eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oława › Budowa rurociągu przerzutowego ścieków kanalizacji sanitarnej z Marcinkowic do oczyszczalni ścieków Stanowicach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-11

Ogłoszenie nr 510427809-N-2021 z dnia 2021-04-11 r.
Gmina Oława:

Budowa rurociągu przerzutowego ścieków kanalizacji sanitarnej z Marcinkowic do oczyszczalni ścieków Stanowicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 771856-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540406236-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Oława, krajowy numer identyfikacyjny 93193486800000, pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie, państwo Polska

telefon: 713 133 044
faks: 717 234 634
e-mail: przetarg@gminaolawa.pl
www: www.gminaolawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa rurociągu przerzutowego ścieków kanalizacji sanitarnej z Marcinkowic do oczyszczalni ścieków Stanowicach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG.271.28.2020.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie rurociągu przerzutowego ścieków kanalizacji sanitarnej z Marcinkowic do oczyszczalni ścieków Stanowicach w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa rurociągu przerzutowego z Marcinkowic do oczyszczalni ścieków w Stanowicach”.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Kanalizacja tłoczna
2) Studnie na kanalizacji tłocznej
3) Kanalizacja grawitacyjna
4) Budowa kanalizacji deszczowej (przebudowa po nowej trasie):

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.23.13.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1572173.89 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 8

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: SENTBUD Obsługa Inwestycji Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gwarecka 1
Kod pocztowy: 54-143
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1933773.88

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1933773.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 3473305.74
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.