eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bulkowo › "Rozbudowa dróg gminnych nr 290413W oraz 290414W relacji Bulkowo - Gniewkowo - Pilichowo"Ogłoszenie z dnia 2020-03-06

Ogłoszenie nr 560041765-N-2020 z dnia 06-03-2020 r.

Bulkowo: "Rozbudowa dróg gminnych nr 290413W oraz 290414W relacji Bulkowo - Gniewkowo - Pilichowo"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 616182-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510270143-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bulkowo, Krajowy numer identyfikacyjny 61101570900000, ul. ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 265 20 13, e-mail r.frankiewicz@bulkowo.pl, faks 24 265 23 50.
Adres strony internetowej (url): www.bulkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Rozbudowa dróg gminnych nr 290413W oraz 290414W relacji Bulkowo - Gniewkowo - Pilichowo"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RRA.IZ.271.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zamówienie publiczne pn.: "Rozbudowa dróg gminnych nr 290413W oraz 290414W relacji Bulkowo - Gniewkowo - Pilichowo". 2. Charakterystyka robót: 2.1. Roboty pomiarowe i rozbiórkowe 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją - 3,145 km 2) Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z zagospodarowaniem gruzu z zakresie Wykonawcy - 23,2 m 3) Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z zagospodarowaniem gruzu w zakresie Wykonawcy - 26,4 m 4) Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zagospodarowaniem gruzu w zakresie Wykonawcy - 41 m2 2.2. Roboty ziemne 1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr. kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (wykopy na odkład zgodnie z profilem podłużnym) - 829,92 m3 2) Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) wraz z wywozem na odległość do 10 km - 11 szt. 3) Wyrównanie istniejącej nawierzchni do profilu podłużnego pospółką (nasypy zgodne z profilem podłużnym) z kruszywa rozściełanego mechanicznie (pospółka z odkładu) - 401,31 m3 4) Wywóz nadmiaru ziemi z wykopu samochodami samowyładowczymi - za każdy 1 następny km - (suma wykopów minus poz. [5-(7+9] ) Krotność=9 - 77,61 m3 2.3.Podbudowa i nawierzchnia 1) Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 20 cm (w miejscach skrzyżowań z liniami energetycznymi) z pospółki uzyskanej z wykopu - 1755,00 m2 2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni - 12 933,248 m2 3) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm ( z mieszanki kamiennej 0-31,5mm) szer. 3,9 m - 12 933,248 m2 4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm (warstwa wiążąca)- jezdnia szer. 3,7 m + skrzyżowania i mijanki - 12 268,474 m2 5) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - 12 268,474 m2 6) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,3 kg/m2 - 12 268,474 m2 7) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - (jezdnia szer. 3,5 m + skrzyżowania i mijanki) - 11 603,70 m2 2.4.Zjazdy indywidualne i pobocza 1) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm-zjazdy - 1264,90 m2 2) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm-pobocza - 5768,00 m2 3.5.Skrzyżowanie z drogą powiatową 1) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 23,20 m 2) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 26,40 m 3) Warstwy osączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm pod chodnik - 41,00 m2 4) Chodniki z kostki brukowej betonowej (czerwonej) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 41,00 m2 2.6.Rowy, przepusty i zieleń 1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr. kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (wykonanie nowych rowów) - 905,016 m3 2) Oczyszczenie istniejących rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm - 2146,00 m 3) Wywóz ziemi z wykonania, oczyszczenia i profilowania rowów samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - (nowe rowy + rowy istniejące) Krotność=9 - 1763,416 m3 4) Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem (obsianie skarp nowych rowów trawą) - 3016,72 m2 5) Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PE karbowane o średnicy 40 cm - 137,60 m 6) Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śred. 40 cm - 30 szt. 7) Zasypanie przestrzeni pomiędzy przepustem a spodem podbudowy pospółką z zagęszczeniem - 55,04 m3 2.7.Roboty różne 1) Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 18 szt. 2) Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - 2 szt. 3) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km (wykop pod rury osłonowe AROT) - 80,472 m3 4) Wykonanie przepustów z rur AROT-APS 110 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat. IV (przepusty telekomunikacyjne) - 35,150 m 5) Wykonanie przepustów z rur AROT-APS 160 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV (przepusty wodociągowe na wodociągu głównym) - 49,10 m 6) Wykonanie przepustów z rur AROT-APS 50 mm (na przyłączach o śr. 40 mm) pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat. IV (przepusty wodociągowe) - 83,40 m 7) Zasypanie wszystkich wykopów żwirem z zagęszczeniem - 70,413 m3 2.8.Oznakowanie 1) Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - 17 szt. 2) Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. Do 0,3 m2 - 24 szt. 3) Odnowienie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową - linie na przejściach dla pieszych malowane mechanicznie - skrzyżowanie z drogą powiatową - 12,00 m2


II.4) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

45233220-7,

45233223-8,

45233290-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
04.12.2019 -31.08.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
wykonanie robót polegających na wymianie przepustu pod koroną drogi o średnicy 0,50 m i długości 9,00 m.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Istniejący przepust został zamulony, jest niedrożny.Rury są przesunięte względem siebie, brak jest przepływu wody.Spisano protokół konieczności, w którym zalecono wymianę przepustu pod koroną drogi.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.