eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze - zmierzające do utworzenia terenów rekreacyjnych oraz geoparku w dzielnicy Grzybowice - zlokalizowanych przy ulicach: Na Lesie, Przy Ujęciu w formule zaprojektuj i wybuduj

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-03-31

Ogłoszenie nr 510426542-N-2021 z dnia 2021-03-31 r.
Miasto Zabrze:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze - zmierzające do utworzenia terenów rekreacyjnych oraz geoparku w dzielnicy Grzybowice - zlokalizowanych przy ulicach: Na Lesie, Przy Ujęciu w formule zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 767378-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Zabrze, krajowy numer identyfikacyjny 27625552000000, Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska

telefon: 323733537
faks: 323733516
e-mail: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
www: www.bip.miastozabrze.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze - zmierzające do utworzenia terenów rekreacyjnych oraz geoparku w dzielnicy Grzybowice - zlokalizowanych przy ulicach: Na Lesie, Przy Ujęciu w formule zaprojektuj i wybuduj

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.102.2020.MZ

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze” - zmierzające do utworzenia terenów rekreacyjnych oraz geoparku w dzielnicy Grzybowice – zlokalizowanych przy ulicach: Na Lesie, Przy Ujęciu w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie jest współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze” - zmierzające do utworzenia terenów rekreacyjnych oraz geoparku w dzielnicy Grzybowice – zlokalizowanych przy ulicach: Na Lesie, Przy Ujęciu w formule zaprojektuj i wybuduj – przez Wykonawcę umowy w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotem opracowania jest program działań których głównym celem jest rekultywacja zdegradowanych i zdewastowanych terenów położonych w Zabrzu w dzielnicy Grzybowice z przeznaczeniem tych terenów na cele środowiskowe. Dzięki podjętym działaniom usunięte zostaną obecne zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska. Ponadto w ramach projektowanych działań planowane jest przywrócenie biologicznej aktywności zanieczyszczonym akwenom w obrębie przedmiotowego terenu.

Zamówienie pn. ”Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych na obszarze Miasta Zabrze – teren w dzielnicy Grzybowice przy ul. Na Lesie i ul. Przy Ujęciu” obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (Projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar oraz kosztorys) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wykonanie robót budowlanych w pełnym zakresie, a także uzyskanie prawomocnych wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami prawa niezbędnych decyzji, opinii, pozwoleń, zgłoszeń zezwalających na realizację inwestycji a następnie zezwalających i dopuszczających do użytkowania zrealizowanej inwestycji, w tym min. decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, decyzji RDOŚ zatwierdzającej projekt remediacji oraz decyzji o pozwoleniu na budowę a następnie na użytkowanie inwestycji.

