eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Wymiana bram garażowych z ich podwyższeniem w KNW przy ul. Królewieckiej 169 w Elblągu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-12-10

Ogłoszenie nr 510540002-N-2020 z dnia 2020-12-10 r.
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu:

Wymiana bram garażowych z ich podwyższeniem w KNW przy ul. Królewieckiej 169 w Elblągu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 605435-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540228149-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska

telefon: 261 313 015
faks: 261 313 304
e-mail: 21wog@ron.mil.pl
www: www.21wog.wp.mil.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana bram garażowych z ich podwyższeniem w KNW przy ul. Królewieckiej 169 w Elblągu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 47/SZP/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana bram garażowych z ich podwyższeniem w KNW przy ul. Królewieckiej 169 w Elblągu. Zakres prac do wykonania w ramach realizacji zadania obejmuje: - podstemplowanie konstrukcji drewnianej dachu; - demontaż elementów znajdujących się na elewacji (uchwyt do lampy, rury spustowe); - wykucie z muru ościeżnic stalowych z bramami garażowymi; - rozebranie oblicowania z cegły filarki z cegieł przy luksferach; - rozbiórka doświetla drzwiowego z luksferów; - rozbiórka nadproży; - odbicie starych tynków wewnętrznych i zewnętrznych na filarach drzwiowych; - wykonanie poduszek betonowych pod oparcie nadproża stalowego wraz z wtopionymi markami z blachy 10 mm; - wykonanie konstrukcji nadproża stalowego; - umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek stalowych; - zamurowanie otworu nad nowo wykonanym nadprożem; - zamurowanie bruzd poziomych po wykonaniu nadproża w ścianach z cegieł na pełno; - dostawa i montaż stalowych dwuskrzydłowych bram garażowych wraz z ościeżnicami; - wykonanie tynków na wewnętrznych i zewnętrznych filarach drzwiowych; - gruntowanie i dwukrotne malowanie tynków; - odtworzenie oznaczeń na elewacji; - montaż elementów zdemontowanych z elewacji (uchwyt do lampy, rury spustowe); - wywiezienie gruzu wraz z utylizacją. UWAGA: - wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wymiany nadproża skonsultować się z projektantem konstrukcji w celu wykonania obliczeń statycznych nadproża i wykonania rysunku nadproża.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.45.30.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
od dnia przekazania placu budowy do dnia 14.12.2020 r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 447957.65 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: GONTARZ JACEK FIRMA JAK-BUD
Email wykonawcy: gontarz.jacek@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Wiejska 34
Kod pocztowy: 14-500
Miejscowość: Braniewo
Kraj/woj.: warmińsko-mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 300000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 192131.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 325157.19
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.