eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrowiec Świętokrzyski › "Budowa Otwartych Stref Aktywności w Ostrowcu Świętokrzyskim" w ramach zadania inwestycyjnego "Otwarte Strefy Aktywności (OSA)" realizowanego z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019

Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to sprostowanieOgłoszenie z dnia 2019-08-03

Ogłoszenie nr 540161978-N-2019 z dnia 03-08-2019 r.

Ostrowiec Świętokrzyski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 576282-N-2019
Data: 19/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Krajowy numer identyfikacyjny 29100983400000, ul. ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 672 100, e-mail przetargi@um.ostrowiec.pl, faks 412 672 110.
Adres strony internetowej (url): www.um.ostrowiec.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2019-10-04
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2019-10-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości a) 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) dla części I zamówienia b) 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) dla części II zamówienia c) 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) dla części III zamówienia d) 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) dla części IV zamówienia 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2019 r. do godz. 9:30, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r, poz. 1804 oraz z 2015 r poz. 978 i 1240)
W ogłoszeniu powinno być: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości a) 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) dla części I zamówienia b) 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) dla części II zamówienia c) 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) dla części III zamówienia d) 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) dla części IV zamówienia 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 8 sierpnia 2019 r. do godz. 9:30, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r, poz. 1804 oraz z 2015 r poz. 978 i 1240)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-06, godzina 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-08, godzina 09:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych Część nr: 1
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2019-10-04
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2019-10-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych Część nr: 2
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2019-10-04
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2019-10-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych Część nr: 3
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2019-10-04
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2019-10-15

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.