Zakres zamówienia (po stronie Wykonawcy umowy „zaprojektuj i wybuduj”) obejmuje min:
• szczegółową ocenę budowy geologicznej terenu dawnego wyrobiska pod kątem możliwości
wyeksponowania wskazanych elementów/obszarów dla potrzeb utworzenia geoparku na terenie
dawnego wyrobiska;
• szczegółową ocenę przyrodniczą terenu pod kątem możliwości wyeksponowania okazów istniejącej fauny i flory dla potrzeb utworzenia geoparku na terenie dawnego wyrobiska;
• wykonanie gospodarki zielenią polegającej na wycince wskazanej części drzewostanu oraz roślinności niskiej kolidującej z inwestycją;
• wycinkę roślinności inwazyjnej, chorej, zniszczonej celem zmniejszenia jej zagęszczenia, „prześwietlenia” lasu oraz utworzeniu estetycznych wnętrz parkowych;
• zaprojektowanie i wykonanie nowych zbiorowisk roślinnych w tym biotopu bagiennego na dnie wyrobiska oraz łąki kwietnej, wykonanie zaprojektowanych nasadzeń oraz nasadzeń zastępczych;
• zaprojektowanie i wybudowanie w dnie wyrobiska studni chłonnych z przelewami na ustalonym poziomie stanowiących regulację wysokości lustra wód napływających do wyrobiska lub wykonanie innego rozwiązania zabezpieczającego przed niekontrolowanym podniesieniem lustra wody;
• opracowanie idei przewodniej i wykonaniu dwóch ścieżek edukacyjnych, zaprojektowanie strony graficznej Geoparku – logo, motywu przewodniego, strony wizualnej tablic edukacyjnych. Elementem ścieżek edukacyjnych oprócz tablic edukacyjnych ma być również wykonanie budek dla nietoperzy, domków dla owadów i ptaków (w łącznej ilości minimum 20 sztuk), ew. innych rozwiązań proprzyrodniczych, wynikających z wykonanej szczegółowej oceny przyrodniczej terenu;
• nasadzenie odcinków żywopłotu wokół krawędzi wyrobiska jako „żywej” balustrady zabezpieczającej,
• rekultywacja i przygotowanie terenu dawnego wyrobiska w północnej części terenu do pełnienia
funkcji geoparku poprzez: usunięcie zbędnych nasypów, umocnienie skarp wyrobiska celem zabezpieczenia przed osuwaniem;
• wykonanie robót ziemnych związanych z udostępnieniem wyrobiska oraz budową ścieżek prowadzących do wnętrza wyrobiska (przemieszczenie mas ziemnych, wykonanie
nowych nasypów);
• uporządkowanie trenu przed rozpoczęciem prac rekultywacyjnych poprzez usunięcie dzikich składowisk odpadów
• wykonanie demontaży i rozbiórek istniejących obiektów budowlanych: starych pomostów wędkarskich i istniejących elementów małej architektury;
• montaż balustrad zabezpieczających krawędź wyrobiska na odcinkach niezabezpieczonych
żywopłotem;
• budowę geoparku:
 wykonanie ścieżki oraz schodów prowadzących do wnętrza wyrobiska - geoparku (z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami) wraz z pomostem stanowiącym miejsce wejścia na ścieżki edukacyjne geoparku;
 obarierowanie korony wyrobiska zapobiegające niekontrolowanemu upadkowi do wnętrza;
 budowę ścieżek pieszo-rowerowych: biegnącej obwodowo wokół korony dawnego wyrobiska z możliwością oglądania geoparku z góry wraz z przystankami widokowymi wyposażonymi w ławki i kosze na śmieci i oświetleniem oraz biegnących w południowej części terenu wokół istniejących zbiorników wodnych wraz z ławkami i koszami na śmieci;
• budowę górki saneczkowej;
• remediację lub bioremediację (oczyszczenie) istniejących zbiorników wodnych w południowej części terenu wraz z wytworzeniem w nich naturalnej równowagi biologicznej, z zachowaniem ich
naturalnych linii brzegowych;
• remediację terenu po dawnym wysypisku odpadów poprzez usunięcie istniejącego gruntu do
głębokości max. 1m na wskazanym obszarze oraz nawiezienie nowego gruntu z odtworzeniem profilu glebowego adekwatnego do istniejącego lub projektowanego siedliska;
• wykonanie remediacji musi zostać poprzedzone uzyskaniem wymaganych obowiązującymi przepisami prawa zgód, opinii, zezwoleń i decyzji;
• utworzenie drewnianych pomostów rekreacyjnych w naturalnych obniżeniach skarp otaczających
zbiorniki wraz ze ścieżkami i schodkami drewnianymi łączącymi pomosty z projektowanymi
ścieżkami;
• utworzenie plaży trawiastej w południowej części terenu;
• montaż małej architektury:
 wiat rekreacyjnych z ławkami, stołami oraz położone obok grille wolno stojące;
 leżaków jedno i dwuosobowe (plaża);
 koszy na śmieci (przy ścieżkach oraz w innych wskazanych miejscach) uwzględniających aktualne przepisy prawne dotyczące gospodarki odpadami;
 ławek (przy ścieżkach oraz w innych wskazanych miejscach);
 stojaków rowerowych.
• montaż oświetlenia terenu.

Elementy małej architektury powinny być zaprojektowane z elementów wpisujących się w przyrodniczy i naturalny charakter terenu (np. drewno, cegła, naturalne materiały wykończeniowe).

Dla każdego elementu zagospodarowania terenu / małej architektury oraz tablic edukacyjnych i elementów ścieżek edukacyjnych Zamawiający wymaga przed ostatecznym zatwierdzeniem do realizacji / zaprojektowania przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji przynajmniej dwóch wariantów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ oraz stanowiący załącznik do SIWZ Program funkcjonalno – użytkowy wykonany w czerwcu 2018 przez Biuro Projektowe ABM - PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCI ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S.C., ul. Czarnieckiego 22a, 44-100 Gliwice, z którym można się zapoznać na stronie internetowej Miasta Zabrze pod adresem: https://zabrze.magistrat.pl/engine//bip/8/95?grp=224990#rl_224990

Zespół Inspektorów Nadzoru jest zobowiązany pełnić nadzór inwestorski przy pracach projektowych prowadzonych przez Wykonawcę umowy „zaprojektuj i wybuduj” zmierzających do uzyskania stosownych zezwoleń na realizację inwestycji (budowlanych, środowiskowych) a następnie przy realizacji inwestycji na podstawie wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej aż do uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami pozwoleń i decyzji zezwalających na użytkowanie inwestycji zgodnie z przeznaczeniem (w aspekcie budowlanym oraz środowiskowym).

Szczegółowy zakres obowiązków Zespołu Inspektorów Nadzoru opisany jest w załączonym wzorze umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 71.24.70.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 210000.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Inwestycja, Budownictwo, Handel Inwest-Complex Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Góry Chełmskiej 15
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 277980.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 168000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 277980.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.