eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Delegatur w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.Ogłoszenie z dnia 2020-07-02Ogłoszenie nr 556588-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie: Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Delegatur w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 00051434800000, ul. ul. Grunwaldzka  15 , 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 867 12 28, e-mail oa@rzeszow.uw.gov.pl, faks 17 867 17 53.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne-profil-nabywcy/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne-profil-nabywcy/aktualne-postepowania/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne-profil-nabywcy/aktualne-postepowania/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, Kancelaria Ogólna pok. 27 (parter)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Delegatur w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.
Numer referencyjny: OA-XVI.272.14.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Delegatur w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. 2) Dostarczane tusze, tonery i materiały eksploatacyjne będą fabrycznie nowe, nie będą powodować utraty gwarancji producenta na urządzenie, w którym będą zamontowane. 3) Dostarczone tusze, tonery i materiały eksploatacyjne będą posiadały termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy. Wykonawca musi zagwarantować poprawną jakość drukowania do pełnego wyczerpania środka barwiącego w okresie przydatności do użycia. 4) Opakowania tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych muszą być oryginalnymi opakowaniami producenta tych materiałów, a opakowanie powinno zawierać, (co najmniej) następujące informacje: nazwę producenta tuszu, tonera albo materiału eksploatacyjnego, nazwę tuszu, tonera albo materiału eksploatacyjnego, typ urządzenia, do którego dany tusz, tonery albo materiał eksploatacyjny jest przeznaczony. 5) Materiały eksploatacyjne opisane w formularzach ofertowych (część B1, B1a, B1b, B1c, B1d, B1e SIWZ, B2 SIWZ, B3 SIWZ, B4 SIWZ) stanowią przykład spełniający pod względem jakościowym oczekiwania Zamawiającego. 6) Zamawiający uzna za spełnione wymogi części B1, B1a, B1b, B1c, B1d, B1e SIWZ, B2 SIWZ, B3 SIWZ, B4 SIWZ także w przypadku zaoferowania dostaw równoważnych, tj. o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż przedstawione w specyfikacji części B1, B1a, B1b, B1c, B1d, B1e SIWZ, B2 SIWZ, B3 SIWZ, B4 SIWZ. Zaoferowane zamienniki nie mogą naruszać patentów i znaków towarowych producentów sprzętu drukującego (legalny zamiennik). 7) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia w formularzu ofertowym kolumny 4 i 5 tj. określenie oferowanego produktu - wskazania producenta, nazwy, symbolu/kodu, wydajności wydruku lub pojemności, a także rodzaju zaoferowanego materiału eksploatacyjnego. 8) Zamawiający informuje, że do obliczenia ceny oferty część B1, B1a, B1b, B1c, B1d, B1e SIWZ, B2 SIWZ, B3 SIWZ, B4 SIWZ należy zastosować aktualnie obowiązujące stawki podatku VAT tzn. obowiązujące na dzień składania ofert. 9) Zamawiający w części B1, B1a, B1b, B1c, B1d, B1e SIWZ, B2 SIWZ, B3 SIWZ, B4 SIWZ - formularz ofertowy w kolumnie 3 - określił przewidywaną, szacunkową ilość poszczególnych materiałów eksploatacyjnych. Służy ona do prawidłowej oceny ofert wg. kryterium "cena" 75% dla części B1, B1a, B1b, B1c, B1d, B1e SIWZ i "cena" 90% dla części B2 SIWZ, B3 SIWZ, B4 SIWZ. Ilość ta może ulec zmianie - zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego i nie będzie przedmiotem jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 10) Niewykorzystanie przez Zamawiającego uprawnień przewidzianych w § 21 SIWZ nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy. 11) Zgodnie z pismem Dyrektora Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zgodnie z pismem Dyrektora Biura Informatyki i Ewidencji Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drukarkach używanych w Paszportowym Systemie Obsługi Obywateli oraz Cudzoziemców opisanych przez Zamawiającego: w Części: B1 SIWZ pozycje: od 1 do 9; w Części: B2 SIWZ pozycje: od 1 do 8; w Części: B3 SIWZ pozycje: od 1 do 10; w Części: B4 SIWZ pozycje: od 1 do 3, wymagane jest stosowanie wyłącznie oryginalnych tuszy i tonerów które charakteryzują się wysoką odpornością na próby mechanicznego i chemicznego usuwania danych na wklejce paszportowej, a ich użytkowanie zapewnia poprawny odczyt kodu OCR przez czytnik tego kodu, w przypadku Oddziału do Spraw Cudzoziemców oryginalne materiały eksploatacyjne wymagane są do wydruków naklejek wizowych i zaproszeń. 12) Celem ochrony zdrowia pracowników istnieje konieczność uzyskania przez Zamawiającego informacji o substancjach chemicznych zawartych w będących przedmiotem zamówienia tonerach, tuszach i materiałach eksploatacyjnych, w szczególności o ich szkodliwości i środkach pierwszej pomocy. W związku z tym Zamawiający wymaga aby: Wykonawca, składając ofertę, złożył stosowne oświadczenie, zawarte w pkt. 13 Formularzy ofertowych (Części B1, B1a, B1b, B1c, B1d, B1e SIWZ, B2 SIWZ, B3 SIWZ, B4 SIWZ); wybrany Wykonawca, po podpisaniu umowy, na żądanie i w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dostarczył dokumenty zgodnie z zapisami § 3 ust. 5 Części C SIWZ Ogólne warunki umowy.

