eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa płynów dezynfekującychOgłoszenie z dnia 2021-04-13

Ogłoszenie nr 510428035-N-2021 z dnia 2021-04-13 r.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie:

Dostawa płynów dezynfekujących

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32058816100000, Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska

telefon: 91 449 4916
e-mail: dzp@zut.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa płynów dezynfekujących

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa płynów dezynfekujących dla Wydziału Informatyki w ilości: Płyn dezynfekujący do rąk 5 litrowy 5 sztuk, płyn dezynfekujący do rąk WHO-I 1litrowy 24 sztuki, płyn do dezynfekcji powierzchni BiosolCOV-2, 5 litrowy 5 sztuk.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 33.63.16.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: brak danych

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Okolicznością faktyczną uzasadniającą udzielenie niniejszego zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest utrzymanie reżimu sanitarnego w obiektach Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie. Podana w sekcji IV.5) czy "Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą" odpowiedź NIE należy rozumieć jako odpowiedź NIE USTALONO, bowiem niniejszy formularz nie przewiduje możliwości ominięcia tego rekordu bez zaznaczenia odpowiedzi (komunikat "Pole jest wymagane"). Analogiczna sytuacja jest w sekcji IV.6) - wpisaną wartość umowy powielono w rekordach "Oferta z najniższą ceną/kosztem" oraz "Oferta z najwyższą ceną/kosztem" po pojawiającym się komunikacie "Pole jest wymagane". Informacje te nie są wymagane przy publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zgodnie z tzw. ustawą COVIDową. Umowa zawarta drogą elektroniczną.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/04/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1548 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Chemland Zbigniew Bartczak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Usługowa 3
Kod pocztowy: 73-110
Miejscowość: Stargard
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1671.84

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1671.84
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1671.84
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.