eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm Śląski › "ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PRZYSTANKÓW, PLACÓW NA TERENIE GMINY CHEŁM ŚLĄSKI"Ogłoszenie z dnia 2019-02-21

Ogłoszenie nr 560033970-N-2019 z dnia 21-02-2019 r.

Chełm Śląski: "ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PRZYSTANKÓW, PLACÓW NA TERENIE GMINY CHEŁM ŚLĄSKI"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 636401-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500265976-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, Krajowy numer identyfikacyjny 27259334800000, ul. ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 257 503, e-mail ugchelmsl@poczta.fm, faks 322 257 504.
Adres strony internetowej (url): www.bip.chelmsl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PRZYSTANKÓW, PLACÓW NA TERENIE GMINY CHEŁM ŚLĄSKI"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

2.15.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest "zimowe utrzymanie dróg, chodników, przystanków i placów na terenie gminy Chełm Śląski" . Zimowe utrzymanie dróg chodników, przystanków i placów na terenie Gminy Chełm Śląski odbywać się będzie zgodnie z załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 90.62.00.00 - Usługi odśnieżania
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta od 14.11.2018 r. do 31.10.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Realizacja dodatkowych usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników, przystanków, placów na terenie Gminy. Zakres zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie. Zwiększono wartość umowy o 100000,00 zł brutto ( 92592,59 zł netto).

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Umowa została zmieniona ze względu na potrzebę wykonania dodatkowych usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników, przystanków, placów na terenie Gminy. Zmian tych Zamawiający nie mógł przewidzieć, spowodowane jest to ponadnormatywnymi opadami śniegu, niezależnymi od Zamawiającego. Dodatkowe usługi odśnieżania nie zostały objęte zamówieniem podstawowym a są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Realizacja dodatkowych usług przez innego Wykonawcę spowodowałaby u Zamawiającego istotną niedogodność w postaci braku ciągłości zimowego utrzymania dróg i chodników, a także znaczne zwiększenie kosztów po stronie Zamawiającego. Wartość dokonanej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.