II.5) Główny kod CPV: 30.12.51.00 - Wkłady barwiące
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 34 ust. 5 uPzp prawo opcji tzn. dodatkowe dostawy. 2) Dodatkowe dostawy uzależnione będą wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. 3) Dodatkowe dostawy w ramach danej części zamówienia nie przekroczą 30% wartości najkorzystniejszej oferty. 4) Dodatkowe zakupy mogą być realizowane w ramach wszystkich części zamówienia. 5) Dodatkowe zakupy w ramach prawa opcji obejmować będą materiały eksploatacyjne, o którym mowa w części B1, B1a, B1b, B1c, B1d, B1e SIWZ, B2 SIWZ, B3 SIWZ, B4 SIWZ - tożsame z określonymi w ramach danej części zamówienia. 6) Dodatkowe zakupy realizowane będą po cenach określonych w ofercie. 7) Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji dodatkowej dostawy w ramach prawa opcji. 8) Z uprawnień wynikających z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał przez cały okres obowiązywania umowy. 9) Wykonawca po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 7 zobowiązuje się zrealizować zamówienie dodatkowe w ramach prawa opcji w terminie do 5 dni od daty otrzymania informacji o dodatkowym zamówieniu. 10) Niewykorzystanie przez Zamawiającego uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie: a) dla Części B1, B1a, B1b,B1c, B1d, B1e (Rzeszów ul. Grunwaldzka 15): - przynajmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukujących, o wartości min. 100 000,00 zł brutto każda, przy czym kontrakt musiał być zawarty na przynajmniej 12 miesięcy. Jeżeli kontrakt jest aktualnie wykonywany (niezakończony) to jego zrealizowana część musi dotyczyć okresu przynajmniej 12 miesięcy - załącznik nr 3 do SIWZ - (dokument niewymagany na etapie składania ofert); b) dla pozostałych części tj.: Części B2 (Krosno ul. Bieszczadzka 1), Części B3 (Przemyśl ul. Mickiewicza 10), Części B4 (Tarnobrzeg ul. 1 Maja 4a): - przynajmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, niezależnie od wartości, tj.: dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukujących, przy czym kontrakt musiał być zawarty na przynajmniej 12 miesięcy. Jeżeli kontrakt jest aktualnie wykonywany (niezakończony) to jego zrealizowana część musi dotyczyć okresu przynajmniej 12 miesięcy - załącznik nr 3 do SIWZ - (dokument niewymagany na etapie składania ofert). UWAGA: Do wykazu muszą zostać dołączone dowody potwierdzające, iż wskazane dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje). W przypadku oferty na Część B1, B1a, B1b,B1c, B1d, B1e i inną/inne części (B2, B3, B4) Zamawiający uzna ze spełnienie warunku dla wszystkich części, złożenie przez Wykonawcę dokumentów wymaganych dla części B1, B1a, B1b,B1c, B1d, B1e (III.1.3 pkt a), bez konieczności oddzielnego składania dokumentów dla części B2, B3, B4. W przypadku oferty na część/części B2, B3, B4 (bez Części B1, B1a, B1b, B1c, B1d, B1e) Zamawiający uzna za spełnienie warunku dla tych części, złożenie przez Wykonawcę dokumentów zgodnie z Sekcją III.1.3 pkt b, niezależnie od ilości wskazanych części, na które jest składana oferta.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - zgodnie z zapisem § 7 ust. 7 SIWZ; 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp (nie wymagany na etapie składania ofert). Jeżeli Wykonawca wskaże, gdzie Zamawiający może uzyskać ww. odpis za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700), nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zgodnie z opisem warunku w sekcji III.1.3 - załącznik nr 3 do SIWZ (nie wymagany na etapie składania ofert). Do wykazu muszą zostać dołączone dowody potwierdzające, iż wskazane dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Dowód wniesienia wadium (§ 9 SIWZ). 2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 11 ust. 12 SIWZ, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 11 ust. 10 SIWZ, w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1) Przed upływem terminu składania ofert, wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: Część B1, B1a, B1b,B1c, B1d, B1e (Rzeszów ul. Grunwaldzka 15) - 4 500,00 PLN. Część B2 (Krosno ul. Bieszczadzka 1) - brak wymagań. Część B3 (Przemyśl ul. Mickiewicza 10) - brak wymagań. Część B4 (Tarnobrzeg ul. 1 Maja 4a) - brak wymagań. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 299). 3) Wadium w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na konto Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Rzeszowie Nr 63 1010 1528 0012 1213 9120 0000. 