eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-07-02Ogłoszenie nr 557196-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich: Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: [wszelka numeracja zgodna z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia - Instrukcja dla Wykonawców] Załącznikami do Ogłoszenia są: 2.5.1 Załącznik nr 1 - Instrukcja dla Wykonawców (dalej zwana "Instrukcją") (odrębny plik udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego), 2.5.2 Załącznik nr 2 - Wymagania dotyczące składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie elektronicznej (odrębny plik udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego), 2.5.3 Załącznik nr 3 - Formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej zwany "Wnioskiem") (odrębny plik udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego w wersji edytowalnej), 2.5.4 Załącznik nr 4 - Formularz Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (odrębny plik udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego w wersji edytowalnej), 2.5.5 Załącznik nr 5 - Formularz Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (odrębny plik udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego w wersji edytowalnej), 2.5.6 Załącznik nr 6 - Formularz Pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (odrębny plik udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego w wersji edytowalnej), 2.5.7 Załącznik nr 7 - Wzór umowy (odrębny plik udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego), 2.5.8 Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia (odrębny plik udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego), 2.5.9 Załącznik nr 9 - Formularz Oświadczenia RODO (składany przed zawarciem umowy) 2.6 Ogłoszenie wraz z Załącznikami zamieszczone jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne na podstronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, krajowy numer identyfikacyjny 36442956300000, ul. Piotrkowska  175 , 90-447  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 272 62 80, , e-mail zamowienia@zim.uml.lodz.pl, , faks 42 272 62 77.
Adres strony internetowej (URL): http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający dopuszcza w niniejszym postępowaniu składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie elektronicznej pod adresem miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winien być sporządzony w formie pisemnej.
Adres:
Centrum Usług Wspólnych (kancelaria ZIM), ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi
Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.25.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi, w zakres którego wchodzi: 3.1.1 remont boisk sportowych (boiska trawiastego i szutrowej bieżni lekkoatletycznej). W zakres remontu wchodzi wykonanie boiska z nawierzchni trawiastej z trawą naturalną wokół którego przewidziano bieżnię. Bieżnie z urządzeniami lekkoatletycznymi powinny być zgodne z przepisami IAAF oraz PZLA (nie dopuszcza się stosowania komponentów z recyklingu w żadnej warstwie nawierzchni syntetycznej oraz zastosowania granulatu SBR z produkcji pierwotnej ani z recyklingu lub barwionych w masie i powlekanych powierzchniowo oraz EPDM z recyklingu). 3.1.1.1 Bieżnia lekkoatletyczna 3.1.1.1.1 Wokół boiska zaprojektowano bieżnię okrężną o długości 400 m z sześcioma torami okrężnymi i ośmioma torami prostymi do biegów sprinterskich o standardowym promieniu wirażu R=36,5m. Szerokość toru wynosi 1,22+-0,01m. Na całym obwodzie przewidziano strefę bezpieczną z nawierzchni syntetycznej identycznej jak cała bieżnia. 3.1.1.1.2 Bieżnia wraz ze wszystkimi urządzeniami lekkoatletycznymi, pasami bezpieczeństwa, rozgrzewkowa bieżnia wraz ze skocznią do skoku w dal wykonane będą z nawierzchni syntetycznej - pełny poliuretan "Full Pur" bezspoinowa, poliueratanowo-gumowa grubości min. 14 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Składająca się z 3 warstw z czego górna warstwa użytkowa o grubości min. 4 mm. 3.1.1.2 Konkurencje sportowe - należy wykonać: 3.1.1.2.1 Skocznie do skoku w dal i trójskoku - dwuścieżkową, dwutorową skocznię, długości 60m, szerokości 1,22m wraz z belką odbiciową, wokół zeskoczni wykonać łapacze piasku szerokości 50 cm. 3.1.1.2.2 Rzutnię do pchnięcia kulą - dwa stanowiska do rzutów kulą na płycie lekkoatletycznej oraz jedno stanowisko poza płytą przewidziane do rozgrzewki. Sektor rzutów długości 25m. Nawierzchnia koła do pchnięcia kulą wykonana z betonu z odwodnieniem. 