eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bojadła › Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bojadła ul. Kresowa i ul. CichaOgłoszenie z dnia 2020-03-06

Ogłoszenie nr 560042107-N-2020 z dnia 06-03-2020 r.

Bojadła: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bojadła ul. Kresowa i ul. Cicha
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 612638-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510277980-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bojadła, Krajowy numer identyfikacyjny 97077059200000, ul. ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 523 332, e-mail gbosy@bojadla.pl, faks 683 523 346.
Adres strony internetowej (url): www.bojadla.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bojadła ul. Kresowa i ul. Cicha

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ITPP.2710.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bojadła ul. Kresowa (nr 000517F) i ul. Cicha (nr 000516F), położonych na działkach ewidencyjnych nr 893/1, 892/1 i 894/4 - przed zmianą 892/1 obręb ewidencyjny Bojadła, Gmina Bojadła. W skład przedsięwzięcia wchodzi: - rozebranie istniejącej nawierzchni drogi, - wykonanie koryta pod nowe nawierzchnie wraz z regulacją studni i zaworów, - budowę nowej nawierzchni drogi gminnej z kostki betonowej wraz z nawiązaniami do istniejącej nawierzchni i poboczami, - uporządkowanie terenu wokół terenu objętego inwestycją, - humusowanie poboczy wraz z obsianiem trawą. Szerokość jezdni 3,5m w obrębie mijanek 5m. Łączna długość przebudowy dróg gminnych ok 562,89m. Przebudowa dróg zostanie wykonana w trzech kierunkach: - odcinek o długości ok. 44,88m, będzie przebiegał po śladzie istniejącej drogi i powiąże drogę wojewódzką z ul. Kresową, w obrębie działki 893/1, szerokość na całym odcinku 5m, - odcinek o długości 319,94m, stanowi ul. Kresową i przebiega po śladzie istniejącej nawierzchni, szerokość 3,5m z wyznaczonymi mijankami o szerokości 5m, - odcinek o długości 198,07m, stanowi ul. Cichą i przebiega po śladzie istniejącej nawierzchni, szerokość 3,5m z wyznaczonymi mijankami o szerokości 5m. Parametry techniczne: - droga jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa, - klasa techniczna drogi gminnej - D, - prędkość projektowana Vp = 30km/h, - prędkość miarodajna Vm = 50km/h, - skos mijanek 1:1, - długość mijanek 25m, - odległość między mijankami < 100m, - pobocze 0,75m, - kategoria ruchu KR2, - obciążenie 100kN/oś. Konstrukcja nawierzchni: - 8cm warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej typu dwuteownik, - 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 20cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm, - 10cm - grunt stabilizowany cementem Rm= 2,5Mpa, - grunt istniejący zagęszczony. Łączna grubość nawierzchni 41cm. Podczas korytowania pod nowe nawierzchnie należy wyregulować istniejące studnie i zawory. Jezdnia drogi ograniczona krawężnikami najazdowymi oraz miejscowo korytem betonowym. Krawężniki oraz koryta betonowe należy ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Dla potrzeb odwodnienia drogi w obrębie przebudowanej drogi zaprojektowano odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne. Miejscowo zastosowano koryto betonowe odprowadzające wody na tereny zielone, na terenie działki. Zagospodarowanie terenu: - humusowanie poboczy oraz terenów przyległych wraz z obsianiem trawą. Humus zdjęty z pasa robót ziemnych należy częściowo wbudować w tereny przyległe, a nadmiar wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora bądź na składowisko Wykonawcy. Oznakowanie dróg: Drogi oznakować znakami pionowymi A-7 "Ustąp pierwszeństwa". Wykonawca musi zapewnić funkcjonowanie dróg bez zakłóceń w okresie wykonywania przez niego robót budowlanych. Niniejsze zamówienie realizowane będzie na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 05.03.2019r.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45100000-8,

45233220-7,

45233290-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
12.12.2019r.-30.06.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Realizacja robót wynikających z wprowadzenia nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W dniu 10.01.2020r. Projektant wprowadził nieistotne zmiany do dokumentacji projektowej, polegające na zmianie konstrukcji drogi gminnej. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz możliwość wprowadzenia zmian w umowie poprzez określenie jednoznacznych postanowień umownych (paragraf 14 ust. 2 pkt 3 umowy). W związku z powyższym zaszła konieczność zmiany umowy z wykonawcą w zakresie wykonania robót zamiennych, które wpłynęły na obniżenie wartości wynagrodzenia wykonawcy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.