eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szydłowo › Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Na Wzgórzu w Dobrzycy w ramach zadania pn. "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI w Gminie Szydłowo".

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-12-08

Ogłoszenie nr 510267614-N-2019 z dnia 08-12-2019 r.

Gmina Szydłowo: Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Na Wzgórzu w Dobrzycy w ramach zadania pn. "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI w Gminie Szydłowo".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 612249-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Szydłowo, Krajowy numer identyfikacyjny 57079124700000, ul. Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 211 55 21, e-mail inwestycje@szydlowo.pl, faks 67 211 55 21.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Na Wzgórzu w Dobrzycy w ramach zadania pn. "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI w Gminie Szydłowo".

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

271.44A.2019.FU

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Na Wzgórzu w Dobrzycy w ramach zadania pn. "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI w Gminie Szydłowo". 2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca powinien w szczególności: 1) opracować projekt budowlany i, stosownie do potrzeb, inne projekty; 2) uzyskać w imieniu i na rzecz zamawiającego prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz, stosownie do potrzeb, inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami; 3) objąć kierownictwo budowy przez kierownika budowy; 4) opracować, stosownie do potrzeb, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 5) zapewnić, stosownie do potrzeb, nadzór autorski; 6) wykonać roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym i z zasadami wiedzy technicznej; 7) wykonać dokumentację powykonawczą; 8) uzyskać, stosownie do potrzeb, w imieniu i na rzecz zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomić o zakończeniu budowy. 3. Wykonany obiekt będzie posiadał następujące parametry: 1) długość dróg przewidziana do oświetlenia ok. 1500 m; 2) oświetlenie należy wykonać na słupach metalowych (stalowych lub aluminiowych) osadzonych w betonowych fundamentach; 3) oświetlenie winno zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła o opraw oświetleniowych, a jednocześnie energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji; 4) linie kablowe podziemne; 5) kable oświetleniowe YAKY 25mm2 lub YAKY 35mm2; 6) oprawy oświetleniowe drogowe z redukcją mocy, źródła światła LED o min. parametrach przyjętych do wstępnego doboru oświetlenia: LEC 4000K; strumień świetlny 6950 lm; współczynnik konserwacji 0,8; moc jednostkowa 51W; wysokość montażu h=9m; 7) przepusty pod drogami i na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w postaci rur ochronnych PCV. 4. Jeżeli jakość materiałów budowlanych, urządzeń, maszyn, wyposażenia i innych świadczeń wchodzących w zakresie przedmiotu zamówienia nie jest oznaczona przez właściwe przepisy, program funkcjonalno-użytkowy lub umowę w sprawie zamówienia publicznego ani nie wynika z okoliczności, wykonawca powinien świadczyć rzeczy co najmniej średniej jakości. Świadczenie rzeczy niższej od średniej jakości uprawnia zamawiającego do domowy przyjęcia takich rzeczy. 5. Przedmiot zamówienia objęty programem funkcjonalno-użytkowym, a w szczególności prace z branży ogólnobudowlanej, z wyłączeniem projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych, sprawowania nadzoru autorskiego, kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, prac geodezyjnych oraz uzyskania w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy, powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zamawiający określił we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, w związku z czym wykonawca powinien zamieszczać na dokumentach, które przygotowuje w związku z wykonywaniem zamówienia, informacje o udziale środków Unii Europejskiej i budżetu państwa we współfinansowaniu przedmiotu zamówienia oraz logotypy, które zostaną udostępnione wykonawcy przez zamawiającego niezwłocznie po udzieleniu zamówienia. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i sposób wykonywania zamówienia został określony za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 71000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 551258.64
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe OŚWIETLENIE inż. Dariusz Ostrowski
Email wykonawcy: krzysztof@ostrowski-elektro.home.pl
Adres pocztowy: ul. Jeziorna 59
Kod pocztowy: 77-400
Miejscowość: Złotów
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 406582.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 406582.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 406582.65
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.