eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przeprowadzenie wzorcowych procesów opisu kwalifikacji rynkowych - inkubator kwalifikacji - XII postępowanie. ( dotyczy części nr 42 postępowania IBE/39/2019)

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-02-17

Ogłoszenie nr 550028413-N-2020 z dnia 17-02-2020 r.

Warszawa: Przeprowadzenie wzorcowych procesów opisu kwalifikacji rynkowych - inkubator kwalifikacji - XII postępowanie. ( dotyczy części nr 42 postępowania IBE/39/2019) OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniające jakość nadawania kwalifikacji.


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Edukacyjnych, Krajowy numer identyfikacyjny 17823500000000, ul. ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 241 71 00, e-mail zamowienia@ibe.edu.pl, faks 22 241 71 11.
Adres strony internetowej (url): www.ibe.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie wzorcowych procesów opisu kwalifikacji rynkowych - inkubator kwalifikacji - XII postępowanie. ( dotyczy części nr 42 postępowania IBE/39/2019)
Numer referencyjny IBE/03/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części


Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie inkubatora kwalifikacji. W ramach inkubatora zespoły eksperckie, przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, zrealizują łącznie 50 wzorcowych procesów tworzenia opisów kwalifikacji rynkowych. Listę wszystkich opisów zapisano poniżej. Opisy kwalifikacji stanowiących przedmiot zamówienia, zostały zdefiniowane w zaproszeniu do negocjacji. Przez pojęcie inkubatora kwalifikacji rozumie się proces, w którym przy wsparciu metodycznym pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) zespoły eksperckie wskazane i powołane przez Wykonawców będą przygotowywać opisy kwalifikacji określonych w zamówieniu przez Zamawiającego na podstawie dokonanych analiz trendów rynkowych, wskazań Sektorowych Rad ds. Kompetencji oraz ministerstw właściwych. Celem zamówienia będzie pokazanie wzorcowych rozwiązań, które mogą być stosowane w procesie tworzenia opisów kwalifikacji. Nazwy kwalifikacji stanowiących odrębne części zamówienia mają charakter roboczy i mogą ulec zmianie w trakcie procesu opisu, jednak ich meritum musi pozostać bez zmiany. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wniosek o włączenie kwalifikacji o takiej samej nazwie lub zakresie zostanie złożony do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w trakcie realizacji zamówienia. Efektem realizacji zamówienia - przeprowadzenia wzorcowych procesów opisu kwalifikacji - będzie produkt w postaci gotowych do złożenia wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych, przygotowanych zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Ustawa o ZSK) oraz formularzami i zaleceniami dostarczonymi przez Zamawiającego.Opisy w ostatecznym brzmieniu będą publicznie dostępne i możliwe do wykorzystania przez chętnych, tj. każdy podmiot, spełniający wymagania określone w art. 41.2 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 2016 poz. 64 z późn. zm.), będzie mógł, na zasadach określonych przez Zamawiającego, skorzystać z wypracowanych w ramach zamówienia produktów, w tym złożyć je w postaci wniosków o włączenie kwalifikacji, zgodnie z procedurą wskazaną w ww. ustawie na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie z tego tytułu rościł sobie żadnych roszczeń ani w stosunku do Zamawiającego ani osób trzecich.. Wykonawca będzie mógł złożyć opracowane przez siebie w ramach realizacji zamówienia wnioski, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące po ich upublicznieniu. Zamawiający zakłada, że efekty zrealizowanych procesów opisu kwalifikacji będą pełnić rolę dobrych praktyk. Wypracowane rozwiązania stanowić będą wsparcie dla instytucji, które prowadzą proces włączania kwalifikacji do ZSK oraz planują zostać instytucjami certyfikującymi.

II.5) Główny Kod CPV: 79.41.40.00 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 37292.69
Waluta:
pln

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Udzielenie zamówienia było uprzednio przewidziane w trybie przetargu nieograniczonego, które to postępowanie w odniesieniu do części 42 uprzednio prowadzonego postępowania: znak sprawy IBE/39/2019 zostało unieważnione, w z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła na ww. części żadna oferta. W związku z powyższym uzasadnione jest wszczęcie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Tym samym, należy stwierdzić że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, , ul. Wały Jagiellońskie 2A, 80-887, Gdańsk, kraj/woj. pomorskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.