych to 132 000,-- PLN brutto Z punktu widzenia sztuki budowlanej , dobrych praktyk jak również ze względów ekonomicznych i technicznych nie jest zasadne powierzanie robót innej firmie niż aktualnemu Wykonawcy związanemu z umową o roboty budowlane. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność oraz mogłaby spowodować znaczny wzrost kosztów dla Zamawiającego. Roboty te nie zostały wydane w dokumentacji projektowej ani w przedmiarze robót. W związku z powyższym Wykonawca nie ujął ich w ofercie. Roboty te są ściśle powiązane z zakresem podstawowym i ze względów technicznych i technologicznych konieczne jest zlecenie wykonania zamówienia dodatkowego. Bez zakończenia w/w robót dodatkowych nie da się wykonać zamówienia podstawowego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.