eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-07

Ogłoszenie nr 510427363-N-2021 z dnia 2021-04-07 r.
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk:

Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 774194-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540401689-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYInformacje dodatkowe:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą ,,Fundamenty” w latach 2019 – 2024 nr projektu 31H 18 0425 86 kwota finansowania 1 211 383 zł

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, krajowy numer identyfikacyjny 32577100000000, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska

telefon: 22 826 99 45
faks: 22 826 99 45
e-mail: kadry@ibl.waw.pl
www: https://ibl.waw.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AG.26.23.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej, składającego się z backendu – bazy danych i systemu zarządzania treścią (Con- tent Management System, dalej jako “CMS”) oraz frontendu – do prezentacji treści wi- dzianych przez użytkownika w otwartym dostępie.Unikalne oprogramowanie musi umożliwiać stworzenie i umieszczenie na serwerze Instytutu Badań Literackich PAN platformy internetowej Słownik tłumaczy z następującymi funkcjami: 1) publikacja biobibliograficznych haseł słownikowych, składających się z: fragmentu biogra- ficznego (dane tekstowe) oraz szczegółowej bibliografii (dane bibliograficzne w kilku równo- ległych i odpowiadających sobie bezpośrednio wersjach językowych), 2) możliwość oznaczania jednostek indeksowych (entities) znajdujących się zarówno w biograficznej, jak i w bibliograficznej części hasła w CMS z wykorzystaniem standardu znaczników XML – TEI (Text Encoding Iniciative), dedykowane cyfrowym projektom humanistycznym) oraz pól bazodanowych-– Zamawiający dopuszcza także możliwość wykorzystania innych, co najmniej tak dobrych jak wskazanych wyżej rozwiązań technologicznych, 3) stworzenie przeszukiwanej na wiele sposobów struktury bazodanowej wraz z intuicyjną wyszukiwarką umieszczoną na stronie głównej 4) połączenie haseł z tzw. treściami kontekstowymi (komentarzy, artykułów, tekstów naukowych, materiałów wizualnych) i zbudowanie między nimi semantycznych powiązań.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 48.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/04/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 250000 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Krzysztof Goliński prowadzący działalność gosp. pod nazwą Krzysztof Goliński - goliński.org
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Popiełuszki 1/6
Kod pocztowy: 01-786
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 307500

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 307500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 307500
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.