eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64 w Warszawie-aktualizacja dokumentacji projektowej.Ogłoszenie z dnia 2020-02-27

Ogłoszenie nr 560035680-N-2020 z dnia 27-02-2020 r.

Warszawa: Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64 w Warszawie-aktualizacja dokumentacji projektowej.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 556820-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510150208-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 66584000000000, ul. ul. gen. Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 6323215, e-mail sekretariat@zgnwola.waw.pl, faks 22 6327242.
Adres strony internetowej (url): http://www.zgnwola.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64 w Warszawie-aktualizacja dokumentacji projektowej.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.26.116.2019.JR

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres usługi obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi prac projektowych oraz wzorem umowy załączonymi do s.i.w.z. Zamawiający załącza Decyzję nr WZW.5142.649.2019.MBA z dnia 22.05.2019 wydaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie prowadzenia prac na budynku. Dokumentację techniczną należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, stosownymi rozporządzeniami oraz wytycznymi do jej wykonania. W cenę za wykonanie zamówienia należy wkalkulować prace, których Zamawiający nie przewidział, a są one niezbędne do spełnienia aktualnych warunków technicznych i norm w tym czasie niezbędnych do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń, odstępstw i decyzji, w szczególności koszty dojazdów, uzgodnień jeśli wymagają tego odrębne przepisy, materiały, licencje programów komputerowych. Po określeniu zakresu prac, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić opracowaną dokumentację z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie zgody do właściwego Konserwatora Zabytków oraz przed złożeniem wniosku o wydanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Szczegółowe warunki oraz sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy będący integralną częścią s.i.w.z.


II.4) Główny kod CPV: 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
18.07.2019-21.02.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64 w Warszawie-aktualizacja dokumentacji projektowej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 18/07/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. Małgorzata Tischner, Damian Cyrta, , ul. Kędzierskiego 2 lok.66, 01-493, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

, , , , , kraj/woj.

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 213000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu zakończenia robót; zakończenie robót do dnia 21.04.2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana terminu z przyczyn niezależnych od stron; Wykonawca oczekuje na pozwolenie na budowę.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.