eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechanów › usługa wykonania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, realizowanych w związku z przebudową pomieszczeń w Budynku Zakaźnym, zlokalizowanym na terenie nieruchomości zamawiającego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.Ogłoszenie z dnia 2021-03-28

Ogłoszenie nr 510424901-N-2021 z dnia 2021-03-28 r.
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie:

usługa wykonania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, realizowanych w związku z przebudową pomieszczeń w Budynku Zakaźnym, zlokalizowanym na terenie nieruchomości zamawiającego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYInformacje dodatkowe:
Zamówienie udzielone w oparciu o art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842, ze zmian.), zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

I. 1) NAZWA I ADRES:
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, krajowy numer identyfikacyjny 31162200000000, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska

telefon: 023 6730543, 6723127
faks: 023 6730274, 6722764
e-mail: zamowieniapubliczne@op.pl
www: www.szpitalciechanow.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
usługa wykonania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, realizowanych w związku z przebudową pomieszczeń w Budynku Zakaźnym, zlokalizowanym na terenie nieruchomości zamawiającego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/2505/21/21

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

usługa wykonania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, realizowanych w związku z przebudową pomieszczeń w Budynku Zakaźnym, zlokalizowanym na terenie nieruchomości zamawiającego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 71.32.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: brak danych

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienie udzielone w oparciu o art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842, ze zmian.), zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 406504.07 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warszawska 70
Kod pocztowy: 06-400
Miejscowość: Ciechanów
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 387450

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 387450
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 516600
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Umowa zawarta pisemnie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.