eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mogilany › Dostawa w ramach wynajmu długoterminowego samochodu osobowego wraz z ubezpieczeniem oraz okresowymi przeglądamiOgłoszenie z dnia 2019-01-27

Ogłoszenie nr 550016786-N-2019 z dnia 27-01-2019 r.

Mogilany: Dostawa w ramach wynajmu długoterminowego samochodu osobowego wraz z ubezpieczeniem oraz okresowymi przeglądami OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Justyna Starek - Kancelaria Adwokacka adw E. Rybak Kraków


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach, Krajowy numer identyfikacyjny 35157154100000, ul. ul. Św. Bartłomieja Apostoła 21, 32031 Mogilany, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 270 12 70, e-mail spzoz@mogilany.pl, faks 12 270 80 20.
Adres strony internetowej (url): www.spzoz-mogilany.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.spzoz-mogilany.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w ramach wynajmu długoterminowego samochodu osobowego wraz z ubezpieczeniem oraz okresowymi przeglądami
Numer referencyjny NBO.1.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa w ramach wynajmu długoterminowego samochodu osobowego wraz z ubezpieczeniem oraz okresowymi przeglądami. Na przedmiot zamówienia składa się: - oddanie samochodów Zamawiającemu (wskazanym podmiotom reprezentowanym przez Zamawiającego), w ramach wynajmu długoterminowego, do używania na czas określony tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności, - ubezpieczenie na okres od dnia wydania samochodu do dnia przeniesienia własności samochodu na rzecz Zamawiającego (podmiotów reprezentowanych przez Zamawiającego) w zakresie obejmującym ubezpieczenie samochodu w zakresie OC, AC, NNW, Asistance. - realizacja usług przeglądów serwisowych w okresie od dnia przekazania pojazdu do użytkowania do dnia 31.01.2022 r., zgodnie z wymaganiami postawionymi przez producenta pojazdów. -napęd 4x4

II.5) Główny Kod CPV: 34.11.00.00 - Samochody osobowe


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 130081.30
Waluta:
pln

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Negocjacje bez ogłoszenia

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 62 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej "ustawą". Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej na podstawie art. 62 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa w ramach wynajmu długoterminowego samochodu osobowego wraz z ubezpieczeniem oraz okresowymi przeglądami


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

ANNDORA, , al.29 listopada 149, 31-406, Kraków, kraj/woj. małopolskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.