4) Warunkiem uznania wniesienia wadium (załącznik do oferty) będzie: a) wpływ kwoty wadium na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, b) dołączenie do oferty stosownego dokumentu, np. kopii dokonanego przelewu; a wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, musi zawierać w swej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bezwarunkowo i nieodwołalnie. 5) Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest przez Zamawiającego na oprocentowanym rachunku bankowym (kopię dokonanego przelewu należy załączyć do oferty). W przypadku wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz należy złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniężna, do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium jako załącznik do oferty (kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę, włączona do oferty). Natomiast oryginał dokumentu dot. wniesienia wadium powinien wpłynąć przed upływem terminu składania ofert, nie być trwale połączony z ofertą, tak aby można go było zwrócić Wykonawcy bez naruszenia złożonej oferty. 6) Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub który wniósł wadium w sposób nieprawidłowy, podlega odrzuceniu. 7) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11 i ust. 12. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je w całości, wraz z odsetkami, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę (w przypadku zmiany umowy rachunku bankowego wadium zostanie ewentualnie pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew na rachunek wskazany przez Wykonawcę). 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z ewentualnymi odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 75,00
Aspekty środowiskowe10,00
Jakość materiału eksploatacyjnego15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku gdy zostaną spełnione przesłanki opisane w § 10 ust. 10 umowy, powodujące konieczność dostarczenia oryginalnego tuszu, tonera lub materiału eksploatacyjnego - odpowiadającego danemu urządzeniu. 2) Zamiana, o której mowa powyżej będzie możliwa po zawarciu przez Strony aneksu do umowy w tym zakresie, bez zmiany ceny zawartej w Formularzu oferty, w pozycji, której zmiana dotyczy, a łączna kwota brutto umowy po zmianie w danej części nie może przekroczyć kwoty wskazanej w § 2 plus wartość wskazana w § 4 ust. 3 umowy. 3) Strony ustalają następujące warunki zmiany niniejszej umowy: a) w przypadku gdy w okresie pomiędzy podpisaniem umowy, a jej realizacją producent sprzętu objętego niniejszą umową wycofa go z produkcji, a Wykonawca zaproponuje rozwiązanie równoważne; b) w przypadku gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane jest okolicznościami leżącymi poza Wykonawcą, m.in. trudności wynikające z przyczyn technicznych lub organizacyjnych dotyczących sprowadzania z zagranicy sprzętu będącego przedmiotem umowy; c) w przypadku zmiany stawki VAT - wartość umowna netto nie ulegnie zmianie a wartość brutto zostanie ustalona w oparciu o nowe przepisy. 4) Pozostałe zmiany mogą zostać dokonane po spełnieniu przesłanek określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 uPzp. 5) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisów upoważnionych przedstawicieli stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: B1, B1a, B1b, B1c, B1d, B1e - Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w części B1, B1a, B1b, B1c, B1d, B1e SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125100-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena75,00
Aspekty środowiskowe10,00
Jakość materiału eksploatacyjnego15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: B2 - Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Delegatura w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Delegatura w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w części B2 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125100-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena90,00
Aspekty środowiskowe10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: B3 - Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Delegatura w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 10.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Delegatura w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w części B3 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125100-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena90,00
Aspekty środowiskowe10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: B4 - Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Delegatura w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w części B4 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125100-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena90,00
Aspekty środowiskowe10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.