eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb PP Nur, PP Kowala, PP Wolanów, KP III Radom ul Batalionów Chłopskich 6/8 i Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-05-29

Ogłoszenie nr 550093375-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

Radom: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb PP Nur, PP Kowala, PP Wolanów, KP III Radom ul Batalionów Chłopskich 6/8 i Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Krajowy numer identyfikacyjny 67089737900000, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483453103, e-mail monika.hernik@ra.policja.gov.pl, faks 483452002.
Adres strony internetowej (url): http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb PP Nur, PP Kowala, PP Wolanów, KP III Radom ul Batalionów Chłopskich 6/8 i Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.
Numer referencyjny 18/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zadanie 1 , Zadanie 2,3,4,5
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest - Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Posterunek Policji Nur, Posterunek Policji Kowala, Posterunek Policji Wolanów, Komisariat Policji III Radom ul Batalionów Chłopskich 6/8 i Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu - szczegóły zamówienia zawarte są w charakterystyce przedmiotu zamówienia .

II.5) Główny Kod CPV: 65.31.00.00 - Przesył energii elektrycznej


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67ust.1 pkt 1, lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W związku z tym, że z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ww. usługa dystrybucji energii elektrycznej może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę, Zamawiający odstępuje do zastosowania trybu podstawowego udzielania zamówienia publicznego w tym zakresie na rzecz zastosowania trybu z wolnej ręki w oparciu o przepisy art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Podmiotem świadczącym usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej powinien być podmiot, do którego sieci przyłączone są nieruchomości należące do Zamawiającego. O ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej , brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczenie usługi dystrybucji bądź przesyłania energii. Przedsiębiorstwa te działają na obszarze monopolu naturalnego i Zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na danym terenie. Poza tym wysokość stawek za przesył energii jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznie 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. Na poparcie niniejszego uzasadnienia należy przytoczyć opinię Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zawartą we wspólnym komunikacie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej. W komunikacie tym jednoznacznie stwierdzono, że " o ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają obszarze monopolu naturalnego". I dalej: "W takiej sytuacji podmioty objęte obowiązkiem udzielania zamówień publicznych na dostarczania energii elektrycznej mają następujące możliwości: Zamawiający stosując tryby podstawowe udzielania zamówień wybiera przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem energią elektryczną, a następnie udziela zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji lub przesyłania energii". uzasadnienie faktyczne Decyzją z dnia 04 grudnia 2018 roku znak DRE.WOSE.4111.2.11.14.2018.KCh Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Wyznaczył Spółkę PGE Dystrybucja S.A. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze działania Grupy kapitałowej PGE. PGE Dystrybucja Oddział Białystok ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok został tym samym wyznaczony jako OSD dla obszaru gdzie znajduje się Posterunek Policji w Nurze a PGE Dystrybucja Oddział w Skarżysko-Kamienna Aleja Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna na obszarze gdzie znajduje się Komisariat III Radom ul. Batalionów Chłopskich 6/8, Posterunek Policji w Kowali, Posterunek Policji w Wolanowie oraz Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu. Biorąc pod uwagę pozycję spółki będącej właścicielem sieci należy jednoznacznie stwierdzić, iż obiektywnie nie istnieją na rynku zarówno krajowym jak i europejskim inni wykonawcy zdolni zrealizować zamówienie, zaś Zamawiający w celu zapewnienia świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla swoich obiektów zobowiązany jest zawrzeć stosowną umowę z przedsiębiorcą wyznaczonym jako OSD na tym obszarze. Brak jest jakichkolwiek alternatywnych rozwiązań a potencjał techniczny oraz nieskrępowany dostęp do sieci i urządzeń stanowi warunek konieczny do realizacji zamówienia, który jest w stanie spełnić w/w Operator Systemu Dystrybucyjnego.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zadanie nr 1 - Posterunek Policji w Nurze


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

PGE Dystrybucja Oddział Białystok , , ul. Elektryczna 13, , 15-950, Białystok, kraj/woj. podlaskie


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zadanie nr 2 - Posterunek Policji Kowala


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

PGE Dystrybucja Oddział w Skarżysko-Kamienna , , Aleja Piłsudskiego 51, , 26-110, Skarżysko Kamienna , kraj/woj. świętokrzyskie


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Zadanie nr 3 - Posterunek Policji Wolanów,


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

PGE Dystrybucja Oddział w Skarżysko-Kamienna , , Aleja Piłsudskiego 51, , 26-110, Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Zadanie nr 4 - Komisariat Policji III Radom, ul Batalionów Chłopskich 6/8,


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

PGE Dystrybucja Oddział w Skarżysko-Kamienna , , Aleja Piłsudskiego 51, , 26-110, Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Zadanie nr 5 - Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

PGE Dystrybucja Oddział w Skarżysko-Kamienna , , Aleja Piłsudskiego 51, , 26-110, Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.