eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Małpi gaj na terenie Starego ZOO

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-29

Ogłoszenie nr 510429952-N-2021 z dnia 2021-04-29 r.
Ogród Zoologiczny w Poznaniu:

Małpi gaj na terenie Starego ZOO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 776465-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540408244-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ogród Zoologiczny w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 63210005700000, Karpala Wojtka 3, 61-063 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska

telefon: 618 768 209
faks: 618 773 533
e-mail: zoo-pozn@man.poznan.pl
www: www.zoo.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Ogród Zoologiczny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Małpi gaj na terenie Starego ZOO

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ST/271/32/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem inwestycji jest remont woliery ptaków drapieżnych. Obiekty znajdują się na terenie istniejącego ogrodu zoologicznego ( teren Starego Zoo ), na działce nr ewid. 86/6, jedn. ewid. 306401_1, obr. Jeżyce 0021 w Poznaniu. Obszar objęty inwestycją obejmuje wolierę ptaków drapieżnych granicę obszaru wyznacza linia zewnętrznego obrysu ścian woliery. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane. Przebudowywany obiekt objęty jest ochroną konserwatorską. Wraz z całością założenia Starego ZOO został wpisany na listę zabytków pod numerem A201 w roku 1978. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 1. Okres Gwarancji Podstawowej – 36 miesięcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 350659.53 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: BAGBUD PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GRZEGORZ HEMMERLING
Email wykonawcy: grzegorz.hemmerling@wp.pl
Adres pocztowy: Palędzie ul. Nowa 7, 62-070 Dopiewo
Kod pocztowy: 62-070
Miejscowość: Palędzie
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 431355.50

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 431355.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 431599.62
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.