eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostosowanie IV piętra budynku magazynowego KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1 do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowejOgłoszenie z dnia 2020-02-13

Ogłoszenie nr 560026497-N-2020 z dnia 13-02-2020 r.

Bydgoszcz: Dostosowanie IV piętra budynku magazynowego KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1 do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 563851-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510158618-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 91362152000000, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 525 255 320, e-mail przetarg@bg.policja.gov.pl, faks 525 255 319.
Adres strony internetowej (url): www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostosowanie IV piętra budynku magazynowego KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1 do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SZPiFP-82-19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania pn.: "Dostosowanie IV piętra budynku magazynowego KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1 do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej". 2.Zakres robót przewidzianych do wykonania został szczegółowo określony w: 1) dokumentacji projektowej, 2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 3) przedmiarze robót, 4) istotnych postanowieniach umowy. Roboty budowlane, a w szczególności: roboty murarskie i murowe, roboty w zakresie instalacji elektrycznych, pokrywanie podłóg, tynki zwykłe, malowanie ścian wewnętrznych, roboty rozbiórkowe, montaż stolarki budowlanej


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45262500-6,

45310000-3,

45432130-4,

45110000-1,

45442100-8,

45111300-1,

45420000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
2019-12-15

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Dostosowanie IV piętra budynku magazynowego KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1 do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/07/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ELEKTRO Sławomir Otrembski , , ul. Bukowa 13, Cielęta , 87-300, Brodnica, kraj/woj. kujawsko - pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 417653 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Roboty dodatkowe obejmujące wyrównanie posadzki przez sfrezowanie oraz wylanie wylewki wyrównawczej na pozostałej powierzchni pomieszczenia w części zaniozonej posadzki w archiwum IV piętra na ul. Iławskiej 1

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Wartość zmian wynosi 56334,00 zł jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia okreslonej pierwotnie w umowie, która wynosi 559000,00 zł.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Brak zniwelowania posadzki w pomieszczeniach archiwum IV piętro na ul. Iławskiej 1 do wymaganej tolerancji tj. +/-1 mm na mb uniemożliwia zamontowanie regałów jezdnych, tym samym uniemożliwia prawidłową realizację umowy i stwierdzenie przez Zamawiającego należytego wykonania tej umowy. Aby zakończyć zakres prac podstawowych w pomieszczeniu archiwum objętych umową należy wykonać wyrównanie posadzki przez: sfrezowanie 114,50m2 na grubość 35 mm oraz wylanie wylewki wyrównawczej o gr. 30 mm na pozostałej powierzchni pomieszczenia tj. 114,50m2 w części zaniżonej posadzki. Jednocześnie zakres tych prac nie był objęty dokumentacją projektową dotyczącą umowy. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz zgodnie z zapisami umowy termin wykonania umowy ulega zmianie do dnia 28.12.2019 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.