eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Modernizacja infrastruktury informatycznej dla potrzeb Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2020-07-02Ogłoszenie nr 557272-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Modernizacja infrastruktury informatycznej dla potrzeb Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, krajowy numer identyfikacyjny 93069199000000, ul. ul. Szewska  37 , 50-139  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713444471, , e-mail zamowienia@ossolineum.pl, , faks +48713448561.
Adres strony internetowej (URL): www.ossolineum.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
fundacja

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ossolineum.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja infrastruktury informatycznej dla potrzeb Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
Numer referencyjny: DZP-2621-6/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Modernizacja głównego klastra serwerowego (PVC/DC) Zakład Narodowy im. Ossolińskich

II.5) Główny kod CPV: 48800000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48820000-2
48821000-9
48822000-6
30233180-6
48824000-0
30234500-3
30236100-3
30233141-1
48000000-8
48610000-7
48620000-0
48625000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże się wykonaniem z należytą starannością co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamówieniem odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia jest: kompleksowe realizacje techniczne co najmniej dwóch realizacji projektów o podobnej skali złożoności obejmujących konfigurację kompletnego środowiska DC o wartości min 600.000 zł netto każde. Projekt o podobnej skali złożoności: projekt z wdrożeń środowisk zwirtualizowanych (VMWARE, HYPERV, NUTANIX, KVM itp) zawierające elementy systemu backup (i/lub disaster recovery). Uwaga: Referencyjne wdrożenia muszą bazować na produktach, które wymieniane są dla danego sektora IT w uznanych publicznie dostępnych systemach ratingowych (Forbes, Gartner) Dysponują osobami: koordynator/ project manager - posiada praktykę w prowadzeniu/koordynacji projektów IT o podobnej skali (min 2 projekty po 600.000 netto zł każdy) specjalista - osoba posiadająca wiedzę popartą wdrożeniami i lub posiadanymi certyfikatami producentów oferowanych rozwiązań - w zakresie projektowania, uruchamiania i testowania środowisk klasy DC Z uwagi na zakres realizowanych czynności przez koordynatora/project managera oraz specjalisty, o których mowa powyżej Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca wskazał jedną i tę samą osobę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Jest w stanie zapewnić pełne wsparcie serwisowe oferowanych produktów/rozwiązań i/lub przeprowadzić pełną rejestrację kontraktów serwisowych u wybranego producenta wraz z ich obsługą Jest w stanie zapewnić dostęp do szkoleń z zakresu oferowanego rozwiązania
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, (Załącznik nr 4) o której mowa w Art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wykaz usług, zgodnie z wzorem określonym w treści Załącznika nr 5 Wraz z wykazem usług należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dowody potwierdzające że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych referencje powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; przy czym wskazany termin 3 miesięcy dotyczy tylko tych usług których realizacja trwa w dacie wyznaczonej przez Zamawiającego jako termin otwarcia wniosków o dopuszczenie. W razie konieczności, w szczególności, gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzić będą wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z referencji albo innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt 1. Wykonawca powinien wykazać dlaczego nie uzyskał referencji W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług (Załącznik nr 5), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Wykonawca, może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykaz osób - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wykaz osób: koordynator/ project manager, osoba posiadająca praktykę w prowadzeniu/koordynacji projektów IT o podobnej skali (min 2 projekty po 600.000 netto zł każdy) specjalista - osoba posiadająca wiedzę popartą wdrożeniami i lub posiadanymi certyfikatami producentów oferowanych rozwiązań - w zakresie projektowania, uruchamiania i testowania środowisk klasy DC - w formie oryginału lub kopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę: polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Odpis (zaświadczenie), o którym mowa w pkt 3, musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:15 000,00 zł Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert (czyli nie na etapie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) Wadium będzie musiało zostać wpłacone na następnym etapie postępowania


