eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Dostawa tablic rejestracyjnych w pełnym asortymencie rodzajowym z terminem dostawy na lata 2019-2020 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja przekazanych przez Zamawiającego tablic rejestracyjnychOgłoszenie z dnia 2020-02-11

Ogłoszenie nr 560025188-N-2020 z dnia 11-02-2020 r.

Bielsko-Biała: Dostawa tablic rejestracyjnych w pełnym asortymencie rodzajowym z terminem dostawy na lata 2019-2020 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja przekazanych przez Zamawiającego tablic rejestracyjnych
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 645782-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500299870-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Krajowy numer identyfikacyjny 07218174100000, ul. pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 4971 851, e-mail zp@um.bielsko.pl, zp@um.bielsko.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.um.bielsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa tablic rejestracyjnych w pełnym asortymencie rodzajowym z terminem dostawy na lata 2019-2020 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja przekazanych przez Zamawiającego tablic rejestracyjnych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.2.130.2018.RF

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych w pełnym asortymencie rodzajowym zgodnych z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1751) oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).


II.4) Główny kod CPV: 44.42.34.00 - Znaki i podobne elementy
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa zawarta na okres do 31 grudnia 2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiana dotyczy realizacji dodatkowych dostaw w zakresie dostarczania tablic rejestracyjnych, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zmiany umowy dopuszczone w §11 umowy jak również zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana dotychczasowej umowy w zakresie dostaw tablic rejestracyjnych w pełnym asortymencie rodzajowym została podyktowana koniecznością zapewnienia ciągłości działalności Zamawiającego po wprowadzeniu nowego wzoru tablic tzw. "tablic zielonych", które nie zostały objęte zamówieniem podstawowym. W momencie przygotowywania postępowania zamawiający nie dysponował odpowiednią wiedzą techniczną dot. wymagań ustawowych względem nowo wprowadzonego wzoru tablic. Wymagania takie zostały określone dopiero w rozporządzeniu z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Zmiana dostawcy tablic jest nieuzasadniona ekonomicznie ze względu na ograniczoną ilość zamawianych tablic - przewiduje się konieczność zamówienia około 100 kompletów tablic. Przeprowadzenie nowego postępowania i zmiana wykonawcy uniemożliwi Zamawiającemu prawidłowe działanie i obsługę mieszkańców. Jest również nieuzasadnione ekonomicznie z powodu zbliżonej ceny oferowanych tablic na rynku i tylko jednego podmiotu który dostarcza na rynek prefabrykaty z których produkowane są "zielone tablice".

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.