eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › Budowa obiektu budowlanego w PogorzycachOgłoszenie z dnia 2019-02-25

Ogłoszenie nr 560036346-N-2019 z dnia 25-02-2019 r.

Chrzanów: Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 537062-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500011953-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrzanów - Urząd Miejski w Chrzanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 00052546400000, ul. Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 327585101, e-mail zp@chrzanow.pl, faks 0326233786.
Adres strony internetowej (url): www.chrzanow.pl (zakładka: Urząd Miejski / Zamówienia Publiczne)

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.35.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. "Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach" - etap I, w zakresie zgodnym z wydaną w dniu 10.02.2017 r. przez Starostę Chrzanowskiego Decyzją nr 76/2017 o pozwoleniu na budowę obejmującą budowę budynku OSP w Pogorzycach z pomieszczeniami biurowymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, instalacjami zewnętrznymi, rozbiórką obiektów gospodarczych. 2. Zakres robót do wykonania w ramach etapu I zadania: - roboty ziemne, - rozbiórka murów z kamienia o gr. do 30 cm wraz z płytą betonową, - wycinka drzew wraz z karczowaniem i wywiezieniem z terenu budowy, - stan surowy zamknięty obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 1a SIWZ. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 3. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do posiadania - przez okres co najmniej realizacji zamówienia (tj. od dnia podpisania umowy do upływu terminu określonego w rozdz. VIII SIWZ) - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł,


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45210000-2,

45100000-8,

45111100-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
termin realizacji przedmiotu umowy - do dnia 30.11.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
wykonaniem innej ilości poszczególnych rodzajów robót wynikających z obmiaru a koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
wykonanie dodatkowych robót budowlanych koniecznych do wykonania zamówienia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z protokołami konieczności: nr 6: dodatkowe wyposażenie usprawniające działanie bram a niezbędne dla tego typu budynków i wymagane przez jego użytkowników wprowadzono bez zmiany kosztów wykonania w zamian za rezygnację z zamontowania drzwi warsztatowych w jednej z dwóch bram; nr 7: dla realizacji zamówienia konieczne stało się wykonanie: - elewacji wentylowanej w poziomie poddasza, - tynków ściany wewnętrznej w pomieszczeniu garażu, - montażu kominów wentylacyjnych w połaci dachu, - montażu membrany drenażowej pod pokryciem dachowym, - nadproża stalowego drzwi wejścia głównego; nr 9: wykonanie mniejszej ilości robót budowlanych niż wskazano w przedmiarze robót.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Ustalone wynagrodzenie kosztorysowe z uwzględnieniem zmian uległo zmniejszeniu i wynosi 1.398.179,25 zł brutto

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.