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  3
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Za każdą kolejną usługę jak opisana w Rozdz. VI pkt. 1.3 ppkt. 1ogłoszenia) wykazaną przez Wykonawcę, Zamawiający przyzna Wykonawcy jeden punkt. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu trzech Wykonawców z największą ilością punktów. W przypadku, gdy identyczną ocenę punktową otrzyma kilku Wykonawców, w następstwie czego nie będzie możliwe ograniczenie liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do dialogu konkurencyjnego, Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego wszystkich tych Wykonawców. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega, że poleganie przez Wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 22a ustawy PZP) będzie miało zastosowanie wyłącznie w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Nie może to natomiast służyć uzyskaniu przez Wykonawcę wyższej punktacji (nie dotyczy to Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
inne kryteria pozacenowe określone w późniejszym etapie postępowania40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Opis potrzeb Modernizacja głównego klastra serwerowego (PVC/DC) Zakład Narodowy im. Ossolińskich Opis ogólny obecnie wykorzystywanego systemu DC Ossolineum korzysta obecnie z klastra zbudowanego w oparciu o mechanizmy wirtualizacji VMWare ESX, którego podstawowe parametry przedstawiono poniżej: W skład klastra wchodzą dwie instancje ESXi - jedna z 3 serwerami fizycznymi (IBM, 2xFS) 6 procesorów, 1TB RAM, oraz macierzy dyskowej IBM SV 3700 o pojemności 40,90 TB (dyski sas +sata) 1 serwera fizycznego IBM, 2 procesory, Macierz IBM 3700 o poj. 60TB System backup - 1 serwer fizyczny z oprogramowaniem Commvault, + biblioteka taśmowa 50xLTO8 Warstwa logiczna zawiera 43 serwerów wirtualnych : 11 serwerów MS, 32 serwery Linux w klastrze nr 1 i 11 serwerów: MS - 4 serwery Linux - 7 serwerów - w klastrze nr2 Wersja wirtualizatora Vm ware: 6.0.0 Wersja Commvault: 11 SP 16 HPK25 Liczba kont w AD: 334 Warstwa sieciowa DC oparta jest obecnie na 2 przełącznikach Nexus 6500. Serwery połączone są z wykorzystaniem interfejsów 10GE (światłowodowych) oraz 1 GE -miedzianych. Macierz dyskowa podłączona jest z wykorzystaniem protokołu FC (Interfejsy FC - całość zagregowana na przełącznikach CiscoNexus (native FC)) Spodziewane efekty modernizacji: Celem wdrożenie jest budowa nowego klastra serwerowego, przeniesienie serwerów wirtualnych i aktualizacja środowiska MS (z AD) do najnowszej wersji systemu operacyjnego. Nowy system ma zostać zintegrowany z posiadanym rozwiązaniem backup, z zachowaniem wszystkich jego funkcjonalności dot. częstotliwości wykonywanych backupów, procedur DR. Nowe rozwiązanie powinno być rozwiązaniem hiperkonwergentnym oznacza to, że dostarczony system, powinien łączyć zasoby obliczeniowe tj. CPU i RAM, z przestrzenią dyskową, z warstwą wirtualizacyjną tworząc jedno spójne rozwiązanie. Rozwiązanie powinno być niezależne od producenta sprzętu i opierać się na warstwie programowej. Podstawowe cechy oczekiwanego rozwiązania sterowane w 100% programowo, niezależnie od użytego producenta hardware dane, metadane oraz operacje muszą być rozproszone w klastrze, eliminując wąskie gardła oraz zapewniając wysoką dostępność rozwiązania system musi być odporny na awarię poszczególnych komponentów i automatycznie wrócić do stanu ustalonego bez przerwy dla pracy systemu musi posiadać możliwość pełnej automatyzacji całego środowiska system musi pozwalać na proste i przejrzyste monitorowanie środowiska z jednego interfejsu System zapewni możliwość migracji wszystkich danych ze starego klastra (serwerów virtualnych) System zostanie w pełni zintegrowany z posiadanym rozwiązaniem backup. System musi zapewnić możliwość rozbudowy przez dodanie kolejnych elementów fizycznych System nie zawiera elementów sieci FC Musi posiadać możliwość wykorzystania zasobów storage podłączanych po sieci LAN (IP - SAMBA NFS ISCSI itp) Minimalna pojemność Storage (SSD 100TB) Minimalna wielkość pamięci RAM 1.3TB Minimalna ilość węzłów (serwerów) - 3 serwery 2 procesorowe Celem wdrożenie jest uzyskanie jak największej niezawodności rozwiązania DC i uproszczenie infrastruktury . System musi obsługiwać mechanizmy replikacji danych oraz tworzenia scenariuszy Disaster Recovery System musi umożliwić tworzenie środowiska aplikacyjnego z możliwością płynnej migracji pomiędzy środowiskami z różnymi hypervisorami oraz pomiędzy środowiskiem on-premises a chmurą publiczną. Zaproponowane rozwiązanie musi zapewnić możliwość utrzymania w pełnym trybie serwisowym przez min 5 lat Rozwiązanie musi być kompletne dostarczone wraz z instalacją konfiguracją i uruchomieniem środowiska oraz migracją danych z aktualnie pracującej infrastruktury. Dodatkowo musi umożliwiać migrację do najnowszej wersji serwerów MS. Rozwiązania obejmuje migrację AD wraz z usługami oraz migrację serwerów terminalowych na serwery z najnowszą dostępną wersją oprogramowania MS. Dodatkowo ma zostać wykonana analiza posiadanych licencji MS wraz z propozycją ich optymalizacji oraz wskazaniem elementów jakie muszą być uzupełnione w celu uzyskania rozwiązania zgodnego z oczekiwaniami zamawiającego. Wymagania dodatkowe Z uwagi na złożoność zagadnienia oczekuje się, że Wykonawca posiada odpowiednią kadrę oraz Proponowane rozwiązanie powinno bazować na komponentach przeznaczonych do sektora enterprise, nie akceptuje się rozwiązań przeznaczonych dla SMB. Wykonawca musi posiadać (przedstawić na żądanie) referencje i/lub certyfikaty producenta sprzętu i oprogramowania jakie chce dostarczyć. Dostawca powinien również posiadać wykwalifikowana kadrę posiadająca kwalifikacje potwierdzone stosownymi certyfikatami.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Zamawiający nie przewiduje nagród dla wykonawców.
Wstępny harmonogram postępowania:
10.07.2020 r. termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 13.07.2020 r. do 20.07.2020 r. rozstrzygnięcie pierwszego etapu postępowania i zaproszenie do dialogu wybranych Wykonawców 14.07.2020 r. -25.07.2020 r. dialog 27.07.2020 r. zaproszenie do złożenia ofert 07.08.2020 r. termin złożenia ofert 08-15.08.2020 r. rozstrzygnięcie postępowania
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.