eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brodnica › Wykonanie dodatkowych zadań z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2021r.Ogłoszenie z dnia 2021-12-06

Ogłoszenie nr 510437683-N-2021 z dnia 2021-12-06 r.
Nadleśnictwo Brodnica:

Wykonanie dodatkowych zadań z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2021r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, krajowy numer identyfikacyjny 87052999428001, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska

telefon: 056 4943900, 660 735 193
faks: 564 943 923
e-mail: brodnica@torun.lasy.gov.pl
www: www.brodnica.torun.lasy.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Państwowa Jednostka Organizacyjna nie Posiadająca Osobowości Prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dodatkowych zadań z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2021r.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.2715.13.2021

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonawstwo dodatkowych zadań na prace nieujęte w pierwotnym planie gospodarczym wg projektu leśniczego oraz prac polegających na powtórzeniu czynności planowanych w zamówieniu podstawowym.
Wykonanie zamówienia podstawowego jest ściśle uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego – stanowi ono całość obowiązującego w Nadleśnictwie Brodnica rocznego planu finansowo-gospodarczego.

Część nr 4. Leśnictwo Tęgowiec
W związku z koniecznością zmiany pozycji cięć nastąpiła potrzeba dodatkowego pozyskania.

Część nr 6. Leśnictwo Grabiny
W związku z koniecznością zmiany pozycji cięć nastąpiła potrzeba dodatkowego pozyskania.


Część nr 7. Leśnictwo Małki
Stan rozwoju uprawy po sezonie wegetacyjnym wskazuje na możliwość wykonania rozgrodzenia. Dalsze remonty są niezasadne.
Nastąpiła konieczność przygotowania gleby pod odnowienie luki w 2022 roku.


Część nr 9. Leśnictwo Szabda
W wyniku grupowych wypadów sadzonek nastąpiła konieczność wyorania bruzd pługiem leśnym w poprawkach. Czynność nie była przewidziana w roku bieżącym.

Część nr 10. Leśnictwo Zarośle
Nastąpiła koniecznośc pozyskania choinek, na etapie sporządzania rocznego planu uprawa nie rokowała pozyskania.

Część nr 14. Długi Most
W związku z koniecznością zmiany pozycji cięć nastąpiła potrzeba dodatkowego pozyskania mechanicznego.
W związku z koniecznością zmiany pozycji cięć nastąpiła potrzeba dodatkowego pozyskania.

Część nr 15. Leśnictwo Górzno
W związku z koniecznością zmiany pozycji cięć nastąpiła potrzeba dodatkowego pozyskania.

Część nr 16. Nowy Świat
Nastąpiła koniecznośc pozyskania choinek, na etapie sporządzania rocznego planu uprawa nie rokowała pozyskania.
Ww. prac nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektów gospodarczych w sierpniu ubiegłego roku. Wykonawstwo spełnia przesłanki art. 67 ust. 1 pkt. 6. Proponowanym trybem udzielenia zamówienia, jest zamówienie z wolnej ręki o wartości nieprzekraczających progów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do DUUE a zadanie nie przekracza 50% całości zadania podstawowego.
Od wykonawców wpłynęły oferty wg zestawienia.
W wyniku negocjacji wykonawcy zaakceptowali zakres robót, a proponowaną cenę określili na załączonych drukach.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 03.40.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawstwo przewidziane było w SIWZ na usługi leśne w 2021r. Postępowanie ogłoszone było w roku 2020 i prowadzone zgodnie z ustawą Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), oraz spełnia przesłanki art. 67 ust. 1 pkt. 6. Proponowanym trybem udzielenia zamówienia, jest zamówienie z wolnej ręki o wartości nieprzekraczających progów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do DUUE a zadanie nie przekracza 50% całości zadania podstawowego. Od wykonawców wpłynęły oferty wg zestawienia. W wyniku negocjacji wykonawcy zaakceptowali zakres robót a proponowaną cenę określili na załączonych drukach

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Leśnictwo Tęgowiec

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 81280 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 87793.20

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 87793.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 87793.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: Leśnictwo Grabiny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 35024 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 37825.92

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 37825.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 37825.92
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 7
NAZWA: Leśnictwo Małki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1383.20 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Tak

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1870.03

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1870.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1870.03
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 9
NAZWA: Leśnictwo Szabda

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 52.80 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 95.04

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 95.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 95.04
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 10
NAZWA: Leśnictwo Zarośle

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1630 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1892.40

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1892.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1892.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 14
NAZWA: Długi Most

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 9900 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 10692

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 10692
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 10692
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 14
NAZWA: Długi Most- pozyskanie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 19500 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 21060

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 21060
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 21060
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 15
NAZWA: Leśnictwo Górzno

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 20818 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 21546

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 21546
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 21546
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 16
NAZWA: Leśnictwo Nowy Świat

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1475 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1758

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1758
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1758
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Zamówienia dodatkowe dotyczą zamówienia podstawowego (zn. spr. SA.2710.1.2020) Konieczność udzielenia zamówienia wynika z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych i ekonomicznych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia. Zamówienie dodatkowe polega na wykonaniu podobnych usług nie przekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.