eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobierzyce › Powiększenie (przebudowa i rozbudowa) placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Wysokiej ul. Chabrowa na działkach 43/67 i 43/68 obręb 0028 WysokaOgłoszenie z dnia 2019-02-21

Ogłoszenie nr 560034370-N-2019 z dnia 21-02-2019 r.

Kobierzyce: Powiększenie (przebudowa i rozbudowa) placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Wysokiej ul. Chabrowa na działkach 43/67 i 43/68 obręb 0028 Wysoka
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 516257-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500102203-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobierzyce, Krajowy numer identyfikacyjny 93193507500000, ul. Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 111 215, e-mail info@ugk.pl, faks 713 111 252.
Adres strony internetowej (url): www.ugk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Powiększenie (przebudowa i rozbudowa) placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Wysokiej ul. Chabrowa na działkach 43/67 i 43/68 obręb 0028 Wysoka

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RŚZiZP.271.002.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Z uwagi na zaistniałe błędy projektowe w dokumentacji , na podstawia której realizowane były prace budowlane, a mające niekorzystny wpływ na jakość wykonanych prac na podstawie założeń w tej dokumentacji projektowej Strony ustaliły że należy zmienić wytyczne w projekcie. W projekcie nie została ujęta podbudowa pod nawierzchnię bezpieczną. Strony ustaliły , że należy na terenie placu zabaw - na powierzchni 648m2 wykonać podbudowę z następujących warstw konstrukcyjnych : Kliniec frakcja 0-5 gr. 5cm Kruszywo frakcja 5-31, gr. 15cm Piasek ( pospółka ) gr.10cm Podstawą do wykonania prac jest protokół konieczności z dn. 20.07.2018r. wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę - w zakresie uzgodnionym przez Strony i zweryfikowanym przez Inspektora nadzoru działającego z ramienia Zamawiającego na kwotę ostateczną brutto 84.971,20zł. Na podst. zapisów ustawy PZP art. . 144 ust 1 pkt 2 dopuszczono wprowadzenie zmian do umowy - zmiany dotyczą realizacji dodatkowych prac budowlanych niezbędnych do wykonania gwarantujących prawidłowość realizacji umowy pierwotnej nr RŚZiZP.UM-0026/2018r.Wartość koniecznych do wykonania prac wynosi 13,25% wartości umowy pierwotnej .


II.4) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:

45112000-0,

45111291-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
01.08.2018 do 31.08.2018r.z aneksem terminowym do 10.09.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Powiększenie (przebudowa i rozbudowa) placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Wysokiej ul. Chabrowa na działkach 43/67 i 43/68 obręb 0028 Wysoka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/03/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ANMED SP. Z O.O., , DZIERŻYSAŁW , 48-130, KIETRZ, kraj/woj. opolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 521430.89 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/08/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
na powierzchni 648m2 wykonać podbudowę z następujących warstw konstrukcyjnych : Kliniec frakcja 0-5 gr. 5cm Kruszywo frakcja 5-31, gr. 15cm Piasek ( pospółka ) gr.10cm

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W projekcie nie została ujęta podbudowa pod nawierzchnię bezpieczną. Strony ustaliły , że należy na terenie placu zabaw - na powierzchni 648m2 wykonać podbudowę z następujących warstw konstrukcyjnych : Kliniec frakcja 0-5 gr. 5cm Kruszywo frakcja 5-31, gr. 15cm Piasek ( pospółka ) gr.10cm Podstawą do wykonania prac jest protokół konieczności z dn. 20.07.2018r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.