3.1.1.2.3 Skocznię do skoku o tyczce - dwie dwukierunkowe skocznie z rozbiegiem długości 45m i 36,2m, szerokości 1,22m , zakończony skrzynką. 3.1.1.2.4 Rzutnie do rzutu oszczepem - dwie rzutnie do rzutu oszczepem, sektor rzutów długości 100m, długość rozbiegu rzutni 33,5m 3.1.1.2.5 Rzutnie do rzutu młotem i dyskiem - sektor rzutów długości 90m skierowany na nawierzchnie trawiastą, 3.1.1.2.6 Rów z wodą do biegu z przeszkodami długości 3,66m+-0,02m szerokości 3,66+-0,02m i głębokości od strony przeszkody 0,5m pod powierzchnią bieżni, 3.1.1.2.7 Zeskok do skoku wzwyż, 3.1.1.3 Elementy rozgrzewkowe: 3.1.1.3.1 Rozgrzewkowa bieżnia z zeskokiem do skoku w dal i trójskoku - długości 73,0m szerokości toru 1,22m, koloru fioletowego lub czerwonego. Bieżnia zakończona zeskokiem do skoku w dal i trójskoku długości 8,0m. 3.1.1.3.2 Rozgrzewkowa rzutnia do pchnięcia kulą, wymiary oraz szczegóły koła i progu rzutni identyczne jak dla rzutni na płycie lekkoatletycznej. Sektor rzutów wykonany z mączki ceglanej. 3.1.1.4 W ramach inwestycji przewidziano również do wykonania boisko z nawierzchni trawiastej z trawą naturalną o polu gry 63 x 100 m. Wysianie trawy należy wykonać na odpowiedniej podbudowie, należy również wykonać system drenażu i nawadnia boiska. W płycie boiska planowane jest wykonanie instalacji technicznej dla obsługi zawodów lekkoatletycznych. Za liniami bramkowymi zamontowane będą bramki do gry piłkę nożną, demontowane na czas zawodów lekkoatletycznych. Należy wykonać zadaszenie dla zawodników rezerwowych i sędziów. Poza bramkami boisko wyposażone będzie również w tuleje do bramek osadzane w fundamencie betonowym, maszty odciągowe do siatki montowane w tulejach, siatki do bramek, chorągiewki narożne uchylne. 3.1.2 przebudowa, budowa i rozbudowa zewnętrznych instalacji: wodociągowej (nawadnianie boiska), kanalizacji deszczowej (odwodnienie boiska, bieżni, ciągów pieszych), budowa wewnętrznej linii energetycznej, oświetlenia na terenie, 3.1.3 rozbiórkę wiaty stalowej i czterech budynków gospodarczo-magazynowych zlokalizowanych na nieruchomości, 3.1.4 remont budynku magazynowego nr 5, 3.1.5 wycinka drzew i wykonanie nasadzeń kompensacyjnych wraz z niezbędnymi pracami pielęgnacyjnymi realizowanymi w ramach gwarancji przez okres 36 miesięcy po zakończeniu inwestycji, 3.1.6 ogrodzenie bieżni i obudowa urządzeń sterujących na obiekcie, 3.1.7 remont ogrodzenia obiektu, 3.1.8 dostawa mobilnej trybuny (zadaszonej na około 100 miejsc). 3.2 Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej (stanowiącej Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia): 3.2.1 Remont boisk sportowych (boisko trawiaste i szutrowej bieżni lekkoatletycznej) na obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi (data opracowania: 11.2017, zgłoszenie robót w dniu 29.11.2017); 3.2.2 Remont boisk sportowych (boiska trawiastego i szutrowej bieżni lekkoatletycznej) oraz ciągów pieszych utwardzonych na terenie Rudzkiego Klubu Sportowego - Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt budowlany - branża elektryczna, Projekt budowlany - branża instalacyjna (data opracowania 11.2017, uzyskana Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-V.602.2019 z dnia 2019.07.09); 3.2.3 Projekt rozbiórki wiaty stalowej i 4 budynków gospodarczo-magazynowych na terenie obiektu sportowego (data opracowania 11.2017, uzyskana Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-III.528.2018 z 16.03.2018r.); 3.2.4 Projekt remontu budynku magazynowego nr 5 na terenie obiektu sportowego (data opracowania 11.2017, zgłoszenie robót w dniu 21.05.2020 r.) 3.2.5 Ekspertyza przyrodnicza i dendrologiczna oraz projekt nasadzeń zastępczych dla stadionu lekkoatletycznego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi (data opracowania 2019 r., uzyskana Decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 24.03.2020 pismo znak: RŚI.7120.1.86.2020.KZ); 3.2.6 Remont ogrodzenia na obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi (data opracowania 11.2017); 3.2.7 Projekt ogrodzenia bieżni i obudowy urządzeń sterujących na obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi (data opracowania 11.2017); 3.2.8 Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzeki Ner w km 108+281, pochodzących z terenów stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Rudzkiej 37 w Łodzi, województwo łódzkie ( data opracowania 11.2017, uzyskano pozwolenie wodnoprawneDDS-OŚR-IV.6341.149.2017.PŁ z 10.05.2018); 3.2.9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 3.2.10 Przedmiary robót. [Udostępnione przedmiary maja charakter wyłącznie pomocniczy ułatwiający sporządzenie oferty. Wykonawca winien samodzielnie określić i wycenić zakres i rodzaj robót koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia, w oparciu o udostępnione opracowania projektowe.] 