eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzcianka › Pełna Usługa Oświetleniowa na terenie Gminy Trzcianka na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-02-04

Ogłoszenie nr 550020910-N-2020 z dnia 04-02-2020 r.

Trzcianka: Pełna Usługa Oświetleniowa na terenie Gminy Trzcianka na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka, Krajowy numer identyfikacyjny 57079112900000, ul. ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 352 73 35, e-mail inwestycje@trzcianka.pl, faks 67 216 37 50.
Adres strony internetowej (url): www.bip.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełna Usługa Oświetleniowa na terenie Gminy Trzcianka na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o
Numer referencyjny RPI.271.7.2020.JS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi oświetleniowej. Pod pojęciem usługi oświetleniowej rozumie się zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych w szczególności ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie administrowanym przez Zamawiającego.

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1

Dodatkowe kody CPV:

65310000-9,

65300000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 527923.80
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. Spółka ENEA jest właścicielem urządzeń oświetlenia drogowego, które jest przedmiotem niniejszego postępowania.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

ENEA Oświetlenie sp. z o.o., , ul. Ku słońcu 34, 71-080, Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.