eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Roboty budowlane polegające na nadbudowie i przebudowie budynku garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębicy przy ul. Kościuszki wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.Ogłoszenie z dnia 2020-01-30

Ogłoszenie nr 560017551-N-2020 z dnia 30-01-2020 r.

Lublin: Roboty budowlane polegające na nadbudowie i przebudowie budynku garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębicy przy ul. Kościuszki wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 594301-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500245978-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 43026882400000, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 183 530, e-mail rzilublin.zampub@ron.mil.pl, faks 261 183 501.
Adres strony internetowej (url): www.rzilublin.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane polegające na nadbudowie i przebudowie budynku garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębicy przy ul. Kościuszki wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP/PN/47/WB/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na nadbudowie i przebudowie budynku garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębicy przy ul. Kościuszki wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. a. Zakres inwestycji: ? nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku, ? przebudowa nawierzchni placu manewrowego wraz z drogą dojazdową, ? wykonanie przyłączy: ? wodociągowego, ? kanalizacji sanitarnej, ? kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem placu manewrowego, ? ciepłowniczego, ? elektroenergetycznego, ? teletechnicznego, ? przebudowa istniejących sieci kolidujących z planowaną inwestycją, ? oświetlenie zewnętrzne, Parametry techniczne budynku: ? kubatura 6 257,00 m3 ? powierzchnia użytkowa 759,88 m2 ? powierzchnia zabudowy 914,87 m2 ? wysokość ~ 8,80 m b. Stan istniejący Budynek garażowy wybudowany został w 1885 roku, jednokondygnacyjny w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony. Obiekt wzniesiony na planie prostokąta o wymiarach 10,4 m x 86,0 m, z nieco powiększoną częścią środkową dzielącą budynek na trzy segmenty: środkowa mieszcząca pomieszczenia socjalne oraz dwie boczne nawy mieszczące pomieszczenia garażowe (w pierwotnej wersji stajnie). Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły pełnej. Budynek posiada dach dwuspadowy w środku oraz trójspadowy po bokach, a także elementy dekoracji w postaci gzymsów i podokienników. W części środkowej budynku znajduje się strop odcinkowy ze sklepieniami ceglanymi, łukowymi. W częściach bocznych znajdują się stropy drewniane podparte drewnianymi słupami z prostymi zdobieniami. Dach przykryty dachówką. Brak izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej ścian i fundamentów. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Obiekt jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. W wyniku wykonania odkrywki stwierdzono że budynek posiada fundamenty zewnętrzne kamienne ze ścianami fundamentowymi posadowionymi ok. 1,5 m pod poziomem terenu. Poziom ten może odbiegać w poszczególnych częściach budynku i może być usytuowany powyżej poziomu przemarzania gruntu. Budynek jest w złym stanie technicznym. Stwierdzono pęknięcia w okolicach ściany szczytowej, duże zniszczenia elementów więźby. Budynek pełnił funkcję garażową i obsługową dla pojazdów wojskowych, a w środkowej części mieścił pomieszczenia socjalne, sanitarne, magazynowe oraz pomieszczenia personelu i dyżurki. W obrębie terenu występują sieci uzbrojenia: instalacji elektrycznej, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć ciepłownicza. Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków architektury. c. Potrzeby i wymagania Potrzeba wykonania przebudowy budynku wynika z konieczności: - dostosowania pomieszczeń istniejącego budynku i jego konstrukcji w zakresie funkcjonalnym, budowlanym oraz technicznym dla potrzeb statutowej działalności Użytkowników i szczególnego przeznaczenia budynku, - osiągnięcie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, przy spełnieniu wymaganych warunków technicznych, wynikających z przepisów polskiego prawa, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w wytypowanych przepisach wojskowych (zarządzenia, wytyczne, instrukcje), - przebudowa i dostosowanie elementów zagospodarowania terenu do potrzeb funkcjonalno - użytkowych, wraz z niezbędną przebudową infrastruktury zewnętrznej, w tym m.in. budowa nowych przyłączy, uzbrojenie budynku w media. d. Zakres przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: ? nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku garażowego na potrzeby przechowywania sprzętu wojskowego i pojazdów wojskowych (12 stanowisk postojowych) wraz ze stanowiskiem obsługowo - naprawczym (1 stanowisko), częścią socjalną, sanitarną i kancelaryjną; ? przebudowę placu manewrowego wraz z drogą dojazdową; ? wykonanie instalacji wewnętrznych: - elektrycznej (m.in. oświetleniowej, instalacji niskoprądowych), - wody użytkowej, - kanalizacji sanitarnej, - kanalizacji deszczowej, - centralnego ogrzewania, - ciepłej i zimnej wody użytkowej, - wentylacji, - bębnowy system odprowadzenia spalin w części obsługowo -naprawczej, - instalacja wyciągowa spalin dla stanowisk garażowych, - teletechnicznych; ? wykonanie przyłączy: - elektrycznego, - centralnego ogrzewania, - wodociągowego, - kanalizacji sanitarnej, - kanalizacji deszczowej, - teletechnicznego; W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają opracowania: a) projekt budowlany: Tom I: - Informacja BIOZ - Informacja dotycząca obszaru oddziaływania inwestycji - Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii - Charakterystyka energetyczna - Charakterystyka ekologiczna - Inwentaryzacja budowlana - Projekt zagospodarowania terenu i architektura - Konstrukcja i ekspertyza techniczna Tom II - Wewnętrzne i instalacje sanitarne - Przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne - Instalacje elektryczne i teletechniczne - Drogi - Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego b) Projekty wykonawcze: - Projekt zagospodarowania terenu i architektura - Konstrukcja - Wewnętrzne instalacje wod.-kan. - Wewnętrzne instalacje c. o. - Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja lokalna - Węzeł cieplny - technologia i automatyka - Przyłącza wod.-kan. i kanalizacji deszczowej, - Przyłącze ciepłownicze - Instalacje elektryczne i teletechniczne - Drogi - Opinia geologiczna c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: - Część 1 Roboty Ogólnobudowlane - Część 2 Roboty instalacyjne - Część 3 Instalacje elektryczne i teletechniczne - Część 4 Drogi Szczegółowy opis robót określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia będzie wykonany na podstawie pozwolenia na budowę oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i zatwierdzoną dokumentacją projektową. Odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie realizacji robót wymagają akceptacji Zamawiającego i muszą być uzgodnione przez wykonawcę dokumentacji projektowej.


II.4) Główny kod CPV: 45262700-8
Dodatkowe kody CPV:

45111000-8,

45000000-7,

45443000-4,

45233222-1,

45331100-7,

45332000-3,

45310000-3,

45331200-8,

45314000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 11.10.2018r.-15.01.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/06/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana limitu finansowego na 2019r.,zmiana terminu wykonania umowy.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku ze zmianą kwoty na realizację przedmiotu umowy w 2019 roku określonej w Planie Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej oraz planie finansowym zamawiającego zmieniono limit finansowy 2019 roku z kwoty 2000000,00zł brutto na kwotę 6950189,13zł brutto. Wykonawca przedłożył uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.