3.3 Celem projektu jest stworzenie centrum treningowego lekkiej atletyki, które będzie mogło funkcjonować przez cały rok, niezbędnego do uprawiania sportu wyczynowego i osiągania najwyższych światowych wyników. 3.4 Na terenie objętym inwestycją znajduje się hala lekkoatletyczna, która będzie funkcjonowała przez cały okres prowadzenia robót. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych dróg komunikacyjnych do hali oraz do zorganizowania zaplecza budowy i placu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych. 3.5 Miejsce wykonania: Łódź, ul. Rudzka 37, Działka Nr Ewidencyjny 486/6, 488/3 Obręb G-40 3.6 Warunki gwarancji i rękojmi za wady: 3.6.1 na roboty budowlane - 60 miesięcy, 3.6.2 na dostawy - 24 miesiące, 3.6.3 na zieleń - 36 miesięcy; - liczone od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45212210-1
45223000-6
45233000-9
45110000-1
45112710-5
45342000-6
45340000-2
45310000-3
45311000-0
45315100-9
45320000-6
45330000-9
45351000-2
45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 4.3 Zamówienia z art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy do 50% wartości zamówienia podstawowego w zakresie: - Robót budowlanych; - Robót w zakresie zieleni i zagospodarowania terenu; - Dostawy wyposażenia. Zamówienia w ww. zakresie zostaną udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie podstawowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 6.3.3.1 w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: A. jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie lub budowie obiektu sportowego, w ramach którego wykonano bezspoinową sportową nawierzchnię poliuretanową, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2, oraz B. jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie lub budowie obiektu sportowego w ramach którego wykonano nawierzchnię sportową z trawy naturalnej wraz z instalacją nawadniającą i odwadniającą o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m2 6.3.3.1.1 Przez "bezspoinową sportową nawierzchnię poliuretanową" rozumie się nawierzchnię przeznaczoną do uprawiania sportu zarówno w obiektach sportowych otwartych, jak i zamkniętych, skomponowaną na bazie żywic poliuretanowych oraz granulatów gumowych typu SBR i EPD, np. bieżnie lekkoatletyczne, boiska wielofunkcyjne budowane w ramach programu Mój Orlik 2012. 6.3.3.1.2 Przez "nawierzchnię sportową z trawy naturalnej wraz z instalacją nawadniającą i odwadniającą" rozumie się nawierzchnię przeznaczoną do uprawnia sportu składającą się co najmniej z warstwy drenażowej i warstwy wegetacyjnej trawnika, wyposażoną w instalacje nawadniającą i system drenażowy, np. boiska piłkarskie, trawiaste korty tenisowe. 6.3.3.1.3 Przez "obiekt sportowy" rozumie się samodzielny, zwarty zespół urządzeń terenowych lub budynków służący do uprawiania sportu np. hala sportowa, stadion, boisko, zagospodarowane tereny sportowe do uprawiania sportu na wolnym powietrzu. 6.3.3.1.4 Pod pojęciami "budowa", "przebudowa", "remont" rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w Art. 3 pkt. 6 i 7a i 8 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186). 6.3.3.1.5 Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. Przykład: Wykonawca w ramach konsorcjum uczestniczył w realizacji roboty budowlanej obejmującej budowę kompleksu sportowego w ramach którego powstało boisko z trawy naturalnej wraz z instalacją nawadniającą i odwadniającą o powierzchni nie mniejszej niż 7140 m2, ale faktycznie wykonywał wyłącznie zakres prac związany z wykonaniem parkingów z kostki brukowej przynależnych do obiektu. Zatem nie może się w celu wykazania spełniania warunku posłużyć doświadczeniem całego konsorcjum, gdyż faktycznie nie wykonywał boiska z trawy naturalnej wraz z instalacją nawadniającą i odwadniającą. 