eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łeba › Przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki w Łebie na odcinku od ul. 11-go listopada do mostu na rzece Chełst

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-05-28Ogłoszenie nr 544673-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

Gmina Miejska Łeba: Przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki w Łebie na odcinku od ul. 11-go listopada do mostu na rzece Chełst
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Łeba, krajowy numer identyfikacyjny 77097974300000, ul. Kościuszki  90 , 84-360  Łeba, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8661510, e-mail sekretariat@leba.um.gov.pl, faks 59 8661337.
Adres strony internetowej (URL): http://bipleba.nv.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bipleba.nv.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bipleba.nv.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Łebie ul. Kościuszki 90, Łeba


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki w Łebie na odcinku od ul. 11-go listopada do mostu na rzece Chełst
Numer referencyjny: RI.271.19.2020.MJ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki w Łebie na odcinku od ul. 11-go listopada do mostu na rzece Chełst. 2. Ogólna charakterystyka stanu zagospodarowania terenu inwestycji: 2.1. Przedmiotowy obiekt jest usytuowany w Łebie w centralnej części miasta 2.2. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka nawierzchni oraz wszystkich elementów ulicznych oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i rysunkami wykonawczymi. Przewiduje się wykonanie jezdni z płytek granitowych czerwonych10x20cm gr. 10cm, górna powierzchnia cięta płomieniowana (jak dla wcześniejszego odcinka ul. Kościuszki) około 540m2 ograniczonej krawężnikiem kamiennym 15x30x100cm (około 270mb) wyniesionym na 12cm a wzdłuż miejsc postojowych i zjazdów na posesje krawężnik najazdowy 15x22x100cm (ok. 110mb) wyniesiony na 4cm. Przejścia dla pieszych oznaczone za pomocą czerwonych i żółtych kostek granitowych10x10x10cm łupanych około 50m2. W obszarze skrzyżowania z ul.11 Listopada wykonać wyniesienie obejmujące przejście dla pieszych. Nawierzchnie chodników wykonane z płyt granitowych szarych 50x50x10cm około 430m2 oraz kostki granitowej czerwonej 10x10x10cm około 900m2. Należy wykonać pas pomiędzy ścianami budynków i krawężnikiem z kostek granitowych szarych rzędowych 16x16x16cm około 900m2 W ramach zamówienia wykonana zostanie zieleń oraz kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe w ilości 14 punktów świetlnych oraz wykonanie stałej organizacji ruchu. 2.3. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową opracowaną przez Szpilewicz Architekci Maciej Szpilewicz - Załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje również: 3.1. ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających) 3.2. wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów) 3.3. organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe ze szczególnym uwzględnieniem dojścia pieszego do budynków znajdujących się przy ulicy, 3.4. usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, 3.5. realizację prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych, 3.6. uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych, 3.7. przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego 3.8. przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej 3.9. wykonawca zobowiązany jest do wykonania postanowień/warunków Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków załączonych do projektu budowlanego oraz niniejszej SIWZ - załącznik nr 8 3.10. wykonawca ma obowiązek do dowiązania się wysokościowo do istniejących wjazdów do posesji w taki sposób aby nie pogorszyć istniejącego stanu użytkowania i aby nie spowodować odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego na sąsiadujące posesje. 3.11. do zakresu prac Wykonawcy należy sporządzenie, uzgodnienie i wprowadzenie na odcinkach prac tego wymagających tymczasowej organizacji ruchu 4. Ustalenia dodatkowe do robót budowlanych: 4.1. Przed rozbiórką wszelkich materiałów komisja składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i zarządcy danego terenu, dokona oceny ilości i jakości materiałów, które Wykonawca będzie zobowiązany odzyskać. Odzyskany materiał Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego (odległość do ok. 3 km). Materiał zostanie złożony przez Wykonawcę w sposób umożliwiający jego ponowne wykorzystanie. Materiał nie nadający się do ponownego wykorzystania Wykonawca zutylizuje jeśli zajdzie taka konieczność. Koszt ten należy wliczyć w cenę ryczałtową. 4.2. Prace objęte są zgłoszeniem z dnia 08.12.2016r oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu z dnia 12.01.2017r. i zgłoszeniem z dnia 28.06.2016r oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu z dnia 22.09.2016r (Załącznik nr 8) 4.3. W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawią się nazwy materiałów lub towarów za wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe i że proponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań. 4.4. Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa. 5. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac zaleca się przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 6. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 7. 7.1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie kosztów i terminów wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, którego nie należy wypełniać przy składaniu oferty. 7.2. Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr 5 do umowy. 7.3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie opracowanych dokumentacji oraz prac budowlanych do odbioru zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie podstawą do wystawiania faktur. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego. 9. Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 10. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców wszystkich osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z: - pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji oraz nawierzchni, - robotami nawierzchniowymi związanymi z asfaltowaniem oraz układaniem nawierzchni betonowych i kamiennych - budową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz usuwaniem kolizji na sieciach oraz pracami wykończeniowymi na sieciach i przyłączach oraz studniach - pracami związanymi z ustawieniem oświetlenia oraz innymi pracami w zakresie elektryki, - pracami montażu obiektów małej architektury, znaków drogowych oraz pracami wykończeniowymi - pracami wykończeniowymi, czyli tzw. pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę geodezyjną, dostawcy materiałów budowlanych, inspektorzy nadzoru 10.1. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 10.2. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego: 10.2.1. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy i na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu w formie oświadczenia opatrzonego datą, wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informację o sposobie zatrudnienia tych osób (rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu). 10.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących wskazane czynności (pkt. 10.) lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany. Każdorazowa zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy. 10.2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt. 10, na miejscu realizacji zamówienia w celu weryfikacji czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o którym mowa w pkt. 10. 10.2.4. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, nie krótszym niż 2 dni robocze, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawców kopie umów o pracę osób wykonujących czynności (zgodne z pkt.10.). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. Informację takie jak imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 10.2.5. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o wykonanie czynności w ramach ustawowych kompetencji w celu sprawdzenia/ kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawców) osób na umowę o pracę przy czynnościach o których mowa w pkt.. 10. 10.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt. 10 oraz umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 11. Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 12. Na dzień podpisania umowy Wykonawca przedstawił polisę OC na kwotę 500.000,00zł. Przed upływem terminu jej ważności Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu polisę OC obejmującą pozostały okres realizacji przedmiotu umowy. 13. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys ofertowy obejmujący cały zakres robót i zgodny z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233142-6
45231000-5
45233000-9
45110000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1378857,07
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie do 20% wartości zamówienia podstawowego i takie zamówienie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-09-01   lub zakończenia: 2020-12-10

