eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Wykonanie I części prac przedprojektowych dla zadań pn.: "Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 21+490 - 23+306 w miejscowości Korczyna Biecz" oraz "Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 22+350 - 22+780 w miejscowości Korczyna - Biecz"Ogłoszenie z dnia 2020-07-10Ogłoszenie nr 557830-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie: Wykonanie I części prac przedprojektowych dla zadań pn.: "Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 21+490 - 23+306 w miejscowości Korczyna Biecz" oraz "Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 22+350 - 22+780 w miejscowości Korczyna - Biecz"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Hanasiewicza  17B , 35-103  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48 (17) 853 74 00, , e-mail rzeszow@wody.gov.pl, , faks +48 (17) 853 64 21.
Adres strony internetowej (URL): https://przetargi.wody.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://przetargi.wody.gov.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://przetargi.wody.gov.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: www.przetargi.wody.gov.pl


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie I części prac przedprojektowych dla zadań pn.: "Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 21+490 - 23+306 w miejscowości Korczyna Biecz" oraz "Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 22+350 - 22+780 w miejscowości Korczyna - Biecz"
Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.48.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I części prac przedprojektowych dla zadań pn.: "Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 21+490 - 23+306 w miejscowości Korczyna Biecz" oraz "Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 22+350 - 22+780 w miejscowości Korczyna Biecz" - obejmuje n/w 3 zadania: 1) Wykonanie prac przedprojektowych dla zadania "Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 21+490 - 23+306 w miejscowości Korczyna Biecz" - zwanej dalej "ZADANIEM 1" - w tym wykonanie: a) Prac geodezyjno-pomiarowych b) Dokumentacji geotechnicznej c) Aktualizacji operatu wodnoprawnego 2) Wykonanie prac przedprojektowych dla zadania "Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 22+350 - 22+780 w miejscowości Korczyna - Biecz" - zwanej dalej "ZADANIEM 2" - w tym wykonanie: a) Prac geodezyjno-pomiarowych b) Dokumentacji geotechnicznej c) Operatu wodnoprawnego 3) Wykonanie wspólnej części dla ZADANIA 1 i ZADANIA 2 - zwanej dalej "ZADANIEM WSPÓLNYM" - w tym wykonanie: a) Obliczeń hydraulicznych i hydrologicznych b) Modelowania hydraulicznego dwuwymiarowego c) Opracowania przyrodniczego d) Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami

II.5) Główny kod CPV: 71.32.20.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać się co najmniej: A) wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - 1 zamówienia polegającego na opracowaniu projektu w dziedzinie gospodarki wodnej, dotyczącego budowy lub przebudowy lub rozbudowy wałów przeciwpowodziowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Łączna długość przeciwpowodziowych będących przedmiotem wykazanego projektu musi wynosić min. 2 km. Kwalifikacja na podstawie zał. nr 8 i 9 do oferty. B) następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: 1) Koordynatorem prac (1 osoba), który powinien: - ukończyć, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: biologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub leśnictwo, - potwierdzić autorstwo/współautorstwo opracowania co najmniej 2 (dwóch) raportów o oddziaływaniu na środowisko, w oparciu o które uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie. Doświadczenie należy wykazać poprzez podanie w zał. nr 7 do SIWZ: - nazw zamówień, tj. nazw przedsięwzięć, dla których sporządzone zostały, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie, raporty o oddziaływaniu na środowisko, w rozumieniu Ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w oparciu o które uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, - zakresów opracowań ww. zamówień (tj. raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko), - inwestorów, dla których zostały wykonane ww. zamówienia, - informacji dot. wydania na podstawie ww. raportów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (data, znak/numer decyzji i organ wydający decyzję). 2) co najmniej 1 ekspertem ds. oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie flory oraz co najmniej 1 ekspertem ds. oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie fauny Każdy z ww. ekspertów powinien: -ukończyć, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: biologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub leśnictwo, - potwierdzić uczestnictwo w wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w części obejmującej wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie odpowiednio flory/fauny), w oparciu o które uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie. Doświadczenie należy wykazać poprzez podanie w zał. nr 7 do SIWZ: - nazw zamówień, tj. nazw przedsięwzięć dla których sporządzone zostały, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, raporty o oddziaływaniu na środowisko, w rozumieniu Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w których ww. eksperci brali udział w wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczej, - zakresów opracowań ww. zamówień (tj. raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko), w których ww. eksperci brali udział w wykonaniu tych zamówień w części obejmującej wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie odpowiednio flory/fauny, - inwestorów, dla których zostały wykonane ww. zamówienia, - informacji dot. wydania na podstawie ww. raportów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (data, znak/numer decyzji i organ wydający decyzję). Funkcję Koordynatora prac oraz funkcję Eksperta ds. oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie flory oraz fauny może pełnić jedna osoba z zastrzeżeniem, że będzie ona spełniać łącznie wszystkie wymagania określone dla tych dwóch stanowisk. 3) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do ustalania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i posadowienia obiektywów budowlanych, w tym budownictwa wodnego (kat. IV) lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień. 4) min. 1 osobą do opracowania operatu wodnoprawnego, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, opracowała co najmniej 2 operaty wodnoprawne w dziedzinie gospodarki wodnej, dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy wałów przeciwpowodziowych, w oparciu o który uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego. Doświadczenie należy wykazać poprzez podanie w zał. nr 7 do SIWZ: - nazw zamówień, tj. nazw przedsięwzięć dla których opracowane zostały, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, operaty wodnoprawne w dziedzinie gospodarki wodnej, dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy wałów przeciwpowodziowych, w oparciu o który uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego - zakresów operatów wodnoprawnych, w opracowaniu których ww. osoba brała udział, - daty sporządzenia operatów wodnoprawnych, - inwestorów, dla których zostały wykonane ww. operaty wodnoprawne, - informacji dot. uzyskania na podstawie ww. operatów wodnoprawnych decyzji pozwolenia wodnoprawnego (data, znak/numer decyzji i organ wydający decyzję). 5) min. 1 osobą w do przygotowania i obróbki danych przestrzennych do dwuwymiarowego modelowania hydraulicznego, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i obróbki danych przestrzennych do dwuwymiarowego modelowania hydraulicznego. Doświadczenie należy wykazać poprzez podanie w zał. nr 7 do SIWZ: - łącznego okresu (w latach i miesiącach) posiadanego doświadczenia w zakresie przygotowania i obróbki danych przestrzennych do dwuwymiarowego modelowania hydraulicznego. - danych teleadresowe Klienta/Pracodawcy u którego/których osoba zdobyła doświadczenie zawodowe, - opis zakresu obowiązków u Klienta/Pracodawcy u którego/których osoba zdobyła doświadczenie zawodowe (opis zakresu obowiązków winien zawierać co najmniej takiej informacje, które potwierdzą spełnienie warunków udziału w postępowaniu) Kwalifikacja na podstawie zał. nr 7 do oferty. 2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunek określony w ppkt. 2 powinien być spełniony przez wszystkie te podmioty łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Załącznik nr 10 - Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy P.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , Załącznik nr 11 - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, wg podanego wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do Formularza oferty, Załącznik nr 12 - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, wg podanego wzoru stanowiącego zał. nr 12 do Formularza oferty, Postanowienia w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt IX.3.c) s.i.w.z.: załącznik nr 10 do oferty - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument składany jako załącznik nr 10 do oferty, składa dokument wskazany w ppkt 1 lit., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż przed upływem terminów określonych w ppkt 1. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg podanego wzoru "Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia" (zał. nr 7 do oferty), wskazanych zgodnie z pkt. VII.2.B) SIWZ. 2. Wykaz wykonanych usług określonych w pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg podanego wzoru "Doświadczenie w zakresie wykonawstwa" (zał. nr 8 do oferty). 3. Dowody określające, czy usługi, o których mowa w Załączniku nr 8 do oferty "Doświadczenie w zakresie wykonawstwa" zostały wykonane należycie. UWAGA: Dowodami jw., zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), są: a) referencje lub b) inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane należycie, c) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów o których mowa pod lit. a i b.