6.3.3.1.6 W przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy, Zamawiający dopuszcza łączne wykazanie spełnienia ww. warunku w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w warunku określonym w pkt 6.3.3.1 lit. A i co najmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w warunku określonym w pkt 6.3.3.1 lit. B. 6.3.3.1.7 W przypadku zamówień / kontraktów obejmujących większy zakres prac niż wymagany przez Zamawiającego należy wyodrębnić rzeczowo i wykazać zakres robót zgodnych z zakresem określonym w pkt. 6.3.3.1 lit. A lub 6.3.3.1 lit. B. Przykład: Wykonawca zrealizował kontrakt w ramach którego zaprojektował i wykonał roboty budowlane polegające na budowie kompleksu sportowego w ramach którego powstało boisko z trawy naturalnej wraz z instalacją nawadniającą i odwadniającą o powierzchni 7140 m2 oraz zespół basenów. Do wykazania spełniania warunku zobowiązany jest wyodrębnić i podać zakres wykonanej budowy boiska z trawy naturalnej wraz z instalacją nawadniającą i odwadniającą. 6.3.3.1.8 Zamawiający dopuszcza by na wykazanie spełniania warunku o którym w pkt. 6.3.3.1 lit. A i 6.3.3.1 lit. B wykazać jedną robotę budowlaną jeśli jej zakres potwierdza spełnianie obydwu warunków. 6.3.3.2 dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 60 miesięcy doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy i która pełniła funkcję kierownika budowy przynajmniej przy jednej robocie budowlanej, obejmującej swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane przy pracach budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie lub budowie obiektu sportowego, 6.3.3.3 Dodatkowe wymagania dotyczące warunku o którym mowa w pkt 6.3.3.2: 6.3.3.3.1 Do oceny spełniania warunku o którym mowa w pkt 6.3.3.2, definicje ustalone dla oceny warunków z pkt. 6.3.3.1 stosuje się odpowiednio. 6.3.3.3.2 Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz.831). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 6.3.3.3.3 Dla oceny wymaganego okresu doświadczenia zamawiający przyjmie sumę pełnych miesięcy nabywanego doświadczenia. 6.3.3.3.4 W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018, poz. 2272). 6.3.3.3.5 W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. 6.3.3.3.6 W przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden podmiot dysponował osobą, o której mowa w warunku określonym w pkt 6.3.3.2. 6.4 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy. 6.4.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6.4.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6.4.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 ustawy. 6.4.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6.4.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6.4.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 6.4.6.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 6.4.6.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

jak określono w pkt III.7

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
jak określono w pkt III.7
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

jak określono w pkt III.7

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7.1 Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę WRAZ Z WNIOSKIEM O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 7.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Ogłoszenia) oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Ogłoszenia); 7.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu: 7.1.2.1 zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1.1. Instrukcji, oraz 7.1.2.2 składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: 7.1.2.2.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 7.1.2.2.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.1.2.2.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.1.2.2.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7.1.3 Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o jakich mowa w pkt 7.1.1. Instrukcji. 7.1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - oświadczenia z pkt 7.1.1. Instrukcji: 7.1.4.1 Załącznik nr 4 do Ogłoszenia winien być złożony w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 7.1.4.2 Załącznik nr 5 do Ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7.1.5 dowody potwierdzające, że roboty budowlane (wykazane w złożonym przez Wykonawcę Załączniku nr 4 do Ogłoszenia) zostały wykonane należycie, w szczególności że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są: 7.1.5.1 referencje, 7.1.5.2 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 7.1.5.3 inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. Zgodnie z artykułem 26 ust. 2f Pzp Zamawiający wzywa do złożenia dowodów, o których mowa powyżej wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7.1.6 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy): 7.1.6.1 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zgodnie z artykułem 26 ust. 2f Pzp Zamawiający wzywa do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7.1.6.