eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Remont 7 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.Ogłoszenie z dnia 2020-03-06

Ogłoszenie nr 560041843-N-2020 z dnia 06-03-2020 r.

Kraków: Remont 7 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 637933-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510020289-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 35076836500000, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 166 222, e-mail barbara.batko@zbk.krakow.pl, faks 12 616 61 29.
Adres strony internetowej (url): www.zbk-krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont 7 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

136/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest standardowy remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w zakresie prac budowlanych, elektrycznych i instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z podziałem na 7 części. Główny kod CPV: 45.45.30.00-7 - roboty remontowe i renowacyjne Dodatkowy kod CPV: 45.33.00.00-9 - roboty instalacyjne wod.- kan. i sanitarne 45.31.00.00-3 - roboty instalacyjne elektryczne 45.33.30.00-0 - roboty instalacyjne gazowe 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1: ul. Krowoderskich Zuchów 23/49 wg Załącznika nr 10 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 61.806,03 zł; Część 2: os. Centrum B 9/25 wg Załącznika nr 11 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 17.328,94 zł; Część 3: os. Na Skarpie 60/24 wg Załącznika nr 12 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 9.918,08 zł; Część 4: os. Jagiellońskie 35/13 wg Załącznika nr 13 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 38.273,20 zł; Część 5: os. Jagiellońskie 24/13 wg Załącznika nr 14 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 42.113,36 zł; Część 6: os. Piastów 26/64 wg Załącznika nr 15 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 38.011,08 zł; Część 7: os. Kazimierzowskie 29/172 wg Załącznika nr 16 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 38.954,51 zł; UWAGA! Ilość pustostanów może ulec zmniejszeniu w związku z możliwością decyzji właściciela (Gminy Miejskiej Kraków) przenoszącej warunek remontu lokalu na przyszłego najemcę.


II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

45330000-9,

45310000-3,

45333000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 22.01.2020 r. do 21.02.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2: os. Centrum B 9/25 wg Załącznika nr 11 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 17.328,94 zł;
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 22/01/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Lucyna Kuć-Maślanka, , ul. Reduta 9A/36, 31-421, Kraków, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 16323.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
17/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiana zakresu umowy wynika z konieczności wykonania przez dotychczasowego Wykonawcę robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, opisanych w "Protokole konieczności" z dnia 24.01.2020r., które stały się niezbędne do realizacji zamówienia. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, gdyż stanowi 24,11 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wartość wynagrodzenia brutto określona w umowie podstawowej 17.628,84 zł. Wartość zmiany brutto 4.249,49 zł. Przedmiotowe roboty dodatkowe są niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia podstawowego i są konieczne do wykonania w celu osiągnięcia celu, dla którego zostało udzielone zamówienie tj. wyremontowania kompleksowo lokalu mieszkalnego w zakresie pozwalającym na wejście nowego najemcy.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie prowadzenia remontu lokalu mieszkalnego stwierdzono konieczność wykonania prac nieobjętych prac nie ujętych w zakresie umowy. Po demontażu płyty OSB z posadzki na p.pokoju z uwagi na zapadnięte deski podłogowe, zdecydowano o ich rozbiórce wraz z warstwami znajdującymi się pod podłogą i wykonaniu nowej izolacji cieplnej wraz z wylewką. W wyniku odkucia płytek ściennych w łazience zdecydowano o rozebraniu brodzika wykonanego z płytek z uwagi na możliwość jego przeciekania i zalania lokalu znajdującego się poniżej. Znaczne ubytki tynku po odkuciu fliz (odparzenia) wynikły konieczności jego uzupełnienia przed ponownym położeniem.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.