eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Remont szatni dla funkcjonariuszy w budynku administracji w Areszcie Śledczym w Lublinie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-07-02Ogłoszenie nr 557491-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

Areszt Śledczy: Remont szatni dla funkcjonariuszy w budynku administracji w Areszcie Śledczym w Lublinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy, krajowy numer identyfikacyjny 59044400000000, ul. ul. Południowa  5 , 20-482  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 71 04 400, e-mail as_lublin@sw.gov.pl, faks 81 74 45 715.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Areszt Śledczy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://zp.sw.gov.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Areszt Śledczy w Lublinie, ul. Południowa 5, 20-482 Lublin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont szatni dla funkcjonariuszy w budynku administracji w Areszcie Śledczym w Lublinie
Numer referencyjny: D/Kw.2232.10.2020.ES
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadanie remontowe pn.: "Remont szatni dla funkcjonariuszy w budynku administracji w Areszcie Śledczym w Lublinie". 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności opracowanie prawidłowej i zgodnej z wymogami prawa dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w pomieszczeniach budynku położonego w Lublinie przy ul. Południowej 5, w tym w szczególności: 1) rozbiórkę części ścian działowych, 2) rozbiórkę części warstw posadzek w remontowanych pomieszczeniach, 3) wydzielenie pomieszczeń sanitarnych (łaźnia, umywalnia, sanitariat), 4) remont instalacji: kanalizacji sanitarnej, zimnej wody użytkowej, ciepłej wody użytkowej, c.o. wentylacji, elektrycznej, 5) wyposażenie wydzielonych pomieszczeń w urządzenia sanitarne, 6) roboty wykończeniowe: tynkarskie, malarskie, ułożenie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach pomieszczeń objętych zakresem zadania, 7) montaż nowych drzwi wewnętrznych do pomieszczeń szatni, 8) wykonanie innych robót potrzebnych do należytego wykonania świadczenia Wykonawcy polegającego na remoncie wskazanych wyżej pomieszczeń. Zakres prac, robót (świadczeń) objętych przedmiotem umowy (świadczeń umownych Wykonawcy), określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący do niniejszego postępowania

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45320000-3
45311000-0
45330000-9
45331000-6
45332200-5
45332300-6
45332400-7
45400000-1
45430000-0
45442000-7
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca winien wpłacić przelewem na niżej podany numer rachunku bankowego Zamawiającego: NBP O/Lublin Nr 13 1010 1339 0008 4013 9120 0000 do dnia 17 lipca 2020 r. W tytule przelewu wpisać: "Remont szatni dla funkcjonariuszy w budynku administracji w Areszcie Śledczym w Lublinie (nr sprawy: D/Kw.2232.10.2020.ES)", podać nazwę Wykonawcy. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w pkt 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. 7. Wadium dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z tych Wykonawców, kilku z nich lub wszystkich łącznie. 8. Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem terminu wniesienia wadium. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa ustawa Pzp. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronienie nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której moja w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 13 ust. 10, 2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, 3) zmiana przyjętej pierwotnie technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunków eksploatacji bądź gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia się na rynku technologii nowszej generacji pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy bądź konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innego rozwiązania technologicznego, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianego wcześniej rozwiązania groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) zmiana materiałów budowlanych, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie stanie się niemożliwe (w szczególności niedostępność na rynku lub wycofanie z rynku) bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmiana przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji bądź zwiększenie funkcjonalności wykonanego przedmiotu umowy bądź w przypadku konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych (materiałów budowlanych, urządzeń) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z przyjętą technologia i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych raportem z zapisu danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, d) przerwy lub przerw w dostawie wody lub prądu trwających łącznie ponad 7 dni, e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 10, f) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) błędów dokumentacji projektowej skutkujących wstrzymaniem robót w celu uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, i) konieczności zmiany finansowania, j) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, k) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrębnej umowy, wymuszających konieczność koordynacji tych robót z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzględnienia wzajemnych powiązań, l) na skutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 3) lub 4), 6) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robót: a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1) i odpowiednio w pkt.2), b) na skutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt. 3), 4) lub 5), c) w przypadku zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie zaistnienia którejkolwiek okoliczności wskazanej w pkt. 7), d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiającego lub zmian w potrzebach Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, e) konieczności uszczegółowienia poszczególnych pozycji harmonogramu na podpozycje i/lub zmiany terminów pośrednich, jeżeli zmiana taka podyktowana jest względami rozliczenia robót i/lub jest niezbędna z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu odbiorowego, 7) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, urządzeń w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa odpowiednio w pkt. 3) lub 4), 8) zmiana zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcom, o którym mowa w § 7 ust. 2 i ust. 3 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: - ad pkt. 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego lub w zakresie wynikającym z cofnięcia środków budżetowych, które miały być przeznaczone na finansowanie przedmiotu umowy, przy zachowaniu zapisów § 11 ust. 11, - ad pkt. 2) - zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy określonego kwotą ryczałtową w § 9 ust.2 umowy, odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia (zaniechanych robót) obliczonej na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót, - ad pkt. 3) - zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniałych okoliczności, z ewentualną zmiana wynagrodzenia (zmniejszeniem bądź zwiększeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia, - ad pkt. 4) - zamiana na inne materiały budowlane, posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualna zmiana wynagrodzenia (zmniejszeniem lub zwiększeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia, - ad pkt. 5) - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego, b) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, d) - o okres występowania przerwy lub przerw w dostawach wody lub prądu, trwających łącznie ponad 7 dni, e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, f) - o okres wydłużenia terminu dostaw materiałów, g) - o okres niezbędny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacji projektowej oraz niezbędny do wykonania robót będących konsekwencja wprowadzonych zmian projektowych, h) - o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, i) - o okres wynikający ze zmian w planie finansowym Zamawiającego, j) - o okres wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, k) - o okres wykonania robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy (zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrębną umową), l) - o niezbędny czas, stosownie do zaistniałych okoliczności, - ad pkt. 6) - zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego: a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencji działań określonych w ad pkt. 1) i ad pkt. 2), b) - w zakresie uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami, c) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad pkt. 7), d) - w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego lub zmian w potrzebach Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, e) - w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia interesu publicznego, - ad pkt. 7) - zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: a) - zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszą umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług; wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku Vat oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia winien zawierać pełne uzasadnienie obejmujące wyliczenie całkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, b) - zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych odpowiednio w ad pkt. 3) i ad pkt 4) o różnicę wartości robót zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, ustalona przez Strony stosownym protokołem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysów inwestorskich, katalogów lub innych nośników cenotwórczych, - ad pkt. 8) - na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019.1843) oraz w niniejszej umowie. 4. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. u. 2019. 1843) wraz z ewentualną zmianą treści harmonogramu rzeczowo - finansowego robót, stosownie do zaistniałych okoliczności. 5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.