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.1.6.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.1.6.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.1.7 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a - przedstawienia - w odniesieniu do tych podmiotów - dokumentów wymienionych w pkt od 7.1.6 Instrukcji. 7.2 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.3 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zwane dalej: rozporządzeniem), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 7.4 Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę WRAZ Z WNIOSKIEM O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w celu potwierdzenia, że oferowana nawierzchnia syntetyczna z pełnego poliuretanu spełnia wymagania określone przez zamawiającego: 7.4.1 Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny. 7.4.2 Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający określone w Opisie przedmiotu zamówienia parametry, 7.4.3 Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość określonych związków chemicznych, wydane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację. 7.4.4 Kompletny raport z badania na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877:2014 potwierdzający niewyszczególnione w Opisie przedmiotu zamówienia parametry. Nie dopuszcza się wyników badan z różnych raportów ani zbiorczych podsumowań wyników z różnych raportów. 7.4.5 Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium. 7.4.6 Kompletny raport z badań odporności na zamrażanie (mrozoodporność), wykonany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający określone wymagania. 7.4.7 Karta techniczna oraz potwierdzająca jej technologie wykonania. 7.4.8 Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. 7.4.9 Certyfikaty IAAF Class 1 dla co najmniej dwóch obiektów wykonanych w warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących w Polsce z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodnego z żądaną grubością nawierzchni bieżni. 7.4.10 Aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością - EN ISO 9001, 7.4.11 Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię. - Ww. katalog jest katalogiem zamkniętym wymaganych dokumentów. Wymagań odmiennych od powyższych, a zawartych w treści dokumentacji składającej się na Opis przedmiotu zamówienia nie stosuje się. W szczególności zamawiający rezygnuje z wymogu określonego w pkt. 12 na stronie 18 dokumentu "PROJEKT WYKONAWCZY ARENA LEKKOATLETYCZNA" (zawartego w Załączniku nr 8 - OPZ) i nie wymaga złożenia próbki oferowanej nawierzchni. - Opisane powyżej wymagania dotyczące akredytacji oraz niezależności laboratoriów należy interpretować zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tj. Dz.U. 2019 poz. 544).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
9.1 Zamawiający zgodnie z art. 76 ust. 3 Ustawy żąda od Wykonawców zaproszonych do udziału w licytacji elektronicznej wniesienia wadium: 9.1.1 w wysokości: 80 000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 9.1.2 wadium należy wnieść w terminie 4 dni od dnia przekazania zaproszeń do udziału w licytacji elektronicznej, do godziny 15:30. 9.1.2.1 Zamawiający w zaproszeniu do licytacji poinformuje o wyznaczonym terminie wniesienia wadium (z uwzględnieniem art. 14 ust. 2 ustawy). 9.1.2.2 Nie wniesienie wadium w ww. terminie lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy skutkowało będzie niedopuszczeniem do udziału w licytacji elektronicznej. 9.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 9.2.1 pieniądzu, 9.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 9.2.3 gwarancjach bankowych, 9.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 9.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 9.3 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: 9.3.1 wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 9.3.2 dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 9.3.3 wskazanie sumy gwarancyjnej, 9.3.4 określenie terminu ważności gwarancji, 9.3.5 z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane w ustawie okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy prowadzącego postępowanie w GETIN Bank w Łodzi, nr konta: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013 podając w tytule przelewu nr referencyjny postępowania: ZIM-DZ.2620.25.2020. