eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Dostawa odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych w 2021 r. do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz do Oddziałów w Skawinie i Poznaniu.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-02-24

Ogłoszenie nr 510418857-N-2021 z dnia 2021-02-24 r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych:

Dostawa odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych w 2021 r. do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz do Oddziałów w Skawinie i Poznaniu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 775329-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540400470-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych, krajowy numer identyfikacyjny 000027542, Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska

telefon: 32 2380316, 3280200
faks: 322 316 933
e-mail: aleksandra.richter@imn.gliwice.pl, barbarap@imn.gliwice.pl
www: www.imn.gliwice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Instytut Badawczy Sieci

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych w 2021 r. do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz do Oddziałów w Skawinie i Poznaniu.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TI/72/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych w 2021 r. do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach i Oddziału w Skawinie i w Poznaniu (pakiet 1-4).
Wykaz odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych planowanych do zakupu określony jest w Załączniku 1 w formie czterech arkuszy kalkulacyjnych przedstawiających:
- 1 część -pakiet I ogólny
- 2 część-pakiet II analityczny
- 3 część- pakiet III do chromatografii
- 4 część- pakiet IV materiały filtracyjne i papierki wskaźnikowe.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 24.30.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: 1 część -pakiet I ogólny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/02/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 133876.50 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Idalia Ludwikowscy Sp.j
Email wykonawcy: idalia@idalia.com.pl
Adres pocztowy: ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom
Kod pocztowy: 26-615
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 118780.49

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 118780.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 147994.76
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: 2 część-pakiet II analityczny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/02/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 85365.16 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: VWR International Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Limbowa 6, 80-175 Gdańsk
Kod pocztowy: 80-175
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 116030.94

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 116030.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 116030.94
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: 3 część- pakiet III do chromatografii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/02/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 10407.65 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: VWR International Sp. zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Limbowa5, 80-175 Gdańsk
Kod pocztowy: 80-175
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 14160.65

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 14160.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 14160.65
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: 4 część- pakiet IV materiały filtracyjne i papierki wskaźnikowe.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/02/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 41220.21 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Alfachem Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Unii Lubelskiej3, 61-249 Poznań
Kod pocztowy: 61-249
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 62749.78

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 62749.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 142049.49
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.