eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodzisław Śląski › Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim - CZEŚĆ IOgłoszenie z dnia 2019-02-05

Ogłoszenie nr 560023104-N-2019 z dnia 05-02-2019 r.

Wodzisław Śląski: Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim - CZEŚĆ I
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Fundusze Europejskie, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 610919-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500061918-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500031962-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Wodzisław Śląski, Krajowy numer identyfikacyjny 000526883, ul. ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324590431, e-mail kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, faks +48327218703.
Adres strony internetowej (url): www.wodzislaw-slaski.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.wodzislaw-slaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim - CZEŚĆ I

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZP.271.37.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

o Zagospodarowanie Terenu A - obszar przy ul. 26 Marca i ul. Armii Krajowej w Wodzisławiu Śląskim, o Zagospodarowanie Terenu B - obszar przy ul. Tysiąclecia, ul. Wojska Polskiego, ul. PCK, ul. Piastowskiej w Wodzisławiu Śląskim,


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45111000-8,

45262300-4,

45320000-6,

45233250-6,

45112711-2,

77310000-6,

45316100-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
31 sierpnia 2018

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim - CZEŚĆ I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 26/01/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

AWT REKULTIWACE a.s., , Delnicka 41 m 884 , 73-564, Havirov-Prostredni - Sucha, kraj/woj. Czechy

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2740408.72 .
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
a) że roboty dodatkowe zostaną wykonane zgodnie z protokołem konieczności z dnia 15.11.2018 r., b) wartość wynagrodzenia za roboty dodatkowe wynosi netto 76 547,20 zł, VAT 23% tj. 17 605,86 zł, brutto: 94 153,06 zł. w związku z powyższym: - § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie Strony ustalają, że za wykonane roboty będące przedmiotem niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w kwocie wynikającej z kosztorysów ofertowych: cena netto: 3 203 447,55 zł, podatek VAT 635 011,06 zł, cena brutto : 3 838 458,61 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem zł i 61/100).

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Po wykonaniu przez Wykonawcę robót związanych z zagospodarowaniem terenu okazało się, że konieczne jest, aby część skarp znajdująca się w bezpośrednim położeniu przy ścieżkach pieszych i rowerowych zabezpieczyć barierą chodnikową U12a. Zbliżenie się do skarp przez użytkowników ścieżki może grozić upadkiem, co z kolei zagraża zdrowiu, uszkodzeniu ciała, a w najgorszym wypadku może doprowadzić do utraty życia. Roboty te nie zostały uwzględnione w zamówieniu podstawowym, brak ich w przedmiarach, a niezbędne są z uwagi na zabezpieczenie życia i zdrowia użytkowników. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie na terenie B - wąwóz Tysiąclecia siedzisk skarpowych. Przedmiotowe siedziska zgodnie z dokumentacja mają być posadowione na gabionach, natomiast brak jest w przedmiarach pozycji dotyczących wykonania gabionów. Wykonanie przedmiotowych robót jest niezbędne z uwagi na kontynuację robót dla całości zadania inwestycyjnego. Konieczność wyłonienia nowego wykonawcy na realizację robót przedmiotowych wiązałaby się ze wstrzymaniem robót dotychczasowych, a tym samym koniecznością przesunięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca musiałby opuścić teren budowy, co wiąże się z wykonaniem inwentaryzacji dotychczas wykonanych robót oraz usunięciem sprzętu i ludzi z terenu budowy. Czynności te musiałyby zostać dodatkowo zapłacone przez Zamawiającego. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to nieopłacalne. Ponadto koszty realizacji zadania przez innego wykonawcę byłyby wyższe z uwagi na konieczność zorganizowania placu budowy i dostarczenia sprzętu budowlanego. Względy techniczne przemawiające za pozostawieniem dotychczasowego Wykonawcy to przede wszystkim ciągłość robót wykonywanych przez jednego wykonawcę, kierownika budowy, a co za tym idzie ciągłość gwarancji, rękojmi, odpowiedzialności. Wykonanie dodatkowego zamówienia przez dotychczasowego Wykonawcę gwarantuje więc dotrzymanie terminu realizacji oraz najniższy wzrost kosztów zamówienia. Kosztorys ofertowy na ww. roboty, został sprawdzony przez Inspektora Nadzoru - przedstawiciela Zamawiającego. Wycenę dokonano zgodnie z §9 pkt. 2 umowy tj. na podstawie średnich cen Sekocenbudu na kwotę: 76 547,20 zł bez podatku VAT, kwota brutto wynosi : 94 153,06 zł. Wartość przedmiotowych robót dodatkowych stanowi ok 2,88 % wartości umowy podstawowej (wartość umowy podstawowej - 3 268 920,83 zł), nie przekroczy więc 50% wartości określonej w pierwotnej umowie. Łączny szacunkowy wzrost kosztu robót z uwzględnieniem wszystkich aneksów wynosi 17,40 %.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.