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 9.1.2 Instrukcji. 9.5 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9.6 Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału w formie pisemnej. 9.7 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.12 Instrukcji. 9.8 Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.9 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9.7 Instrukcji, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.12.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.12.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.12.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

https://licytacje.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

16.1 Wymagania formalne: 16.1.1 Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, 16.1.2 Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej "Platformą") udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery (jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji)). UWAGA: Wykonawca w toku rejestracji winien w polu ROLA zmienić domyślną rolę Zamawiający na WYKONAWCA. 16.1.3 W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jedną godzinę przed terminem otwarcia licytacji. Brak przekazania loginu lub przekazanie niepoprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. 16.1.4 Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce "SAMOUCZEK". 16.2 Wymagania techniczne: 16.2.1 komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, oraz 16.2.2 przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, 16.2.3 nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny. 16.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

18.1 Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 18.2 Po zalogowaniu się na Platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 18.3 W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 18.4 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 18.5 W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą ryczałtową cenę brutto za realizację zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 18.6 Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie inne koszty z tym związane. 18.7 Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 18.8 Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy PLN). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 18.9 W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 18.10 System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 50.09 będzie oznaczało 50 zł i 9 groszy). ? nie należy stosować żadnych innych separatorów poza kropką oddzielającą wartości złotych od groszy! np. wartość 10.000.00 system odczyta jako 10 PLN, ? Prosimy o uważne wpisywanie oferowanej ceny oraz późniejszych postąpień - ANI ZAMAWIAJĄCY, ANI OPERATOR PLATFORMY (Urząd Zamówień Publicznych) NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONAĆ W TRAKCIE LICYTACJI KOREKTY WSKAZANEJ PRZEZ WYKONAWCĘ CENY. 18.11 Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą, cenę ryczałtową brutto za realizację zamówienia w wysokości 6 950 000,00 PLN (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 18.11.1 Wykonawca nie jest związany tą kwotą i może rozpocząć licytację od kwoty wyższej niż zaproponowana przez Zamawiającego cena wywoławcza. 18.11.2 W przypadku gdyby po zakończeniu licytacji, wylicytowana najniższa cena przekraczała cenę wywoławczą, może to stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy, jeżeli Zamawiający nie będzie miał możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja jednoetapowa Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 2020-07-10 godzina: 12:00:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

17.1 Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 5 dni od dnia przekazania Zaproszeń. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności dochowania określonych terminów zgodnie z artykułem 14 ust. 2 ustawy. 17.2 Licytacja rozpocznie się o godzinie 10:00. 17.3 Dokładną datę otwarcia licytacji elektronicznej Zamawiający poda w Zaproszeniu do składania ofert.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Licytacja zostanie zamknięta jeżeli w ciągu 5 minut od złożenia najkorzystniejszego postąpienia żaden z Wykonawców nie złoży korzystniejszego postąpienia lub gdy w czasie 5 minut od otwarcia licytacji nie zostanie złożone żadne postąpienie.


