eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prusice › II przetarg nieograniczony Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap IOgłoszenie z dnia 2019-02-25

Ogłoszenie nr 560036133-N-2019 z dnia 25-02-2019 r.

Prusice: II przetarg nieograniczony Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap I
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: : Projekt pt. "Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 634920-N-2017 z dnia 2017-12-20 r.

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500027864-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Prusice, Krajowy numer identyfikacyjny 93193510600000, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 126 224, e-mail prusice@prusice.pl, faks 713 126 229.
Adres strony internetowej (url): www.bip.prusice.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.prusice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

II przetarg nieograniczony Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap I

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.25.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części I/etapu I zamówienia udzielanego w częściach pn. Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice, obejmującego następujące zadania: 1) Termomodernizacja budynku świetlicy w Pawłowie Trzebnickim" znajdującej się na działce nr 226 w Pawłowie Trzebnickim, oraz 2) Termomodernizacja budynku świetlicy we Wszemirowie znajdującej się na działce nr 300 we Wszemirowie, dofinasowanego w ramach projektu: "Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice" realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej w sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - OSI, nr projektu nr RPDS.03.03.01-02-0084/16. 2. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego zwany także PFU; 2) uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do realizacji robót budowlanych; 3) wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej zgodnej z wytycznymi PFU i koncepcji 4) uzyskanie potwierdzenia o możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu wydanego przez właściwy organ Nadzoru Budowlanego, jeśli będzie wymagane odrębnymi przepisami bądź uzyskać zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robót budowlanych, jeżeli będą wymagane; 4. Szczegółowy opis zamówienia określa Program Funkcjonalno - Użytkowy zwany także PFU w tym audyty energetyczne.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

71220000-6,

45200000-9,

45300000-0,

45400000-1,

45260000-7,

45320000-6,

45410000-4,

45420000-7,

45450000-6,

45261900-3,

45321000-3,

45421100-5,

45453000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
05.02.2018-30.06.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Termomodernizacja budynku świetlicy we Wszemirowie znajdującej się na działce nr 300 we Wszemirowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 05/02/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

AM Spółka z o.o., , ul. Henryka Sienkiewicza 29, 56-120, Brzego Dolny, kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 264800.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/06/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
wystąpienie robót dodatkowych - wykonanie nowych instalacji elektrycznych gniazdkowych wraz z zabezpieczeniami i robotami towarzyszącymi

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z wystąpieniem robót dodatkowych na których okoliczność sporządzono protokół z negocjacji w dniu 14.05.2018r. Wprowadzono zmiany do umowy polegające na: 1) wprowadzeniu robót dodatkowych - wykonanie nowych instalacji elektrycznych gniazdkowych wraz z zabezpieczeniami i robotami towarzyszącymi 2) zwiększeniu umownego wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót dodatkowych na 337 496,90 zł 3) zmianie terminu realizacji na 16.08.2018 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.