eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelcz-Laskowice › Budowa parkingu P&R i B&R oraz przebudowa ulicy Kolejowej w Mi這szycach w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach zadania pn.:"Rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Laskowice - Mi這szyce, Wroc豉w - So速ysowice"Og這szenie z dnia 2020-03-06

Og這szenie nr 560041636-N-2020 z dnia 06-03-2020 r.

Jelcz-Laskowice: Budowa parkingu P&R i B&R oraz przebudowa ulicy Kolejowej w Mi這szycach w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach zadania pn.:"Rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Laskowice - Mi這szyce, Wroc豉w - So速ysowice"
OGΜSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia:

obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy:

zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

tak
Nale篡 wskaza projekt/program: Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Mi這szyce - Wroc豉w So速ysowice w celu przywrócenia przewozów pasa瞠rskich we WROF". - ZADANIE B - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno郵御kiego 2014-2020, O Priorytetowa V Transport, Dzia豉nie 5.2 System transportu kolejowego, Poddzia豉nie 5.2.2 System Transportu Kolejowego - ZIT WrOF

Zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych:

tak
Numer og這szenia: 649803-N-2018

Zosta這 opublikowane og這szenie o zmianie og這szenia:

nie

Zosta這 opublikowane og這szenie o udzieleniu zam闚ienia:

tak
Numer og這szenia: 510021864-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。YI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jelcz-Laskowice, Krajowy numer identyfikacyjny 93193488000000, ul. W.Witosa 24, 55-230 Jelcz-Laskowice, woj. dolno郵御kie, pa雟two Polska, tel. 071 3817122, 3817145, e-mail um.zamowienia@jelcz-laskowice.pl, faks 7 131 817 111.
Adres strony internetowej (url): www.um.jelcz-laskowice.finn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO:

Administracja samorz康owa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:

Budowa parkingu P&R i B&R oraz przebudowa ulicy Kolejowej w Mi這szycach w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach zadania pn.:"Rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Laskowice - Mi這szyce, Wroc豉w - So速ysowice"

Numer referencyjny (je瞠li dotyczy):

RI.271.37.2018/2019

II.2) Rodzaj zam闚ienia:

Roboty budowlane

II.3) Kr鏒ki opis zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Mi這szyce - Wroc豉w So速ysowice w celu przywrócenia przewozów pasa瞠rskich we WROF". - ZADANIE B - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno郵御kiego 2014-2020, O Priorytetowa V Transport, Dzia豉nie 5.2 System transportu kolejowego, Poddzia豉nie 5.2.2 System Transportu Kolejowego - ZIT WrOF. Zamówieniem obj皻e jest zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury towarzysz帷ej na terenie gminy Jelcz-Laskowice, w rejonie przystanku Jelcz Mi這szyce (km 0+403 linii kolejowej nr 292). Ca這嗆 przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1) Dokumentacji projektowej niezb璠nej do prawid這wego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnie, dopuszcze, warunków, decyzji i pozwole niezb璠nych do realizacji przedmiotu zamówienia; 2) Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawc i zatwierdzonej przez Zamawiaj帷ego dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezb璠nych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynno軼i wymaganych Prawem; 3) Tablic informacyjnych i pami徠kowych wg. wytycznych obowi您uj帷ych dla dzia豉 informacyjnych na dzie monta簑; W zakres robót budowlanych wchodz: o budowa parkingu P&R i B&R wraz z o鈍ietleniem (13 lamp) przed dworcem kolejowym w Mi這szycach przeznaczonych dla osób korzystaj帷ych z publicznego transportu zbiorowego; o przebudowa ulicy na odcinku 380 mb - od skrzy穎wania z ulic Gówn, drog powiatow nr 1545 D do dworca kolejowego; o odtworzenie nawierzchni po przekopach - kanalizacji sanitarnej; o u這瞠nie nawierzchni bitumicznej na ca貫j szeroko軼i drogi 5,0 - 6,0 m; o wykonanie zjazdów, chodników, 軼ie磬i rowerowej, zatok parkingowych; o wykonanie odwodnienia z w陰czeniem (kolektor deszczowy Ø 250 ÷ 300 z wylotem do istniej帷ego rowu na terenie PKP.


II.4) G堯wny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

71000000-8,

45100000-8,

45200000-9

II.5) Okres na jaki zosta豉 zawarta umowa w sprawie zam闚ienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakup闚:
do 15.07.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAM紟IENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

NAZWA: nd
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUP紟: 30/01/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA/Z KT紑YM ZAWARTO UMOW RAMOW/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUP紟:

L.J. KAREN sp. z o.o., , ㄆkowice Brzeskie 34, 49-318, Skarbimierz, kraj/woj. opolskie

IV.3) Informacja na temat warto軼i zam闚ienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1136902.14 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany okre郵ona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Wprowadzono zmian w §1 umowy - Wykonawca w ramach zadania wykona roboty dodatkowe, w §5 ust. 1 umowy - zmiana wynagrodzenia, ustalono 瞠 za roboty dodatkowe Zamawiaj帷y zap豉ci wynagrodzenie rycza速owe w wysoko軼i 100419,94 z brutto oraz dopisano w §5 ust. 4 dot. metody podzielonej p豉tno軼i.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmian w umowie dokonano na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w zwi您ku z konieczno軼i wykonania dodatkowych robót budowlanych wynikaj帷ych z protoko逝 konieczno軼i nr 02 z dnia 07.02.2020 r. oraz na podstawie wniosku Wykonawcy. Ponadto w §5 umowy dodano ust. 4 dotycz帷y p豉tno軼i za po鈔ednictwem metody podzielonej p豉tno軼i. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zosta造 spe軟ione 陰cznie nast瘼uj帷e warunki: zmiana wykonawcy nie mog豉 zosta dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególno軼i dotycz帷ych zamienno軼i lub interoperacyjno軼i sprz皻u, us逝g lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowa豉by istotn niedogodno嗆 lub znaczne zwi瘯szenie kosztów dla zamawiaj帷ego oraz warto嗆 ka盥ej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto軼i zamówienia okre郵onej pierwotnie w umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.