eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › "Usługa przeprowadzenia szkoleń w obszarze symulacji medycznej na potrzeby uruchomienia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Gnieźnie "

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-11-08

Ogłoszenie nr 510221833-N-2020 z dnia 08-11-2020 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie: "Usługa przeprowadzenia szkoleń w obszarze symulacji medycznej na potrzeby uruchomienia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Gnieźnie "

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ w Gniezno z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej nr POWR.05.03.00-00-0007/19

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 600764-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Krajowy numer identyfikacyjny 63460383900000, ul. ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 242 942, e-mail sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl, faks 614 242 942.
Adres strony internetowej (url): www.pwsz-gniezno.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Usługa przeprowadzenia szkoleń w obszarze symulacji medycznej na potrzeby uruchomienia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Gnieźnie "

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BR.232.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Usług przeprowadzenia szkoleń dla kadry Zamawiającego w obszarze symulacji medycznej na potrzeby uruchomienia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Gnieźnie. Przez usługę przeprowadzenia szkoleń uważa się przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych jak również: przygotowanie materiałów dydaktycznych, zapewnienie wyżywienia uczestników w trakcie szkolenia, noclegu oraz transportu. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji Usług przeprowadzenia szkoleń zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 80.56.10.00 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 511372.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Europejskie Centrum Doradztwa Sp.z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chopina 41/2
Kod pocztowy: 20-023
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 486350.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 486350.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 486350.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.