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz oferty (zał. nr 1 do s.i.w.z.), Zakres rzeczowo finansowy (zał. nr 1 do oferty), Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę (zał. nr 2 do oferty), Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Wykonawcę (zał. nr 3 do oferty), Załącznik nr 4 *- Pełnomocnictwo Załącznik nr 5* - Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów* jeżeli dotyczy Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osoby opracowującej operat wodnoprawny40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień w niej zawartych w następujących okolicznościach: 1) zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga zmiany postanowień umowy, 2) sytuacji niezależnych od stron umowy, 3) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, 4) w przypadku konieczności udzielenia zamówienia niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy lub w szczególny sposób z nim powiązanego, 5) w przypadku konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminów realizacji poszczególnych zakresów przedmiotu umowy, określonych w § 2 wraz z konsekwencjami z tego wynikającymi w sytuacji, gdy: a) wystąpią przerwy w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b) wystąpią opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności wynikające z: -przedłużających się procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania, ewentualnych odwołań od wydanych decyzji administracyjnych oraz przedłużających się uzgodnień projektów branżowych i projektów kolizji, mających wpływ na termin wykonania, - konieczności prostowania błędów i istniejących rozbieżności w ewidencji gruntów, c) Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy przed terminem lub realizację poszczególnych zakresów przedmiotu umowy przed upływem terminów, określonych w § 2 umowy. 6) jeżeli w związku z przyznaniem środków finansowych na realizację przedmiotu umowy albo na skutek zmian warunków ich przyznania, konieczna jest zmiana zapisów umowy dotyczących w szczególności zasad rozliczeń i warunków płatności za wykonanie przedmiotu umowy, 7) jeżeli wprowadzenie zmian do umowy pociąga za sobą konieczność zmiany zapisów umowy dotyczących fakturowania lub procedury odbioru przedmiotu umowy, 8) w razie konieczności aktualizacji mapy do celów projektowych, 9) w razie konieczności zmiany nazwy zadania w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 10) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie podwykonawstwa wraz z konsekwencjami z tego wynikającymi, w razie wystąpienia jednej z poniższych okoliczności: a) w przypadku konieczności zmiany zakresu podwykonawstwa w stosunku do wskazanego w ofercie lub rezygnacji z wykonywania przedmiotu umowy w podwykonawstwie, b) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy, c) w sytuacji, gdy Wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy samodzielnie, jednakże z uwagi na wystąpienie nowych okoliczności po dniu składania ofert, zachodzi konieczność powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, d) w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu na dzień złożenia wniosku o dokonanie takiej zmiany oraz udokumentować spełnienie tego warunku zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. VII.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zmiana ustalonego w umowie wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie, gdy zaistnieją zdarzenia objęte regulacją. § 4 ust. 4 i 5 umowy. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 umowy Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej przed wprowadzeniem zmiany, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, uzasadniających jej dokonanie. Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. W przypadku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zostanie poinformowana niezwłocznie o ich zaistnieniu i o konieczności zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-20, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/. 2. Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji "Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: "oferta", itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na Platformie pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/3795,Instrukcja-dla-Wykonawcow.html 3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć je podczas składania oferty w Platformie opcją "Tajemnica przedsiębiorstwa". 4. Celem podpisania oferty należy pobrać plik klikając przycisk "XML" i zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać klikając na Platformie przycisk "Dodaj plik". Podpisanie oraz złożenie oferty odbywa się po użyciu opcji "Podpisz ofertę". Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na Platformie pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/3795,Instrukcja-dla-Wykonawcow.html 5. Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować - załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców. 6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji "Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie. 7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji "Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie. 8. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami podanymi w formularzach oferty na Platformie a treścią dokumentów stanowiących ofertę decydująca będzie treść dokumentów stanowiących ofertę. 10. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 20.07.2020 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w siedzibie RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: a) Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert będzie możliwe wyłącznie poprzez transmisję on-line. Link do ww. transmisji zostanie udostępniony w dniu otwarcia ofert na stronie dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej. b) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy c) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z postępowaniem przetargowym są: P. Łukasz Gacek - tel.: +48 17 853 74 45. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z zagadnieniami technicznymi jest: P. Wojciech Sławiński , tel. + 48 17 853 74 52

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.