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie wykazania przez Wykonawcę: dysponowania co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającego co najmniej 2 letnie doświadczenie jako kierownik budowy. Spełnienie warunku ocenianie będzie na podstawie treści dokumentu stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ - wykazu osób o których mowa w Dziale VII ust. 5 pkt. 5.1. oraz treści złożonego oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; dokumenty winny zostać przedstawione Zamawiającemu w przypadku, gdy nie będą one ogólnodostępne dla Zamawiającego. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia: - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących: - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa osobno w/w oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
długość okresu gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach: 1.1.1. Zmiana umowy w zakresie ceny, może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności: 1) zaistnienie sytuacji pozwalającej na obniżenie kosztów realizacji zamówienia (np. zmniejszenie zakresu robót lub czynności, zastosowania alternatywnych rozwiązań technologicznych); 2) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. 1.1.2. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności: 1) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej; 2) wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikających z winy stron Umowy; 3) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, śnieżyce, gradobicie, mrozy) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót ze względu na zachowanie reżimów technologicznych (temperatura, wilgotność); Uznaje się, że powyższe zjawiska atmosferyczne wówczas są traktowane jako nieprzewidziane jeśli wystąpią w porze roku, w której z definicji nie występują; 4) działanie siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót mających bezpośredni wpływ na termin wykonania; 5) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem; 6) wystąpienie warunków gruntowo - wodnych uniemożliwiających wykonanie (prowadzenie)robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 7) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub niewypałów lub niewybuchów lub wykopalisk archeologicznych, itp.; 8) konieczność usunięcia błędów lub wad w dokumentacji projektowej albo konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które maja wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 9) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o które je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy 10) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy; 11) zaistnienie sytuacji pozwalającej na obniżenie kosztów realizacji zamówienia (np. zmniejszenie zakresu robót lub czynności, zastosowania alternatywnych rozwiązań technologicznych); 12) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 13) wystąpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodującej konieczność wstrzymania kluczowych robót z uwagi na brak materiałów lub nieobecność pracowników.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.