eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami remontowymi na drodze krajowej nr 11 w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego dla zadania "Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Budzyń - Tarnowo" Zadanie nr 2: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego dla zadania "Remont al. Niepodległości w Pile etap II"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-08-16

Ogłoszenie nr 510434926-N-2021 z dnia 2021-08-16 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu:

Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami remontowymi na drodze krajowej nr 11 w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego dla zadania "Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Budzyń - Tarnowo" Zadanie nr 2: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego dla zadania "Remont al. Niepodległości w Pile etap II"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 595325-N_2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: Tak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 17511575000000, ul. Siemiradzkiego, 60-763 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska

telefon: 618 668 821
faks: 061 8646314, 8660922
e-mail: biuro@poznan.gddkia.gov.pl
www: www.gddkia.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami remontowymi na drodze krajowej nr 11 w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego dla zadania "Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Budzyń - Tarnowo" Zadanie nr 2: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego dla zadania "Remont al. Niepodległości w Pile etap II"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): O.PO.D-3.2413.115.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami remontowymi na drodze krajowej nr 11 w podziale na dwa zadania:

Zadanie nr 1:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego dla zadania „Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Budzyń – Tarnowo”

Zadanie nr 2:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego dla zadania „Remont al. Niepodległości w Pile etap II”

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 71.24.70.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego dla zadania „Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Budzyń – Tarnowo”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 11788.62 PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: VIA-LUK Łukasz Wiśniewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 49A
Kod pocztowy: 64-610
Miejscowość: Rogoźno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 20787

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 20787
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 59040
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego dla zadania „Remont al. Niepodległości w Pile etap II”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 16900 PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Camino Mariusz Kluczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grzybowa 3/4
Kod pocztowy: 02-030
Miejscowość: Luboń
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 20787

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 20787
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 59040
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.