eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Sprzedaż i dostawa telefonów komórkowych oraz tabletów z akcesoriami na potrzeby Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach "Radio Kielce" SA.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-12-07

Ogłoszenie nr 510536065-N-2020 z dnia 2020-12-07 r.
Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A.:

Sprzedaż i dostawa telefonów komórkowych oraz tabletów z akcesoriami na potrzeby Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach "Radio Kielce" SA.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 607817-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A., krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Radiowa 4, 25-317 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska

telefon: 041/368-12-00
e-mail: radioww@radio.kielce.com.pl
www: www.radio.kielce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Radio Publiczne, Spółka Akcyjna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż i dostawa telefonów komórkowych oraz tabletów z akcesoriami na potrzeby Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach "Radio Kielce" SA.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RK 08/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę telefonów komórkowych i tabletów z akcesoriami na potrzeby Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach "Radio Kielce" SA. Na przedmiot zamówienia składają się:
A. Aparat telefoniczny (wariant 1) – 23 szt.
B. Aparat telefoniczny (wariant 2) – 9 szt.
C. Aparat telefoniczny (wariant 3) – 3 szt.
D. Tablet (wariant 1) – 2 szt.
E. Tablet (wariant 2) – 1 szt.
F. Akcesoria
a. zasilacz– 37 szt.
b. słuchawki douszne z pilotem i mikrofonem – 12 szt.
c. adapter słuchawkowy do jack 3.5mm– 13 szt.
d. klawiatura zgodna do tabletu (wariant 1) – 2 szt.

Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 32.25.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 111702.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Jupiter – Integration Sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żegańska 2A
Kod pocztowy: 04-713
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 137393.46

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 137393.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 188295.78
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.