eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Konin w 2020 roku

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-12-07

Ogłoszenie nr 510535783-N-2020 z dnia 2020-12-07 r.
Nadleśnictwo Konin:

Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Konin w 2020 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 601893-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Konin, krajowy numer identyfikacyjny 310512119, ul. Gajowa 2, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska

telefon: 632 424 739
faks: 632 454 818
e-mail: konin@poznan.lasy.gov.pl
www: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_konin; http://www.konin.poznan.lasy.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nadleśnictwo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Konin w 2020 roku

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.64.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację dróg leśnych o nawierzchni gruntowej ulepszonej w Nadleśnictwie Konin w 2020 roku - w leśnictwach: Bieniszew, Kazimierz i Skulsk.
Konserwacja dróg leśnych o nawierzchni gruntowej ulepszonej polega na:
a) na terenie leśnictwa Skulsk - dostarczeniu samochodami samowyładowczymi sortowanego kruszywa łamanego z gruzu betonowego lub kruszywa łamanego mineralnego w ilości szacunkowej 2472,00 ton o frakcji 0,3 - 63 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich. Wymagania materiałowe: kruszywo do wykonania naprawy dróg winno być uzyskane z rozkruszenia gruzu z twardego betonu bez zanieczyszczeń typu: metal, gazobeton, cegła, tworzywa sztuczne, szkło itp. lub pokruszenia skał twardych (m.in. melafiru, granitu, bazaltu lub amfibolitu);
b) na terenie leśnictwa Bieniszew i Kazimierz - dostarczeniu samochodami samowyładowczymi pospółki w ilości szacunkowej 1923,00 ton o frakcji 0,3 - 32 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich. Dostarczone kruszywo powinno mieć optymalne uziarnienie;
c) na terenie leśnictwa Skulsk, Bieniszew i Kazimierz - wbudowaniu i zagęszczeniu odpowiednio kruszywa i pospółki, które winny być rozłożone przy użyciu równiarki w taki sposób, aby po zagęszczeniu tworzyło wyprofilowaną powierzchnię z zachowaniem wymaganych spadków (jedno lub dwustronnych). Do zagęszczenia kruszywa wymagane jest użycie sprzętu typu walec lub zagęszczarka wibracyjna.
Ilość kruszywa przewidywana do wbudowania wynosi odpowiednio: sortowane kruszywo łamane - 2472 t (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dwie tony), pospółka – 1923 t (tysiąc dziewięćset dwadzieścia trzy tony).
Długość dróg przewidywana do konserwacji wynosi: 5850,00 m.
Powierzchnia ogółem dróg przewidywana do konserwacji wynosi: 20982,00 m2.
Podana wyżej ilość kruszywa, długość dróg i powierzchnia przeznaczona do naprawy jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji robót. Zamawiający dopuszcza także zmianę lokalizacji prac.
Szczegółowy zakres robót budowlanych przedstawia dokumentacja techniczna, w skład której wchodzi dokumentacja projektowa (zał. nr 5 do SIWZ), specyfikacja techniczna (zał. nr 5a do SIWZ) oraz przedmiar robót (zał. nr 5b do SIWZ)

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.23.31.41

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 209999.31 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: MK STELLA Konrad Marek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Południowa 37
Kod pocztowy: 62-600
Miejscowość: Koło
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 235488.42

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 235488.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 256876.15
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.