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu i jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne na podstronie dotyczącej przedmiotowego postępowania


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

26.1 Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 26.1.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 148 Ustawy Pzp., co oznacza, że może zostać wniesione w częściach - np. odrębnych gwarancjach przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku jednego dokumentu gwarancji, może ona zostać wystawiona na Lidera Konsorcjum bądź któregokolwiek z członków konsorcjum. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy z treści gwarancji składanej w formie jednego lub kilku dokumentów musi wynikać, że zabezpiecza ona zobowiązanie wynikające z konkretnej umowy na wymaganą kwota oraz okres. Zaleca się, aby w treści gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazani byli wszyscy członkowie konsorcjum, ze wskazaniem, który członek konsorcjum wnosi zabezpieczenie na rzecz całego konsorcjum. 26.1.2 Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem". Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia. 26.1.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 26.1.4 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 26.1.5 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 5 % ceny ofertowej brutto. 26.1.6 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 26.1.7 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku GETIN Bank w Łodzi, Nr konta 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013. 26.1.8 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 26.1.9 Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 26.1.10 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 26.1.11 Wypłata, o której mowa w pkt. 24.1.10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 26.1.12 Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 26.1.13 Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczeń innych niż w pieniądzu: 26.1.13.1 Może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu zabezpieczenia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego roszczenie ma zostać wniesione. 26.1.13.2 Poręczenie lub gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy i będzie w mocy w wysokości 100% wysokości zabezpieczenia do dnia 30 po dacie wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady. 26.1.13.3 Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winno zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) numer umowy stanowiącej przyczynę wystawienia gwarancji, c) wskazanie sumy gwarancyjnej, d) określenie terminu ważności gwarancji, e) sformułowanie Gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: - nie wykonał zamówienia w terminie wynikającym z umowy, - wykonał zamówienie objętą umową z nienależytą starannością. 26.1.14 Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji (za wyjątkiem oświadczenia informującego o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zamówienia). 26.1.15 W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 26.1.16 Zamawiający zastrzega, iż ostateczna treść gwarancji, o której mowa w pkt 26.1.13 Instrukcji winna być przez Wykonawcę uzgodniona wcześniej z Zamawiającym. 26.2 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 Ustawy: 26.2.1 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 26.2.2 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 26 Zmiany Umowy 1. Zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczalne są w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w następujących okolicznościach : 1) dopuszcza się zmianę technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmianę zakresu Przedmiotu Umowy lub zmianę materiałów w niezbędnym zakresie; przy czym w/w zmiana musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, powodującymi konieczność zmiany dokumentacji projektowej lub zaistnieniem warunków faktycznych na terenie budowy wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu Przedmiotu Umowy; w/w zmiany nie mogą wpłynąć na obniżenie jakości wykonania w stosunku do wymagań określonych w niniejszej Umowie, 2) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do założeń Dokumentacji Projektowej spowodowanych przez: a. pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, urządzeń, b. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji lub zwiększenie standardu Inwestycji, 3) wystąpienia robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do treści Dokumentacji Projektowej mających na celu zwiększenie użyteczności lub podnoszących standard inwestycji, 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w § 2 w przypadkach : 1) opisanych w ust. 1 pkt. 2 i 3 2) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy tj. niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia, 3) zmian będących następstwem działania organów administracji innych osób prawnych i fizycznych tylko wtedy gdy : a. pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności, b. nastąpi długotrwałe pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa - tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności, 4) wydłużenia terminu zawarcia Umowy ponad okres związania ofertą wynikający z pierwotnej treści ogłoszenia, 5) konieczność opóźnienia terminu przekazania Wykonawcy terenu budowy 6) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 7) konieczności zmiany lub uzyskania nowych pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów na terenie inwestycji. 8) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty Robotami, dostawami lub usługami prowadzonymi na terenie przekazanym Wykonawcy jako teren budowy i z tego powodu wystąpienia konieczności zmiany parametrów technicznych, technologii wykonania Robót Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 3. Okoliczności wskazane w ust. 1 i 2 mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy, przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana. 4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, 2 termin wykonania Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 5. Za wydłużony okres realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. 6. Wniosek dotyczący zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1 i 2 wraz z uzasadnieniem, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. 7. Wniosek przed jego złożeniem do akceptacji Zamawiającemu powinien być podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy i zaakceptowany przez branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego 8. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian o których mowa w ust 1 i ust 2 pkt. 6, na jego udokumentowany wniosek zawierający : 1) protokół konieczności dokonania zmiany podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy i zaakceptowany przez branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego 2) kosztorys różnicowy wnioskowanej zmiany Robót w odniesieniu do Robót ujętych w Kosztorysie Wykonawcy tj. należy : a. wskazać cenę Roboty, technologii wykazanej w Kosztorysie Wykonawcy, b. wyliczyć cenę Roboty, technologii "zamiennej", c. wyliczyć różnicę między tymi cenami. 3) w przypadku gdy wnioskowana zmiana Robót nie znajduje odniesienia w Robotach Kosztorysu Wykonawcy, Wykonawca przedstawia nowy kosztorys z wyliczeniem jej ceny, wykonany w oparciu o następujące założenia : a. do kosztorysu zostaną przyjęte średnie ceny jednostkowe Robót, technologii z zeszytów SEKOCENBUD aktualnie obowiązujących, b. podstawą do określenia nakładów rzeczowych w kosztorysie będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), Katalogi Norm Nakładów Branżowe, wycena indywidualna Wykonawcy, 4) Kosztorys opisany w pkt. 2 lub 3 powinien być podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy i zaakceptowany przez branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego 10. Kompletny wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wynagrodzenia należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji w formie : a. papierowej oraz b. elektronicznej edytowalnej tj. wniosek w pliku "dwg" i kosztorys w pliku "ath" 11. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wniosku opisanego w ust. 6 lub w ust 9, akceptuje wniosek i wdraża procedurę podpisania aneksu do Umowy lub wnosi uwagi do wniosku i zwraca go Wykonawcy do poprawy.. 12. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty zwrotu wniosku, poprawia wniosek i ponownie składa go do akceptacji Zamawiającemu. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany cen jednostkowych w przedłożonym przez Wykonawcę kosztorysie, jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9. Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 14. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgodą obu Stron niniejszej Umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
12 ZAWARTOŚĆ WNIOSKU 12.1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wypełniony zgodnie z Formularzem którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia, 12.2 Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Formularzem którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Ogłoszenia, 12.3 Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania - wypełnione zgodnie z Formularzem którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 12.4 Dowody o których mowa w pkt. 7.1.5 Instrukcji - potwierdzające, że roboty budowlane (wykazane w złożonym przez Wykonawcę Załączniku nr 4 do Ogłoszenia) zostały wykonane należycie. 12.5 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o którym mowa w pkt. 7.1.6.1 Instrukcji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 12.6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę - jeżeli dotyczy. 12.7 Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli wniosek jest podpisany przez pełnomocnika. 12.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) - Wykonawca może np. złożyć wypełniony Załącznik nr 6 do Ogłoszenia. (wzór ten załączono pomocniczo - Wykonawca nie jest zobowiązany do jego wykorzystania) lub złożyć pełnomocnictwo o ustalonej przez siebie treści. 12.9 Stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że przyjęte metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. są równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia (pkt 3.8 Instrukcji) - jeżeli dotyczy. 12.10 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowana nawierzchnia syntetyczna z pełnego poliuretanu spełnia wymagania określone przez zamawiającego (pkt 7.4 Instrukcji).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.