eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raczki › Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Raczki oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-29

Ogłoszenie nr 510260561-N-2019 z dnia 29-11-2019 r.

Gmina Raczki: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Raczki oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 622317-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raczki, Krajowy numer identyfikacyjny 54235600000000, ul. pl. Kościuszki 14, 16-420 Raczki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 685 925, e-mail mariusz.zalewski@raczki.pl, faks 875 686 410.
Adres strony internetowej (url): www.raczki.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Raczki oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ROL.271.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Szacunkowa liczba mieszkańców, którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych stałych w Gminie - około 6 000. 2. Szacunkowa ilość nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy - 1230 z tendencją do wzrostu. (UWAGA! Ilość nieruchomości jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości miejsc odbioru odpadów, których ilość w okresie realizacji zamówienia może ulec zmianie.) 3. SOŁECTWA: BAKANIUK, BOLESTY, CHODŹKI, FRANCISZKOWO, JANKIELÓWKA, JAŚKI, JÓZEFOWO, KONIECBÓR, KORYTKI, KRUKÓWEK, KURIANKI PIERWSZE, KURIANKI DRUGIE, LIPOWO, LIPÓWKA MAŁE RACZKI, MOCZYDŁY, PLANTA, PODWYSOKIE RABALINA, RACZKI, RUDNIKI, SIDORY, SŁOBODA, STOKI, SUCHA WIEŚ, SZCZODRUCHY, SZKOCJA, WASILÓWKA, WIERCIOCHY, WITÓWKA, WRONOWO, WYSOKIE, ZIÓŁKOWO, ŻUBRYNEK 4. Ilość deklaracji z tendencją wzrostową: a) ok. 1400 nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - bez prowadzonej działalności gospodarczej, b) ok. 50 nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - z prowadzoną działalnością gospodarczą. 5. liczba worków 60 i 120 l na odpady zbierane selektywnie przeznaczone do wyposażenia gospodarstw domowych (dotyczy odbioru odpadów bezpośrednio od mieszkańców wystawionych przed posesję) - minimum 8 000 szt./miesiąc - maksimum 15 000 szt./miesiąc - w tym dla ok. 50 nieruchomości nie zamieszkałych dla, których przewidziano selektywną zbiórkę w workach 120 l. (Rozdział 5 Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Raczki). 6. orientacyjna ilość odpadów komunalnych z terenu gminy Raczki wynosić będzie, łącznie około 750 ton/1 rok. (za 2018r. 558,89 ton) Liczba miejsc odbioru odpadów może ulegać zmianom w związku z powstawaniem, likwidacją lub rozwojem nieruchomości. W ww. nieruchomościach odpady komunalne zbierane są w pojemniki lub worki, których ilość oraz pojemność wynika z zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki. Powyższe dane ilościowe zostały przygotowane przez Zamawiającego z należytą starannością, należy traktować je jednak, jako przybliżone w związku z możliwymi zmianami w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana powyższych danych nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 1. Następująca częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych: 1) w zabudowie jednorodzinnej: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -w okresie od kwietnia do października - raz na 2 tygodnie, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu, b) plastik, metal i opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu, c) szkło - 1 raz w miesiącu, d) papier i tektura - 1 raz w miesiącu, e) odpady ulegające biodegradacji w okresie od kwietnia do października - raz na 2 tygodnie, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu. f) popiół w okresie od października do marca - 1 raz w miesiącu, w pozostałym okresie 1 raz na kwartał, 2) w zabudowie wielorodzinnej: a) niesegregowane (zmieszane) odpady w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na tydzień, a w miesiącach od listopada do marca -1 raz w miesiącu, b) odpady zebrane selektywnie: - plastik, metal i opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu, - szkło - 1 raz w miesiącu, - papier i tektura - 1 raz w miesiącu, - odpady ulegające biodegradacji w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na tydzień, w pozostałym okresie -1 raz na miesiąc. - popiół w okresie od października do marca - 1 raz w miesiącu, w pozostałym okresie 1 raz na kwartał, 3) w nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: a) niesegregowane (zmieszane) odpady - 1 raz w miesiącu, b) odpady zebrane selektywnie nieulegające biodegradacji - 1 raz w miesiącu, c) odpady zebrane selektywnie ulegające biodegradacji - 2 razy w miesiącu, d) popiół w okresie od października do kwietnia - 1 raz w miesiącu, w pozostałym okresie 1 raz na kwartał, 4) z koszy ulicznych- co najmniej jeden raz na 2 tygodnie lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełnienia się pojemników na odpady. 2. Odbieranie odpadów komunalnych z PSZOK powinno następować zgodnie z ustawą o odpadach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz na pisemne zgłoszenie Zamawiającego ( jednak nie mniej niż raz w miesiącu).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90.50.00.00 - Usługi związane z odpadami


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 652500
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MPO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 42 Pułku Piechoty 48
Kod pocztowy: 15-950
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 704700
Oferta z najniższą ceną/kosztem 704700
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 704700
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.