eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgorzewo › Dostawa mebli i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-14

Ogłoszenie nr 510428275-N-2021 z dnia 2021-04-14 r.
Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:

Dostawa mebli i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 776889-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540412828-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Tak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 79024095600000, ul. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska

telefon: 0874272766 w. 130
faks: 874 272 785
e-mail: zp_spspzozweg@wp.pl
www: https://www.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mebli i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DOA/250/16-3/NB/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań w projekcie
prowadzonym przez Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie. 2. Przedmiot zamówienia został
podzielony na 2 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca
może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia (tzn. złożyć ofertę na jedną lub dwie części
zamówienia).Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w tabeli w Formularzu ofertowym załącznik nr
1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 39.15.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Meble

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/04/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 32485.02 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Agnieszka Wójcik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą VIGO Agnieszka Wójcik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jałowcowa 6
Kod pocztowy: 95-035
Miejscowość: Katarzynów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 39400.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 39400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 57167.89
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Wyposażenie

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 4.

UZASADNIENIE:
W prowadzonym postępowaniu, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.